Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening op de monumentencommissie Sliedrecht 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de monumentencommissie Sliedrecht 2007
CiteertitelVerordening op de monumentencommissie Sliedrecht 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet 1988, art. 12, 14 en 15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200701-10-2010Nieuwe regeling

24-09-2007

Het Kompas 18 oktober 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie Sliedrecht 2007

De raad der gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2007;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988;

besluit vast te stellen de navolgende:

Verordening op de monumentencommissie Sliedrecht 2007

Artikel 1 Taakomschrijving

De commissie heeft tot taak burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening Sliedrecht 2007 en het monumentenbeleid, waaronder in ieder geval begrepen:

 • a.

  de aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument, als bedoeld in de Monumentenverordening Sliedrecht 2007;

 • b.

  de vergunningen tot wijziging of afbraak van beschermde gemeentelijk monumenten als bedoeld in de Monumentenverordening Sliedrecht 2007;

 • c.

  de vergunningen tot wijziging of afbraak van beschermde monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988;

 • d.

  de aanwijzing als beschermd monument, als bedoeld in de Monumentenwet 1988;

 • e.

  de aanwijzing als beschermd stad- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Artikel 2 Leden

 • 1.

  De monumentencommissie telt ten minste drie en ten hoogste vijf leden, die door het college van burgemeester en wethouders, op voorstel van de monumentencommissie, worden benoemd.

 • 2.

  Bij de opstelling van het voorstel houden burgemeester en wethouders rekening met de binding van de kandidaten met op het terrein van de monumentenzorg actieve particuliere instellingen en met hun deskundigheid, waarbij in ieder geval wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van:

  • a.

   bouwkundige deskundigheid en kennis van restauraties;

  • b.

   kennis van architectuur/bouwhistorie;

  • c.

   kennis van lokale (bouw)historie;

Artikel 3 Zittingsperiode en aftreden

 • 1.

  De leden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar voor nog één zittingsperiode.

 • 2.

  Een lid dat aftreedt of ontslag neemt, blijft lid totdat zijn opvolger de benoeming heeft aanvaard.

 • 3.

  Een lid dat ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden.

Artikel 4 Secretaris en voorzitter

 • 1.

  Burgemeester en wethouders benoemen een ambtelijke secretaris en kunnen ambtelijke adviseurs aanwijzen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders benoemen op voorstel van de monumentencommissie een voorzitter.

 • 3.

  De secretaris en ambtelijke adviseurs bezitten geen stemrecht.

Artikel 5 Vergadering

 

Artikel 5 Vergadering

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls haar voorzitter dit nodig oordeelt of dit door ten minste twee leden aan de voorzitter wordt verzocht.

 • 3.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat ieder lid, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste vier maal vierentwintig uur voor het houden van de vergadering schriftelijk wordt opgeroepen, zoveel als mogelijk met vermelding van de in die vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 4.

  De stukken die op de vergadering betrekking hebben worden zoveel als mogelijk aan de leden in afdruk verstrekt en liggen zoveel doenlijk, ten minste vier maal vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering ter lezing voor de leden.

 • 5.

  De leden die verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, geven daarvan zo spoedig als mogelijk kennis aan de secretaris van de commissie.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie mag slechts besluiten nemen indien ten minste drie leden ter vergadering aanwezig zijn.

 • 2.

  Indien minder dan drie leden aanwezig zijn, blijven de punten van de agenda staan voor de eerstvolgende vergadering. In deze vergadering mogen ten aanzien van deze agendapunten besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel worden afgeweken waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.

Artikel 7 Stemmen

 • 1.

  Over zaken wordt mondeling gestemd.

 • 2.

  Tot adviezen over in de commissie behandelde zaken wordt besloten bij meerderheid van stemmen.

 • 3.

  De minderheid kan vorderen dat uit het advies ook van haar afwijkende mening blijkt.

 • 4.

  Bij staking van stemmen wordt geen advies uitgebracht doch worden de verschillende meningen aan burgemeester en wethouders medegedeeld.

 • 5.

  De leden mogen niet tegenwoordig zijn bij de beraadslaging en bij de vaststelling van een advies over zaken die hen, hun echtgenoten of hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn betrokken.

Artikel 8 Verslaglegging

Het in de commissie behandelde wordt neergelegd in een door de secretaris opgemaakt samenvattend verslag, waarin het advies van de commissie ten aanzien van de door haar behandelde onderwerpen wordt vermeld.

Artikel 9 Bijzondere gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de commissie gehoord.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar vaststelling door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de monumentencommissie Sliedrecht 2007".

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Sliedrecht op 24 september 2007

De secretaris, De voorzitter,