Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Renkum 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Renkum 2015
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012.

De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd op 29-02-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 8, lid 1
 2. Participatiewet, art. 8, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

26-11-2014

Gemeenteblad, 12-12-2014

Onbekend.
09-04-201401-01-201301-01-2015art. 4 lid 1

19-12-2012

Gemeenteblad, 09-04-2014

Onbekend
13-09-201201-01-201201-01-2013art. 1 lid 2 sub f en art. 4

29-08-2012

Hoog en Laag, 12-09-2012

Onbekend
01-01-201213-09-2012nieuwe regeling

21-12-2011

Hoog en Laag, 28-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

De raad van de gemeente Renkum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

gezien het advies van de commissie Inwoners d.d. 10 november 2014;

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Renkum 2015.

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • 2.

  Peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • 3.

  Referteperiode: periode van 36 aaneengesloten maanden voorafgaand aan de peildatum;

 • 4.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 • 5.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Langdurig laag inkomen

 • 1.

  Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 105% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolgde de artikelen 11 of 13 eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 4 Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  De individuele inkomenstoeslag bedraagt:

  • a.

   Voor gehuwden: 39% van de toepasselijke echtparennorm;

  • b.

   Voor de alleenstaande ouder: 39% van 90% van de toepasselijke echtparennorm;

  • c.

   Voor de alleenstaande: 39% van de toepasselijke alleenstaandennorm;

  • d.

   Voor de kostendeler: 39% van de toepasselijke norm voor de kostendeler;

  • e.

   Voor mensen die in een inrichting verblijven: 39% van de toepasselijke norm.

 • 2.

  De bedragen die ontstaan uit de berekening van het eerste lid, worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van  1 januari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Renkum op 26 november 2014

De griffier, De voorzitter,

J.I.M. Le Comte J.P. Gebben

Toelichting  

toelichting