Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een precariobelasting 2012
CiteertitelVerordening precariobelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

08-12-2011

Nieuwe Meerbode, 15-12-2011

2011/12899-GR

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting 2012

Registratienr. 2O11/12889-GR

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders met registratienummer 2011/12869;

gelet op artikel 228 van Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting 2012".

Artikel 1. Aard van de heffing

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd.

Artikel 2. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de in artikel 1 bedoelde voorwerpen worden aangetroffen.

Artikel 3. Aanvang belastingplicht

Wanneer in deze verordening de tarieven alleen zijn vastgesteld voor een jaar, wordt, indien de belastingplicht in de loop van een jaar ontstaat, voor de eerste maal slechts een aanslag opgelegd van zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als er nog maanden in dat jaar overblijven.

Artikel 4. Berekening van de belasting

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

  • a.

   jaar: een kalenderjaar;

  • b.

   maand: een tijdvak, dat aanvangt op een bepaalde datum van een kalendermaand en eindigt op de dag, voorafgaande aan diezelfde datum van de volgende kalendermaand;

  • c.

   week: een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen;

  • d.

   dag: een tijdvak van 24 uur, aanvangende te 00.00 uur.

 • 2.

  Tenzij anders is bepaald worden onderdelen van eenheden van tijd en afmeting voor een geheel gerekend.

 • 3.

  Bij toepassing van de in deze verordening bepaalde tarieven onderscheidelijk per maand of per week zal in totaal per jaar of per maand niet meer worden geheven dan bij toepassing van het tarief voor een jaar, respectievelijk een maand zou zijn verschuldigd.

 • 4.

  Indien op grond van deze verordening meer dan één tarief toegepast zou kunnen worden, wordt slechts één aanslag tot het hoogste tarief opgelegd.

 • 5.

  Indien het tarief voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond of het water is vastgesteld per m2, wordt het recht berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

Artikel 5. Tarieven

Het tarief bedraagt:

I. Algemeen tarief

Voor het innemen, overdekken of op enigerlei wijze aan de openbare dienst onttrekken van openbare grond en /of water en voor het hebben van voorwerpen, werken of inrichtingen onder, in of op die grond of dat water, behoudens de bijzondere tarieven, in deze verordening vermeld, per m2:

a.

per dag

€ 0,55

b.

per week

€ 1,68

c.

per maand

€ 3,70

d.

per jaar

€ 32,50

 

 

 

II. Bijzondere tarieven

A. Motorbrandstofinstallaties en dergelijk

voor het hebben van een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water per jaar:

1.

voor een aftappunt voor motorbrandstof

€ 130,00

2.

voor een verplaatsbaar motorbrandstof-aftappunt

€ 37,40

3.

voor een aftappunt voor lucht of water of olie

€ 37,40

4.

perrons of voetstukken

€ 11,00

5.

benzine-, olie- of gastanks per m2, bij grootste lengte doorsnede

€ 11,00

6.

leiding per meter

€ 4,00

7.

vulputten per stuk

€ 7,13

8.

lichtmasten of blikvangers per stuk

€ 13,30

9.

inritten, opritten of dergelijke liggende voor en toegang gevende tot motorbrandstofinstallaties en dergelijke die niet op openbare grond staan en welke geen deel uitmaakt van de openbare weg, voor elke in de rijrichting liggende strekkende meter

€ 21,70

 

 

 

B. Leidingen, buizen, kabels en dergelijke

Voor het hebben van een (ge)leiding, kabel, buis en dergelijke, voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit per strekkende meter, gemeten op de grond of op het water per jaar

€ 1,20

 

 

C. Steigers en dergelijke

Voor het hebben van steigers en dergelijke per jaar per m2

€ 4,32

 

 

D. Openbare verkopingen

Voor het houden van openbare verkopingen per dag voor elke 25 m2 in gebruik genomen grond of minder

€ 7,13

 

 

E. Automaten

Voor het hebben van een automatisch verkooptoestel of een dergelijke inrichting, niet vallende onder punt A., per 1/2 m2 frontoppervlak per jaar

€ 13,00

 

 

F. Borden op de openbare weg

Voor het hebben van een bord op de openbare weg, per 1/2 m2 oppervlakte per jaar € 5,05

G. Woonschepen met een langer verblijf dan 14 al dan niet achtereenvolgende dagen in hetzelfde kalenderjaar

Voor het hebben van een ligplaats met een woonschip in openbaar water, daartoe krachtens plaatselijke verordening aangewezen, dan wel op een andere ligplaats in openbaar gemeentewater, per woonschip per jaar

