Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Overbetuwe 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Overbetuwe 2011
CiteertitelVerordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageverordening bestuursrechtelijke geldschulden 2011 11 11 29.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht: artikel(en) 4:87 en 4:89
 2. Gemeentewet: artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

29-11-2011

Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011

11rb000124

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11RB000124

 

Nr. 7a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2011;

 

gelezen het advies van de raadscommissie GFZ van 7 november 2011;

 

gelet op artikel(en) 4:87 en 4:89 van de Algemene wet bestuursrecht en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

 

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

gemeente Overbetuwe 2011

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat on¬der:

 • a.

  bestuursorgaan: de raad, het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente;

 • b.

  chartale betaling: betaling met contant geld, waaronder begrepen betalingen met een cheque of chipknip;

 • c.

  gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 • d.

  girale betaling: betaling door bijschrijving op een daartoe door de schuldeiser bestemde bankrekening;

 • e.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

   

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is niet van toepassing voor zover het onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden in een andere verordening is geregeld.

 

Artikel 3 Betalingstermijn

In afwijking van artikel 4:87, eerste lid van de wet geschiedt de betaling binnen 30 dagen nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, tenzij de beschikking een eerder of een later tijdstip vermeldt.

 

Artikel 4 Wijze van betalen

 • 1.

  Naast girale betaling, zoals geregeld in artikel 4:89 van de wet, is chartale betaling mogelijk in alle gevallen dat een schuldenaar betaalt aan een bestuursorgaan.

 • 2.

  Als het bestuursorgaan betaalt aan een schuldeiser, is chartale betaling mogelijk bij:

  • a.

   het verlenen van voorschotten;

  • b.

   het verstrekken van subsidies.

    

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het bevoegde bestuursorgaan kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing, gelet op het belang van het betalen van bestuursrechtelijke geldschulden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 6 Overgangsrecht

 • 1.

  Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door een bestuursorgaan die is vastgesteld of ontstaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft de verordening of de regeling zoals die gold vóór dat tijdstip van toepassing.

 • 2.

  Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door een bestuursorgaan in verband met een subsidie die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening is verstrekt, blijft de verordening of de regeling zoals die gold vóór dat tijdstip van toepassing.

   

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Overbetuwe 2011.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 29 november 2011.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

drs. A.J. van den Brink

de voorzitter,

E. Tuijnman.

Algemene toelichting

Met de inwerkingtreding van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht met ingang van 1 juli 2009 is het onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden toegevoegd aan de Algemene wet bestuursrecht. Titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit de wet, een wettelijk voorschrift of een besluit van een bestuursorgaan waartegen bezwaar gemaakt kan worden of beroep kan worden ingesteld. Met betrekking tot een aantal onderwerpen bestaat de vrijheid om in een gemeentelijke verordening aanvullend of afwijkend zaken te regelen. Van die mogelijkheid wordt met deze verordening gebruik gemaakt.

 

Titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht geeft regels voor betaling van bestuursrechtelijke geldschulden zowel áán, als dóór de overheid. Deze verordening heeft dus ook betrekking op de betaling van bestuursrechtelijke geldschulden zowel áán, als dóór de gemeente.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de omschrijvingen opgenomen van begrippen die in deze verordening

worden gehanteerd. Deze behoeven geen nadere toelichting.

 

Artikel 2 Reikwijdte

In een aantal specifieke verordeningen is het onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden al geregeld. Daarbij valt te denken aan de diverse belastingverordeningen. In die gevallen is deze (algemene) verordening niet van toepassing, maar geldt wat geregeld is in die specifieke verordening.

 

Artikel 3 Betalingstermijn

In artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht hanteert de wetgever een betalingstermijn van 6 weken. De betaling moet geschieden binnen 6 weken nadat de beschikking (op de voorgeschreven wijze) bekend is gemaakt. Een langere betalingstermijn mag, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, in de beschikking zelf worden vastgesteld. Een kortere betalingstermijn dan 6 weken is alleen toegestaan als dat in een wet of verordening is geregeld. Zo is bijvoorbeeld in artikel 45 van de Wet werk en bijstand een specifieke betalingstermijn geregeld. Deze (wettelijke) bepaling gaat dus vóór deze verordening.

 

In dit artikel is bepaald dat betaling áán en dóór de gemeente geschiedt binnen 30 dagen nadat de beschikking bekend is gemaakt. Deze termijn is ingegeven door de noodzaak dat in een aantal situaties een versnelde invordering aangewezen is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de versnelde invordering van uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand omdat de uitkering ten onrechte verstrekt is. In dergelijke gevallen is een kortere betalingstermijn dan zes weken aangewezen om enig effect te hebben. Om binnen de gemeente één uniforme termijn te hanteren, is er voor gekozen om voor alle gevallen een betalingstermijn van 30 dagen te hanteren. Dit komt de rechtszekerheid ten goede.

Artikel 4 Wijze van betaling

Uitgangspunt van de Algemene wet bestuursrecht, zoals neergelegd in artikel 4:89, is girale betaling. Contante betaling is alleen mogelijk als dat bij wettelijk voorschrift is bepaald. Met dit artikel wordt dit geregeld.

Betaling aan een bestuursorgaan van de gemeente kan zowel giraal als via chartale betaling, zoals bijvoorbeeld de contante betaling voor een paspoort of rijbewijs, etc..

Anders is het in het geval van betaling door een bestuursorgaan. Om te voorkomen dat de gemeente veel contant geld in kas moet hebben, is het voor het bestuursorgaan alleen in de in deze verordening genoemde gevallen mogelijk om chartaal (lees: contant) te betalen.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft het bevoegde bestuursorgaan de mogelijkheid één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voorzover toepassing van deze verordening, gelet op het betalen van bestuursrechtelijke geldschulden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

In beginsel is een hardheidsclausule alleen van toepassing op gevallen die ten tijde van het vaststellen van deze verordening niet voorzienbaar waren. Toepassing van deze hardheidsclausule zal dan ook niet licht geschieden. Als er in een geval gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule, betekent dit dat de verordening hierop moet worden aangepast, omdat het geval immers voorzienbaar is geworden.

 

Artikel 6 Overgangsrecht

Artikel 6 bevat de overgangsbepalingen. Als de verplichting voor de betaling van een geldsom, al dan niet in verband met subsidie, is ontstaan voordat deze verordening in werking is getreden, blijft de verordening of de regeling zoals deze voor de inwerkingtreding gold van toepassing.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.