Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Sliedrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Sliedrecht
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2009Nieuwe regeling

02-02-2004

Het Kompas, 10 september 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Sliedrecht

 

De raad der gemeente Sliedrecht;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2004;

 

b.e.s.l.u.i.t.:

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

 

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Sliedrecht.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid:

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid

  ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar een (geactualiseerd) onderzoeksplan naar de raad ten behoeve van de periodieke onderzoeken naar:

  • -

   de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden en de uitvoering van taken door de gemeente, alsmede

  • -

   de doeltreffendheid van de programma’s of paragrafen van de programmabegroting.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   het object van onderzoek

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c)

   de onderzoeksmethode

  • d)

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e)

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welk budget in de productenbegroting is opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ”.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Sliedrecht op

2 februari 2004.

De griffier, De voorzitter,

A.Koenen M.C. Boevée