Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Renkum

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Renkum
Officiële naam regelingBesluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2012
Citeertitel Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-201201-01-201201-01-2013nieuwe regeling

14-08-2012

Hoog en Laag, 12-09-2012

Onbekend
01-01-201201-01-2012nieuwe regeling

08-11-2011

Hoog en Laag, 28 november 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

gelet op Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2012,

Besluit

vast te stellen het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2012.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1.1 Begripsbepalingen

  De begripsbepalingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening

  Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2012

  (hierna de “Verordening”) zijn van toepassing op dit Besluit.

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording

 • 2.1. Verzoek belanghebbende

  Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de belanghebbende.

 • 2.2 Weigering van een persoonsgebonden budget

  • 1.

   Van overwegende bezwaren als bedoeld in artikel 36 Verordening is sprake, indien voorzienbaar is dat belanghebbende niet op een verantwoorde wijze kan omgaan met een persoonsgebonden budget.

  • 2.

   Indien een persoonsgebonden budget wordt geweigerd, maar overigens aan de criteria wordt voldaan voor de individuele voorziening, kan een voorziening in natura worden verstrekt.

 • 2.3 Verantwoording persoonsgebonden budget bij koop of huur

  • 1.

   Als een persoonsgebonden budget wordt aangewend voor de koop of huur van een voorziening legt de budgethouder verantwoording af aan het college.

  • 2.

   Verantwoording vindt plaats op de volgende wijze:

   • a.

    Als een persoonsgebonden budget wordt aangewend voor de koop van een voorziening, verstrekt de budgethouder binnen maximaal zes maanden na de datum van verzending van het besluit tot verlening van het persoonsgebonden budget, een betalingsbewijs aan het college over de besteding van het persoonsgebonden budget.

   • b.

    Als een persoonsgebonden budget wordt aangewend voor de huur van een voorziening, verstrekt de budgethouder binnen maximaal drie maanden na de datum van verzending van het besluit tot verlening van het persoonsgebonden budget, een betalingsbewijs aan het college over de besteding van het persoonsgebonden budget.

 • 2.4 Verantwoording persoonsgebonden budget bij de voorziening hulp bij het huishouden

  Als een persoonsgebonden budget wordt aangewend voor hulp bij het huishouden legt de budgethouder verantwoording af aan Menzis Zorg en Inkomen.

Hoofdstuk 3 Bijzondere regels over de financiële tegemoetkoming

Artikel 3 Regels rond verstrekking en verantwoording

 • 3.1 Vorm van verstrekking

  Een financiële tegemoetkoming bestaat uit een:

  a.forfaitair bedrag; of

  b.een maximale bijdrage.

 • 3.2 Verantwoording

  Het college kan de belanghebbende schriftelijk verzoeken verantwoording af te leggen, waarbij belanghebbende de door het college aan te geven relevante stukken en gegevens moet overleggen binnen een door het college bepaalde termijn.

Hoofdstuk 4 Eigen bijdrage en eigen aandeel

Artikel 4 Eigen bijdrage en eigen aandeel

 • 4. Omvang eigen bijdrage en eigen aandeel

  • 1.

   De omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel wordt vastgesteld conform de systematiek en bedragen van het Besluit maatschappelijke ondersteuning, waarbij de eigen bijdrage/ eigen aandeel bij hulp bij het huishouden wordt begrensd tot maximaal de kosten van de feitelijk ingezette uren en bij de woon- en vervoersvoorzieningen tot de kosten van de voorziening.

  • 2.

   Bij woon- en vervoersvoorzieningen tot € 1.000,-- is geen eigen bijdrage of eigen aandeel verschuldigd.

Hoofdstuk 5 De te bereiken resultaten - een schoon en leefbaar huis

Artikel 5

 • 5.1 Omvang hulp bij het huishouden

  • 1.

   De omvang van de huishoudelijke hulp wordt bepaald aan de hand van de noodzakelijk te verrichten activiteiten, limitatief opgesomd in bijlage 2.

  • 2.

   De tijdnormering van de noodzakelijk te verrichten activiteiten is opgenomen in bijlage 1.

 • 5.2 Hoogte persoonsgebonden budget

  • 1.

   De hoogte van het persoonsgebonden budget is afhankelijk van de omvang van de toegekende hulp bij het huishouden, zoals genoemd in artikel 5.1.

  • 2.

   Het persoonsgebonden budget dat wordt verstrekt voor hulp bij het huishouden is vastgesteld op het in bijlage 3 genoemde bedrag voor 1 uur per week huishoudelijke hulp.

 • 5.3 (vervallen)

Hoofdstuk 6 De te bereiken resultaten – wonen in een geschikt huis en het zich verplaatsen in en om de woning

Artikel 6

 • 6.1 Hoogte vergoeding verhuis- en inrichtingskosten

  De hoogte van de verhuiskostenvergoeding is opgenomen in bijlage 3, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een verhuizing naar een aangepaste woning en een verhuizing naar een rolstoel toe- en doorgankelijke woning.

 • 6.2 Primaat van de verhuizing

  Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 Verordening, waarboven het primaat van verhuizing wordt toegepast, is opgenomen in bijlage 3.

