Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Renkum

Toeslagenverordening WWB gemeente Renkum 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Renkum
Officiële naam regelingToeslagenverordening WWB gemeente Renkum 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-201201-01-2012art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

29-08-2012

Hoog en Laag, 12-09-2012

Onbekend
01-01-201213-09-2012nieuwe regeling

21-12-2011

Hoog en Laag, 28-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WWB gemeente Renkum 2012

De raad van de gemeente Renkum,

 • ·

  Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011;

 • ·

  Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 12 november 2011;

 • ·

  Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel c en 30 van de Wet werk en Bijstand,

 • ·

  Gelet op de wijzigingen in de Wet werk en Bijstand per 1 januari 2012 in artikel 4 en artikel 21 e.v.Wet werk en Bijstand

Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

TOESLAGENVERORDENING WWB

GEMEENTE RENKUM 2012

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2. in deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   Uitkering: uitkering als bedoeld in de WWB;

  • c.

   Gezinsnorm: de norm als bedoeld in artikel 21, eerste lid van de WWB;

  • d.

   Toeslag: toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de WWB;

  • e.

   Zorgbehoevend gezinslid: de belanghebbende, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de WWB;

  • f.

   Zorgbehoevend niet-gezinslid: de belanghebbende die voldoet aan het gestelde in artikel 4, vijfde lid, van de WWB, waarbij geen sprake is van eerstegraads bloed- of aanverwantschap tussen verzorger en verzorgde.

  • g.

   Woonkosten:

   • i.

    indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel d van de Wet op de huurtoeslag;

   • ii.

    indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

   • iii.

    indien een woning wordt bewoond waaraan geen huurkosten- of kosten van rente en aflossing of iets dergelijks: hypotheekkosten zijn de kosten voor het opmaken van de notariële akte zijn verbonden: aantoonbare kosten die kunnen worden aangemerkt als huur.

  • j.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum

Artikel 2 Toepassing en bereik

Deze verordening is van toepassing op alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar en op gezinnen als bedoeld in artikel 21, met uitzondering van de gezinnen bedoeld in het tweede lid.

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE NORM

Artikel 3 Toeslagen
 • 1. De toeslag bedraagt 20% van de gezinsnorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2. De toeslag bedraagt 10% van de gezinsnorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder die met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 3. Indien de in artikel 2 bedoelde persoon aantoonbare woonkosten heeft hoger dan 18% van de gezinsnorm, bedraagt de toeslag, in afwijking van het gestelde in het tweede lid, 20% van de gezinsnorm.

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

  • a.

   het minderjarige thuisinwonend kind;

  • b.

   het zorgbehoevende gezinslid of niet-gezinslid die door de uitkeringsgerechtigde wordt verzorgd;

 • 5. Ongeacht de woonsituatie van belanghebbende, wordt de toeslag op grond van artikel 29 WWB als volgt verlaagd vastgesteld:

  • a.

   De toeslag bedraagt 0 % van de gezinsnorm indien het een jongere van 21 jaar met een arbeidsverplichting betreft;

  • b.

   De toeslag bedraagt 10% van de gezinsnorm indien het een jongere van 22 jaar met een arbeidsverplichting betreft.

HOOFDSTUK 3 CRITERIA VOOR HET VERLAGEN VAN DE NORM EN/OF TOESLAG

Artikel 4 Verlaging gehuwden
 • 1. De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de WWB bedraagt 10% van de gezinsnorm voor een gezin dat met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien een gezin het hoofdverblijf deelt met één of meer anderen en hun woonkosten hoger zijn dan 18% van de gezinsnorm.

 • 3. Het vierde lid van artikel 3 van deze verordening is overeenkomstig van toepassing.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de WWB , bedraagt:

 • a.

  20% van de gezinsnorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor de belanghebbende geen woonkosten verbonden zijn;

 • b.

  10% van de gezinsnorm indien geen woning wordt bewoond.

Artikel 6 Verlaging alleenstaande schoolverlaters
 • 1. De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de WWB bedraagt 10% van de gezinsnorm.

 • 2. Dit artikel is niet van toepassing op een belanghebbende op wie lid 5 van artikel 3 van toepassing is.

Artikel 7 Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 6 geschiedt zodanig dat de toepasselijke norm voor belanghebbende ten minste bedraagt:

 • 1.

  35% van de gezinsnorm voor de alleenstaande;

 • 2.

  55% van de gezinsnorm voor een alleenstaande ouder;

 • 3.

  65% van de gezinsnorm voor een gezin.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Citeertitel, inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordeningen
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening WWB gemeente Renkum 2012.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, onder gelijktijdige intrekking van de Toeslagenverordening WWB gemeente Renkum 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 15 december 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 21 december 2011,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte,

drs. J.P. Gebben