Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Beleidsregels met betrekking tot de lening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Veendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels met betrekking tot de lening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Veendam
CiteertitelBeleidsregels met betrekking tot de lening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Veendam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201101-12-2011Onbekend

10-01-2012

De Veendammer, 17-1-2012

2011B01968 / 201200045

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

Gelet op de door GS van de provincie Groningen aan de gemeente Veendam uitgebrachte beschikking met betrekking tot het Stimuleringsfonds Duurzame Particuliere Woningverbetering Provincie Groningen;

 

Gelet op het beleidskader Stedelijke Vernieywning ISV3, 2010-2014 "Ruimte voor vernieuwing";

 

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

BELEIDSREGELs met betrekking tot de lening Duurzame particuliere woningverbetering Gemeente Veendam

 

luidende als volgt:

Basis voor de beleidsregels

De beleidsregels sluiten aan en zijn gebaseerd op de door de GS van de provincie Groningen uitgebrachte beschikking 2011-56.544/50/A.16,RP van 14 december 2011 mede in het kader van experimenten van het “Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling” alsmede het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing ISV3, 2010 - 2014 "Ruimte voor vernieuwing".

Beleidsinhoud

Onderzocht wordt of een gestructureerde aanpak, met de bundeling van verschillende stakeholders, kan leiden tot de gewenste verbeteringen in buurten met koopwoningen met een woz waarde van maximaal € 150.000,00.

Hierbij wordt vooral onderzocht of een beweging op gang kan worden gebracht, waarbij particuliere eigenaren gezamenlijk in actie willen komen, zodat de aanpak per straat dan wel per buurt kan worden opgepakt

Hiermee zal de verkoopbaarheid van de betreffende woningen toenemen en daardoor de leegstand afnemen, waarbij gezien de getroffen maatregelen de waarde van de woningen tenminste op het huidig niveau zal blijven.

Hoe dit te bereiken?

Een systematiek ontwikkelen van intensief contact zoeken en onderhouden met eigenaren om zodoende in de aangewezen buurten een beweging op gang te krijgen dat bewoners met elkaar aan de slag willen om als een eenheid de planvorming voor verbetermaatregelen te ontwikkelen en als gezamenlijke opdrachtgever naar aannemende partijen optreden.

Het instrument is daarbij de mogelijkheid voor de eigenaar om uit het door de provincie Groningen ingestelde fonds Particuliere Woningverbetering een lening te vragen tot een bedrag van € 15.000,00 en tegen een rente van 1%.

A. Leningsvoorwaarden

Een eigenaar-bewoner kan voor een lening in aanmerking komen:

Artikel 1.

Indien de lening betrekking heeft op een woning met het bouwjaar van 1980 of daarvoor en een woz waarde van maximaal € 150.000,00 en die gelegen is in de:

 • -

  Havenbuurt,

  • ·

   Dr Bekenkampstraat

  • ·

   Dr Koppiusstraat

  • ·

   Tijdensstraat

 • -

  Rivierenbuurt,

  • ·

   Dollard

  • ·

   Delf

  • ·

   Munte

  • ·

   Tjamme

 • -

  Scheepskwartier,

  • ·

   Galjootstraat

  • ·

   Fregatstraat

 • -

  Wildervank.

  • ·

   Cohenstraat

  • ·

   Odewaldstraat

  • ·

   Stoppelmanstraat

  • ·

   Salomon Weststraat

 • -

  Zeestratenbuurt.

  • ·

   Botnische Golf

  • ·

   Continentenlaan

  • ·

   Golf van Riga

  • ·

   Grote Belt

  • ·

   Kieler Bocht

  • ·

   Kleine Belt

  • ·

   Lübeckerbocht

  • ·

   Pommerse Bocht

  • ·

   Skager Rak

  • ·

   Sont

  • ·

   Straat Bali

  • ·

   Straat Formosa

  • ·

   Straat Malakka

  • ·

   Straat Soenda

Artikel 2.

Indien de kosten van aannemers, erkende installateurs en leveranciers betrekking hebben op:

 • A.

  energiebesparende maatregelen;

 • B.

  het treffen van voorzieningen tot opheffen van gebreken aan het casco van de woning;

 • C.

  het treffen van voorzieningen ten behoeve van de verhoging van het wooncomfort.

Artikel 3.

Indien de maatregelen zoals genoemd onder ad 2 worden verricht door middel van zelfwerkzaamheid, worden uitsluitend de kosten van de materialen vergoed.

