Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Renkum

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Renkum
Officiële naam regelingVERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201213-09-2012nieuwe regeling

21-12-2011

Hoog en Laag, 28-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012

De raad van de gemeente Renkum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011;

gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet Werk en Bijstand, de wijzigingen in artikel 4 WWB per 1 januari 2012, overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) .

 • 2.

  Deze verordening verstaat onder:

  • A.

   De wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

  • B.

   Het college: het college van burgemeester en wethouders van Renkum;

  • C.

   Referteperiode: een periode van 36 aaneengesloten maanden voorafgaand aan de

peildatum;

 • D.

  Peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

 • E.

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat

voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet

worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel

32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen

gezien;

 • F.

  Gezinsnorm: de norm van artikel 21 lid1 van de wet;

 • G.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • H.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering.

Artikel 2. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Hoofdstuk 2: Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3. Langdurig, laag inkomen

 • 1. Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van

  een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende de referteperiode het inkomen

  per maand niet uitkomt boven 105 procent van de bijstandsnorm

 • 2. Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking:

   • a.

    de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 4. Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar 39% van:

  a.de norm bedoeld in artikel 20 lid 1 sub b van de wet, vermeerderd met de toeslag genoemd in artikel 25 lid 2 van de wet, voor een alleenstaande;

  b.de norm bedoeld in artikel 20 lid 2 sub b van de wet, vermeerderd met de toeslag genoemd in artikel 25 lid 2 van de wet, voor een alleenstaande ouder;

  c.de norm bedoeld in artikel 21 lid 1 van de wet, voor een gezin; zoals deze artikelen gelden op 1 januari van het jaar waarin de peildatum valt.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3. Indien één van de gezinsleden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet komen de rechthebbende gezinsleden of het rechthebbende gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hen of hem als alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zou gelden.

 • 4. De bedragen die ontstaan uit de berekening van het eerste lid, worden naar beneden afgerond op hele euro’s.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien

toepassing van de verordening leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende

aard.

Artikel 6. Citeertitel, inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordeningen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening langdurigheidstoeslag 2012”,

 • 2.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Renkum op

21 december 2011

De griffier, De voorzitter,

J.I.M. Le Comte J.P. Gebben