 • 6.3 Hoogte vergoeding bezoekbaar maken

  Het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 3 Verordening is opgenomen in bijlage 3.

 • 6.4 Kosten bouwkundige- of woontechnische voorziening

  Alleen de kosten van de navolgende bouwkundige- of woontechnische voorzieningen komen voor vergoeding in aanmerking:

  • 1.

   de aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed;

  • 2.

   het architectenhonorarium tot ten hoogste 10% van de aanneemsom met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in SR 1997 van de BNA. Alleen in die gevallen dat het noodzakelijk is dat een architect voor de woningaanpassing moet worden ingeschakeld komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Het betreft dan veelal de ingrijpende woningaanpassingen;

  • 3.

   de kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien noodzakelijk tot € 900 volledig of indien deze meer bedragen dan € 900,-, tot een maximum van 2% van de aanneemsom;

  • 4.

   de leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening;

  • 5.

   de verschuldigde en niet verrekenbare- of terugvorderbare omzetbelasting;

  • 6.

   renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen;

  • 7.

   de prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden;

  • 8.

   na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen;

  • 9.

   de kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing;

  • 10.

   de kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening;

  • 11.

   de administratiekosten die de verhuurder maakt voor het treffen van een voorziening voor zover de gezamenlijke kosten onder 1 tot en met 10 meer dan € 900,- bedragen, De vergoeding bedraagt in dat geval 8% van die kosten, met een maximum van € 340,-

 • 6.5 Maximale aanpassingskosten

  De kosten voor het treffen van een voorziening als bedoeld in artikel 39, lid 6 Verordening bedragen maximaal € 900,-.

 • 6.6 Hoogte persoonsgebonden budget voor een voorziening in de woning

  • 1.

   Het persoonsgebonden budget voor een voorziening in de woning wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de voor de gemeente goedkoopst compenserende voorziening, zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald.

  • 2.

   Het persoonsgebonden budget wordt verhoogd met een vaste vergoeding voor onderhoud, verzekering en reparatie. Voor onderhoud en reparatie wordt die vergoeding vastgesteld door 5,5 % van de bruto nieuwprijs (exclusief BTW) te nemen gedurende de afschrijfperiode van de voorziening en nooit meer dan het bedrag aan onderhoud en reparatie, dat het college afspreekt te betalen aan een gecontracteerde leverancier (s) bij de aanschaf van dezelfde voorziening in natura. Voor verzekering geldt een vaste vergoeding per jaar gedurende de afschrijfperiode van de voorziening, zoals opgenomen in bijlage 3. Het pgb wordt verhoogd met een vergoeding voor aanvullende kosten, bestaande uit kosten van onderhoud, verzekering en reparatie.

 • 6.7 Hoogte persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van liften

  1.Het college verleent alleen een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van liften, indien de lift op grond van de Verordening en het Besluit is verleend.

  2.De omvang van het persoonsgebonden budget is gebaseerd op de werkelijke kosten, maar bedraagt voor onderhoud en keuring ten hoogste de kosten als vermeld in bijlage 3. De kosten voor onderhoud, keuring en reparatie kunnen bij het college worden gedeclareerd onder overlegging van de nota.

 • 6.8 Hoogte financiële tegemoetkoming voor de kosten van woningsanering

  De werkelijke kosten van woningsanering worden vergoed tot een maximum bedrag dat bestaat uit het door het NIBUD vastgestelde bedrag en daarbij wordt uitgegaan van een lineaire afschrijving gedurende 7 jaar.

 • 6.9 Hoogte persoonsgebonden budget voor een rolstoel

  • 1.

   Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening, zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald.

  • 2.

   Het persoonsgebonden budget wordt verhoogd met een vaste vergoeding voor onderhoud, verzekering en reparatie. Voor onderhoud en reparatie wordt die vergoeding vastgesteld door 5,5 % van de bruto nieuwprijs (exclusief BTW) te nemen gedurende de afschrijfperiode van de voorziening en nooit meer dan het bedrag aan onderhoud en reparatie, dat het college afspreekt te betalen aan een gecontracteerde leverancier (s) bij de aanschaf van dezelfde voorziening in natura. Voor verzekering geldt een vaste vergoeding per jaar gedurende de afschrijfperiode van de elektrische voorziening voor buitenshuis, zoals opgenomen in bijlage 3. Het pgb wordt verhoogd met een vergoeding voor aanvullende kosten, bestaande uit kosten van onderhoud, verzekering en reparatie.

