Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleid intrekking en verlening huisverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid intrekking en verlening huisverbod
CiteertitelBeleid intrekking en verlening huisverbod
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Art. 2 lid 9 Wet tijdelijk huisverbod
  2. Art. 9 Wet tijdelijk huisverbod
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2009Nieuwe regeling

03-03-2009

Hofnieuws, 11-03-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid intrekking en verlening huisverbod

De burgemeester van de gemeente Hof van Twente,

gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 9 en artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht.

 

besluit:

 

I. vast te stellen “Beleid intrekking en verlenging huisverbod”

1 Wettelijke bevoegdheid

 

Op grond van artikel 2 lid 9 Wet tijdelijk huisverbod kan de burgemeester een door hem opgelegd huisverbod intrekken. Op grond van artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod kan de burgemeester een door hem opgelegd huisverbod verlengen.

2 Beleid

Intrekking huisverbod

De burgemeester is bevoegd een huisverbod in te trekken. Indien de feiten en omstandigheden zo zijn dat tussentijdse intrekking aan de orde is, dient de burgemeester hiervan door de casemanager op de hoogte te worden gesteld. Blijkens artikel 2 lid 9 Wet tijdelijk huisverbod kan dit in ieder geval als de uithuisgeplaatste een aanbod tot hulpverlening heeft aanvaard en dit door de betreffende hulpverlenende instanties in het casusoverleg is bevestigd. Voorts weegt mee of de uithuisgeplaatste meewerkt aan de hulpverlening aan de achterblijvers en die hulp niet frustreert. Indien de dreiging van het gevaar of het ernstig vermoeden daarvan zich echter voortzet, is intrekking niet zonder meer aan de orde.

Verlenging huisverbod artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod

Toetsingscriterium voor verlenging is de voorzetting van de dreiging van het gevaar of het ernstig vermoeden ervan. Dit kan aan de orde zijn indien hulpverlening niet wordt geaccepteerd, de uithuisgeplaatste niet meewerkt aan hulpverlening voor de achterblijver(s) of deze frustreert en de houding of het gedrag van de uithuisgeplaatste niet noopt tot een ander oordeel. In de wet wordt hierover niets naders of specifiek bepaald. Geadviseerd wordt om ten behoeve van de beoordeling of er een verlenging moet komen in elk geval het volgende in acht te nemen: De gegevens uit het RiHG vormen het startpunt voor de beoordeling van een eventuele verlenging, zonder dat het RiHG weer opnieuw wordt ingevuld.

Verlenging Stap 1: Elementen toetsingscriteria verlenging huisverbod

A. De pleger van huiselijk geweld

Bijvoorbeeld:

• Op welke riskante gewoonten scoorde de uithuisgeplaatste hoog in de RiHG: verslaving, alcoholgebruik,

psychiatrische problematiek, cyclische jaloezie?

• Hoe staat het er nu voor op die aspecten?

• Hoe is de aanspreekbaarheid van de uithuisgeplaatste?

• Is het huisverbod/contactverbod tussentijds door de uithuisgeplaatste overtreden?

B. Verloop van het geweldsincident

Bijvoorbeeld:

• Hoe ernstig was het incident op het moment dat het huisverbod werd opgelegd?

• Is er geweld gepleegd of ging het om bedreiging zonder geweld?

• Is er sprake van nieuwe incidenten of aangifte gedurende de periode van het huisverbod.

• Zijn er aanwijzingen voor stalking van het slachtoffer waaronder de kinderen?

• Is er samenloop met strafrecht? Heeft het slachtoffer tijdens het incident opgelopen letsel (welbewust) verborgen

gehouden voor de politie? Is de uithuisgeplaatste gedetineerd?

C. De (gezins)achtergronden

Bijvoorbeeld:

• Zijn omstandigheden in de 10 dagen gewijzigd t.a.v. bijvoorbeeld huisvesting, schulden, spanning door

relatieprobleem?

Verlenging Stap 2: Resultaten van de interventie

In stap twee wordt gekeken naar de resultaten van de interventies in de 10 dagen. Wat heeft de interventie aan resultaat opgeleverd voor de uithuisgeplaatste en de achterblijvers? Hoe ervaart het slachtoffer de mate van dreiging na 10 dagen; is zij/hij angstig?

• Op welke manier is gewerkt naar een oplossing van de situatie voor uithuisgeplaatste, slachtoffer en kinderen,

gekoppeld aan de bevindingen van het RiHG?

• Waren afspraken mogelijk in de 10 dagen van het huisverbod met uithuisgeplaatste en slachtoffer? Zo nee, kwam

dat door de houding van de uithuisgeplaatste?

• Kon de hulp starten voor uithuisgeplaatste en slachtoffer? Als de hulpverlening niet goed of goed genoeg op gang

is gekomen, wat zijn daarvan de redenen? Kwam dat door de houding van de uithuisgeplaatste?

• Staat de uithuisgeplaatste positief tegenover een aan hem/haar gedaan hulpverleningsaanbod?

Verlenging Stap 3: Conclusie en belangenafweging

Gelet op de kenmerken van de uithuisgeplaatste en de ernst van het incident en de resultaten die zijn geboekt gedurende het huisverbod, welke conclusie kan getrokken worden over de voortzetting van de dreiging voor slachtoffer en kinderen na 10 dagen? Is in de afweging van de belangen van zowel de uithuisgeplaatste als de achterblijvers een verlenging van het huisverbod aan de orde? Wanneer tevens sprake is van een strafrechtelijk traject kan voor de onderbouwing van het advies en de conclusie de visie van de reclassering gevraagd worden.

Verlenging Stap 4. Plan van aanpak verlengingsperiode

Er wordt een plan van aanpak voor de verlengingsperiode opgesteld met een beschrijving van de kernelementen van de aanpak in de verlengingsperiode. Wat gaan hulpverleners doen om dichter bij een oplossing te komen voor het gezinssysteem? Deze vier stappen vormen de elementen van het op te stellen advies aan de burgemeester.

De procesmanager brengt op dag 8 vanuit het casemanagement zijn advies uit aan de burgemeester. Het advies van het casemanagement dient met inachtneming van bovengenoemd beleid te worden opgesteld en op de 8ste dag zowel op het bureau van de burgemeester liggen als die van de gemeentejurist.

 

 

3 Slotbepaling

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2009.

4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleid intrekking en verlening huisverbod”

 

 

Aldus besloten door de burgemeester op 3 maart 2009.

Burgemeester van Hof van Twente,

 

H. Kok