Artikel 4.

De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 15.000,--.

Artikel 5.

De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. De lening moet op basis van jaarannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht.

Artikel 6.

Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van de door de aanvrager meegeleverde kostenraming en de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de te treffen maatregelen.

Artikel 7.

Het rentepercentage is 1% per jaar. De rente staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast.

Artikel 8.

 

Artikel 8.

Vervroegde aflossing van de lening is te allen tijde boetevrij toegestaan. Op het moment van verkoop van de woning is algehele aflossing verplicht..

Artikel 9.

De lening wordt onderhands verstrekt; er hoeft geen hypotheekrecht te worden gevestigd.

Artikel 10.

De lening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 11.

De lening wordt verstrekt onder de “Algemene Bepalingen voor Geldleningen” van de SVn en de “Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening” en “Productspecificaties Bouwkrediet”, zoals die zijn opgenomen in de SVn Informatiemap.

Artikel 12.

Extra kosten die in de lening kunnen worden meegenomen zijn: SVn-financieringskosten voor het verkrijgen van de lening, de kosten voor het laten maken van het energie prestatie advies (EPA), de kosten voor de omgevingsvergunning en kosten voor een bouwkundige opleveringskeuring.

Artikel 13.

De lening wordt verstrekt zolang het plafond van de Aanwijzingsrechten vanuit het Stimuleringsfonds particuliere Woningverbetering provincie Groningen, zoals in de beschikking van de Provincie Groningen aan de gemeente Veendam is vastgelegd nog niet is bereikt.

B. Aanvraag en toekenning

 

Artikel 14.

De eigenaar-bewoner die zijn woning wil aanpassen m.b.v. een SVn-lening vraagt offertes aan bij een aannemer en of installateur.

Artikel 15.

De eigenaar-bewoner dient alle medewerking te verlenen ter verkrijging van een SVn-lening en alle medewerking te verlenen aan de SVn-vereisten.

Artikel 16.

De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van de provinciale beschikking Stimuleringsfonds Duurzame Particuliere Woningverbetering Provincie Groningen en deze beleidsregels.

Artikel 17.

De gemeente wijst de lening toe. De lening wordt verstrekt onder uitdrukkelijk voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. De toekenning van de lening is de formele beschikking van de gemeente. Bij deze toekenning wordt een SVn-Aanvraagbrochure voor de lening gevoegd. De originele toekenning met Aanvraagbrochure wordt verzonden naar aanvrager. Een kopie van de toekenning wordt naar SVn verzonden.

Artikel 18.

De aanvrager stuurt de complete aanvraag met alle gegevens naar de SVn.

Artikel 19.

De financiële toets wordt gedaan door de SVn.

Artikel 20.

Indien stap 6 leidt tot een positieve kredietbeoordeling, brengt de SVn een offerte uit.

Artikel 21

Na acceptatie van de offerte door de aanvrager wordt de lening gestort in een bouwdepot.

Artikel 22.

De aanvrager dient de declaratie en de originele nota’s in bij de gemeente. Na materiële controle door de gemeente betaalt SVn de declaraties uit aan de aanvrager.

Artikel 23.

Na gereedmelding van de werkzaamheden en de laatste betaling uit het bouwdepot, wordt het bouwkrediet in opdracht van de gemeente beëindigd. De gemeente stelt SVn hiervan in kennis.

Artikel 24.

De gemeente zal na gereedmelding controleren of de werkzaamheden conform het ingediende plan zijn uitgevoerd. Indien de uitgevoerde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk afwijken van het ingediende plan kan dit aanleiding zijn om de hoogte van de toegekende lening geheel of gedeeltelijk te herzien.

De gemeente zal niet controleren op de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden, dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar/bewoner

Artikel 25.

Het beschikbare leningenbudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van ontvangst van de leningaanvragen en voor zover het leningenplafond nog niet is bereikt.

Artikel 26.

Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen voor leningen particuliere woningverbeteringen met ingang van 1 december 2011

Artikel 27.

Deze beleidsregels treden, na behoorlijk te zijn bekendgemaakt, met terugwerkende op 1 december 2011, in werking.

Artikel 29.

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald “Beleidsregels met betrekking tot de lening Duurzame particuliere woningverbetering Gemeente Veendam”

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 januari 2012.

De burgemeester: De gemeentesecretaris:

A.Meijerman A. Castelein.