Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borne

Verordening op de heffingen de invordering van afvalstoffenheffingen reinigingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffingen de invordering van afvalstoffenheffingen reinigingsrechten 2012
CiteertitelVerordening reinigingsheffingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, eerste lid
 2. Wet Milieubeheer, art. 15.33
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2011

Bornse Courant, 22-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffingen de invordering van afvalstoffenheffingen reinigingsechten 2012

De raad der gemeente Borne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2011

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2012.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • b.

  grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld;

 • c.

  grove huishoudelijke restafvalstoffen: restafval geproduceerd door en afkomstig uit huishoudens, dat niet wordt aangeboden via de wekelijkse huis-aan-huis inzameling;

 • d.

  milieupas: een vanwege de gemeente verstrekte pas, met daaraan een bepaald gekoppeld tegoed, ten behoeve van de ontdoening van afvalstoffen..

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  De belasting voor het achter laten van afvalstoffen op het Milieupark aan de Wegtersweg wordt geheven van degene die de afvalstoffen achter laat.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven van de in de hoofdstukken 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De belastingen bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5.

  De belastingen bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De in artikel 7, eerste lid bedoelde aanslagen moeten worden betaald uiterlijk één maand na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 100 doch minder dan € 1.600, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede een maand later.

 • 3.

  In gevallen bedoeld in het tweede lid geldt in afwijking in zoverre van het aldaar bepaalde, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De belastingen moeten worden betaald ingeval de kennisgeving, bedoeld in artikel 7, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 5.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 14 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag, gedagtekende bon, nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten bedoeld in artikel 12, lid 1 en lid 2 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat voor de rechten als bedoeld in artikel 12, lid 1 en lid 2 aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 17 Termijnen van betaling

 • 1.

  De op grond van artikel 14, lid 1, bij wege van aanslag geheven rechten aanslagen moeten worden betaald uiterlijk één maand na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 100 doch minder dan € 1.600, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede een maand later.

 • 3.

  In gevallen bedoeld in het tweede lid geldt in afwijking in zoverre van het aldaar bepaalde, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving, bedoeld in artikel 14, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 5.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 18 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van reinigingsheffingen.

Artikel 19 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening reinigingsheffingen 2011’ van 14 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 20, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 20, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening reinigingsheffingen 2012’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2011

De voorzitter,

drs. mr. R.G. Welten

De griffier,

S.F. Morsink

Tarieventabel behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2012

 

 

Hoofdstuk 1 - Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

 

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor het periodiek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen

251,28

1.1.2

De belasting bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt):

 

 

1.1.2.1

container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container met

105,00

1.1.2.2

container, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per extra container

125,64

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Maatstaven en overige tarieven huishoudelijke afvalstoffen

 

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van:

 

 

2.1.1

niet gebundeld, volumineus grof vuil van huishoudens per rit tot 3 kubieke meter

105,73

2.1.2

Vermeerderd met een bedrag voor elke kubieke meter daarboven

18,48

2.1.3

Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van gebundeld, volumineus grofvuil van huishoudens voor elke rit, gerekend vanaf elke rit die ligt boven het aantal van twee

14,37

2.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van (grove) huishoudelijke (rest)afvalstoffen waaronder ook wordt begrepen asbesthoudend afval voor zover geen sloopmelding wordt overlegd, en puin op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats per kilogram

0,15

2.3

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grof tuinafval op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats per kilogram

0,06

2.4

Het tarief bedraagt voor het achterlaten van oud papier, karton, textiel, kunststof verpakkingsmateriaal, glas, asbesthoudend afval indien een sloopmelding wordt overlegd, metalen, klein chemisch afval en elektrische – en elektronische apparatuur, mits gescheiden en op voorgeschreven wijze aangeboden op de daartoe aangewezen inzamelplaatsen op een door de gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, per kilogram

 

Nihil

2.5

De in 2.2 en 2.3 vermelde tarieven zijn niet verschuldigd voor zover het aantal achter-gelaten kilo’s afvalstoffen kunnen worden afgeschreven van het tegoed op de Milieupas. Voor zover er geen tegoed op de Milieupas aanwezig is, zijn de in 2.2 en 2.3 vermelde tarieven verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Maatstaven en tarieven jaarlijkse reinigingsrechten

 

 

3.1

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het wekelijks middels mini-containers verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid

 

 

3.1.1

per grijze container met een blauw deksel per bedrijfspand;

251,28

 

of

20,94

 

per maand

 

 

3.1.2

per groene container voor groente-, fruit en tuinafval per bedrijfspand;

105,00

 

of

8,75

 

per maand

 

 

3.1.3

per grijze container voor restafval per bedrijfspand.

125,64

 

 

of

10,47

 

per maand

 

 

3.2

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het wekelijks door middel van blauwe zakken verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid

 

 

3.2.1

voor een hoeveelheid van maximaal 240 blauwe zakken per bedrijfspand;

251,28

 

of

20,94

 

per maand

 

 

3.2.2

voor een hoeveelheid groter dan 240 blauwe zakken per set van 2 rollen blauwe zakken (40 stuks)

61,59

3.2.3

Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van de in dit hoofdstuk genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

 

3.2.4

Alle in dit hoofdstuk opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

 

 

4.1

Het recht bedraagt voor:

 

 

4.1.1

Het leegzuigen van kelders, rioolputten, kolken, beer- of werkputten, sceptictanks en het verwijderen van de daaruit komende stoffen per rit van de tankwagen

136,52

4.1.2

Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van de in dit hoofdstuk genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

 

4.1.3

Alle in dit hoofdstuk opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2011

De griffier,

S.F. Morsink