€ 234,10

 

 

H. Luifels

Voor het hebben van luifels, per jaar per m2

€ 4,00

 

 

I. Leidingen, buizen, kabels en dergelijke

Voor het hebben van een (ge)leiding, kabel, buis en dergelijke, niet zijnde de onder B bedoelde voorwerpen per strekkende meter, gemeten op de grond of op het water per maand

€ 0,40

per jaar

€ 2,60

 

 

Artikel 6. Belastingtijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn. In de overige gevallen is het belastingtijdvak het kwartaal, de maand, de week of de dag waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7. Vrijstellingen

Belasting als bedoeld in artikel 1 wordt niet geheven voor:

 • 1.

  het hebben van voorwerpen, die ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 • 2.

  het - uitsluitend ten behoeve van de bouw van woningen in een uitbreidingsplan - bezetten, beleggen, afschutten, of overdekken van grond, die nog niet van een verharding is voorzien of op andere wijze geschikt is gemaakt voor het bestemde doel;

 • 3.

  het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. en van andere overeenkomstige instellingen;

 • 4.

  het hebben van voorwerpen, uitsluitend gebezigd voor een liefdadig doel;

 • 5.

  het hebben van niet tot reclame dienende vlaggenstokken en vlaggen;

 • 6.

  het hebben van pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, goten, pullijsten, goot- of kroonlijsten, spionnen, e.d.;

 • 7.

  voor het hebben van buizen tot lozing van faecaliën, van huishoud-, bedrijfs- of hemelwater, aansluitend op de riolering;

 • 8.

  het hebben van borden, masten, palen e.d., die in verband met de verkiezingen van publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht;

 • 9.

  het hebben van straatversieringen en/of -verlichting in verband met speciale gelegenheden, alsmede het hebben van uithangtekens van het Sint Nicolaas- of Kerstfeest, in beide gevallen voorzover met die voorwerpen geen reclame wordt gemaakt of beoogd voor bepaalde winkels of artikelen;

 • 10.

  het hebben van wachthuisjes, niet tot reclame dienende aanwijzingen e.d., welke uitsluitend ten behoeve van reizigers op de route van openbare vervoersbedrijven zijn geplaatst;

 • 11.

  het hebben van voorwerpen ten behoeve van centrale antenne-installaties voor de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen;

 • 12.

  het hebben van voorwerpen betreffende tijdelijke kleinschalige activiteiten met niet-commerciële doelstellingen van culturele, maatschappelijke en sociale instellingen, of daarmee gelijk te stellen instellingen met ideële motieven, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 8. Wijze van heffing

 • 1.

  De periodiek verschuldigde belasting wordt geheven bij wege van aanslag;

 • 2.

  De overige belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 3.

  Het verschuldigde wordt op de kennisgeving, de nota of de andere schriftuur vermeld.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in dit artikel bedoelde bescheiden vast.

Artikel 9. Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer is dan € 50 doch minder is dan € 3$00 en zolang het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen minder is dan € 50 doch meer is dan € 3500 en zolang het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede één maand later.

 • 4.

  De belastingen die worden geheven conform artikel 9, tweede lid, moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 5.

  De Algemene terrnijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10. Tijdstip van heffing

 • 1.

  De belasting als genoemd in artikel 10, tweede lid, moet worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  In geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 10, tweede lid, wordt toegezonden moet de belasting worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Ontheffing

 • 1.

  Indien het gebruik of genot van de grond of het water ophoudt, of voorwerpen onder, op of boven de grond of het water worden verwijderd, voor het verstrijken van de termijn, waarover de belasting verschuldigd is, wordt ontheffing naar tijdsgelang verleend, voorzover deze € 10,- of meer bedraagt.

 • 2.

  Deze ontheffing wordt berekend, indien het een jaartarief betreft, over zoveel twaalfde gedeelten als het aantal maanden van het lopende jaar bedraagt, welke bij het eindigen van het gebruik of genot van de grond of van het water of bij het verwijderen van de voorwerpen nog niet zijn ingegaan.

 • 3.

  Van de belasting, die is vastgesteld naar een tarief per maand of korter tijdvak wordt geen ontheffing verleend.

Artikel 12. Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van precariobelasting.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening precariobelasting 2011" van 2 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  De verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2012".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 december 2011.