Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

VERORDENING BIJDRAGEREGELING GEMEENTE RENKUM 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING BIJDRAGEREGELING GEMEENTE RENKUM 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

21-12-2011

Hoog en Laag, 28-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING BIJDRAGEREGELING GEMEENTE RENKUM 2012

De Raad van de gemeente Renkum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011,

gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 februari 2010 waarin de kaders van de veranderingen ten aanzien van de Bijdrageregeling zijn vastgesteld,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, gelet op hetgeen is bepaald in titel 4.1 en 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht, gelet op de circulaire van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 6 juni 1996 (BZ/UK/96/2613) en gelet op de circulaire van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2000 (BZ/IW/00/34933A),

gelet op de wijzigingen in de WWB per 1 januari 2012

vast te stellen de gewijzigde

VERORDENING BIJDRAGEREGELING GEMEENTE RENKUM 2012

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als bedoeld in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Rechthebbende: de meerderjarige natuurlijke persoon en zijn eventueel ten laste komende kinderen, die in de peilmaand:

  • I.

   is opgenomen in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Renkum en die in de gemeente Renkum zijn daadwerkelijk verblijf heeft; en

  • II.

   een netto inkomen heeft tot 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm; en

  • III.

   een vermogen heeft dat lager is dan het van toepassing zijnde bedrag genoemd in artikel 34, derde lid van de WWB. Tot het vermogen wordt niet gerekend het vermogen in de vorm van het bezit van een door de belanghebbende bewoonde eigen woning; en

  • IV.

   geen student is die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in de WSF2000; en

  • V.

   geen bewoner van een AWBZ-instelling is, tenzij woonachtig in een verzorgingshuis of in een woonvorm als begeleid zelfstandig wonen en beschermd wonen of vergelijkbaar.

  • b.

   Bijstandsnorm: de op grond van hoofdstuk 3 van de WWB van toepassing zijnde norm, vermeerderd of verminderd met de op grond van dat hoofdstuk door het college vastgestelde verhoging en verlaging.

  • c.

   Bijdrage:een op grond van deze verordening te verstrekken maximale financiële vergoeding per persoon per verstrekkingsjaar;

  • d.

   verstrekkingsjaar: kalenderjaar waarover contributie is verschuldigd en/of waarin een bijdrage is betaald aan een instelling;

  • e.

   Instelling; een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die zich ten doel stelt het doen beoefenen van sport- en/of sociaal – culturele activiteiten;

f. peilmaand; de beoordeling of een aanvrager al dan niet tot de doelgroep wordt gerekend vindt plaats in de maand waarin de aanvraag wordt ontvangen; voor wat betreft de beoordeling van de woonsituatie en de beoordeling van het vermogen zijn bepalend de situatie op de eerste dag van deze maand, voor wat betreft de beoordeling van de hoogte van het inkomen wordt het inkomen over deze hele maand in aanmerking genomen, de beoordeling van de hoogte van inkomen en vermogen vindt slechts eenmaal per kalenderjaar plaats;

 • g.

  Vervoerspas Regiotaxi KAN: recht dat wordt verleend als vervoersvoorziening zoals bedoeld in artikel 3.1.a van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Renkum, met deze pas kan tegen gereduceerd tarief gebruik gemaakt worden van het regionale collectieve vraagafhankelijke vervoersysteem.

 • h.

  college; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum

Artikel 2 Grondslag

 • 1.

  Het college kan aan en ten behoeve van een aanvrager een bijdrage verstrekken in de kosten van één of meerdere activiteiten indien deze kan worden aangemerkt als een rechthebbende.

 • 2.

  Het verstrekken van een financiële bijdrage heeft tot doel de rechthebbende in staat te stellen te participeren in de samenleving op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Artikel 3 De aanvrager

 • 1.

  De aanvrager kan een bijdrage aanvragen ten behoeve van zichzelf, zijn ten laste komende kinderen en overige leden van het gezin.

 • 2.

  De aanvrager kan slechts voor zijn gezinsleden aanvragen, indien ook deze voldoen aan het gestelde in artikel 1, tweede lid van deze verordening, met dien verstande dat artikel 1 lid 2 sub a II niet van toepassing is op ten laste komende kinderen.

Artikel 4 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag om een bijdrage wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat door het college ter beschikking wordt gesteld.

 • 2.

  In afwijking van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is bepaald, kan een bijdrage ambtshalve worden verleend in gevallen waarin het college heeft vastgesteld dat de belanghebbende aan de voorwaarden voldoet om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

 • 3.

  Een aanvraag die betrekking heeft op enig kalenderjaar kan uitsluitend in het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 5 Hoogte van de bijdrage

 • 1.
  • De hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal € 192,00 per persoon per kalenderjaar. Het college kan jaarlijks per 1 januari dit bedrag verhogen of verlagen conform de ontwikkeling van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 2.

  Naast de in het eerste lid genoemde bijdrage wordt aan houders van een namens de gemeente verstrekte Vervoerspas Regiotaxi KAN een bijdrage verleend van maximaal ¤ 45,- per persoon per kalenderjaar.

 • 3.

  De in het tweede lid van dit artikel genoemde bijdrage bedraagt voor houders van een Vervoerspas Regiotaxi KAN, die op 1 januari van het betreffende kalenderjaar in het bezit zijn van een Vervoerspas ¤ 45,- in dat jaar; voor pashouders die vanaf 1 april van dat kalenderjaar in bezit zijn van een Vervoerspas ¤ 34,- in dat jaar; voor pashouders die vanaf 1 juli van dat kalenderjaar in bezit zijn van een Vervoerspas ¤ 23,- in dat jaar en voor pashouders die vanaf 1 oktober van dat kalenderjaar in bezit zijn van een Vervoerspas ¤ 12,- in dat jaar.

 • 4.

  Wanneer de omstandigheden op grond waarvan een bijdrage als bedoeld in lid 1 van dit artikel werd verleend in de loop van een kalenderjaar eindigen dan wel wanneer het recht op het gebruik van een Vervoerspas Regiotaxi KAN eindigt in de loop van een kalenderjaar en in de kosten van het gebruik van deze pas een bijdrage werd verleend als bedoeld in lid twee van dit artikel, vindt geen verrekening van de verleende bijdrage plaats.

Artikel 6 Kosten waarin een bijdrage kan worden verleend

Een bijdrage op grond van deze verordening kan worden verleend in een of meer van de hierna genoemde kostensoorten:

 • 1.

  kosten van lidmaatschap en/of deelname aan sociale, culturele en maatschappelijke

  activiteiten;

 • 2.

  kosten verbonden aan het gebruik van een Vervoerspas Regiotaxi KAN;

Artikel 7 Terugvordering van de bijdrage

Terugvordering van de bijdrage vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van terugvordering van de Wet werk en bijstand (WWB) en het vigerende beleid.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van deze verordening wanneer strikte toepassing van de bepalingen van deze verordening zal leiden tot kennelijke onrechtvaardigheid en/of onbillijkheid.

Artikel 9 Gevallen waarin deze verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Bijdrageregeling gemeente Renkum 2012”

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening bijdrageregeling sociale culturele en maatschappelijke activiteiten en gemeentelijk inkomensondersteunend beleid”, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 februari 2010.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Renkum op 21 december 2011

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte drs. J.P. Gebben