  3. Indien noodzakelijk wordt het persoonsgebonden budget verhoogd met een budget voor de inhuur van een ergotherapeut voor maximaal twee instructies;

Hoofdstuk 7 De te bereiken resultaten – beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften

Artikel 7 Inkomensgrens

 • 7.1 (vervallen)

Hoofdstuk 8 De te bereiken resultaten – beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding, bed- en linnengoed

Artikel 8

 • 8.1 (vervallen)

 • 8.2 Hoogte persoonsgebonden budget

  Het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de voor de gemeente goedkoopst compenserende voorziening. Indien sprake is van de inzet van de huishoudelijke hulp geldt het bepaalde in hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 9 De te bereiken resultaten – Het (thuis) kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren

Artikel 9

 • 9.1 (vervallen)

 • 9.2 Hoogte persoonsgebonden budget

  Het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de voor de gemeente goedkoopst compenserende voorziening. Indien sprake is van de inzet van de huishoudelijke hulp geldt het bepaalde in hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 10 De te bereiken resultaten – zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

Artikel 10

 • 10.1 Hoogte persoonsgebonden budget voor een voorziening ten behoeve van het verplaatsen

  • 1.

   Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening.

  • 2.

   Het persoonsgebonden budget wordt verhoogd met een vaste vergoeding voor onderhoud, verzekering en reparatie. Voor onderhoud en reparatie wordt die vergoeding vastgesteld door 5,5 % van de bruto nieuwprijs (exclusief BTW) te nemen gedurende de afschrijfperiode van de voorziening en nooit meer dan het bedrag aan onderhoud en reparatie, dat het college afspreekt te betalen aan een gecontracteerde leverancier (s) bij de aanschaf van dezelfde voorziening in natura. Voor verzekering geldt een vaste vergoeding per jaar gedurende de afschrijfperiode van de elektrische voorziening voor buitenshuis, zoals opgenomen in bijlage 3. Het pgb wordt verhoogd met een vergoeding voor aanvullende kosten, bestaande uit kosten van onderhoud, verzekering en reparatie.

 • 10.2 Specifiek beleid bij het verstrekken van een persoonsgebonden budget

  De hoogte van een persoonsgebonden budget voor de huur van een gesloten buitenwagen of een bruikleenauto, wordt afgestemd op de kosten, die het college zou moeten maken bij de huur van dezelfde voorziening in verband met een verstrekking in natura.

 • 10.3 I(vervallen)

 • 10.4 Hoogte financiële tegemoetkoming

  Indien geen gebruik kan worden gemaakt van het collectief vervoer is de financiële tegemoetkoming voor de vervoerskosten voor belanghebbende gelijk aan de in bijlage 3 voor het desbetreffende vervoermiddel genoemde bedragen.

 • 10.5 Hoogte financiële tegemoetkoming bij verblijf in een AWBZ instelling

  • a.

   Een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten van een belanghebbende, die verblijft in een AWBZ instelling, bedraagt 50% van de hoogte van de tegemoetkoming die een persoon ontvangt die zelfstandig woont.

  • b.

   indien een financiële tegemoetkoming van 50% naar het oordeel van het college onvoldoende is, wordt de tegemoetkoming vastgesteld conform artikel 10.4.

 • 10.6 Eigen bijdrage scootmobiel

  Belanghebbende die gebruik maakt van een scootmobiel in natura is een eigen bijdrage van maximaal het in bijlage 3 genoemde bedrag verschuldigd.

Hoofdstuk 11 De te bereiken resultaten - Contacten met medemensen en deelname aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten

Artikel 11

 • 11.1 (vervallen)

 • 11.2 Hoogte bedrag sportvoorziening

  De financiële tegemoetkoming voor een voorziening die louter is bedoeld om te sporten bedraagt maximaal het in bijlage 3 genoemde bedrag. Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van de voorziening, alsmede het onderhoud en reparatie voor een periode van drie jaar.

 • 11.3 Hoogte persoonsgebonden budget/financiële tegemoetkoming

  1.Het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de voor de gemeente goedkoopst compenserende voorziening.

  2.Het persoonsgebonden budget wordt verhoogd met een vaste vergoeding voor onderhoud, verzekering en reparatie. Voor onderhoud en reparatie wordt die vergoeding vastgesteld door 5,5 % van de bruto nieuwprijs (exclusief BTW) te nemen gedurende de afschrijfperiode van de voorziening en nooit meer dan het bedrag aan onderhoud en reparatie, dat het college afspreekt te betalen aan een gecontracteerde leverancier (s) bij de aanschaf van dezelfde voorziening in natura. Voor verzekering geldt een vaste vergoeding per jaar gedurende de afschrijfperiode van de voorziening, zoals opgenomen in bijlage 3. Het pgb wordt verhoogd met een vergoeding voor aanvullende kosten, bestaande uit kosten van onderhoud, verzekering en reparatie.

  3.In aanvulling op hoofdstuk 10 (artikel 10.2 t/m 10.6) geldt, indien sprake is van verstrekking van een voorziening ten behoeve van het zich verplaatsen per vervoermiddel, het bepaalde in hoofdstuk 10.

Hoofdstuk 12 Terugvordering en verrekening

Artikel 12

 • 12.1 Terugvordering van een voorziening

  Indien een belanghebbende met een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming een voorziening in eigendom heeft verworven, en hij de voorziening op de door het college bedoelde wijze niet meer gebruikt, dient de belanghebbende of de nabestaande(n) de waarde van de desbetreffende voorziening volgens de in artikel 12.2 beschreven afschrijvingssystematiek terug te betalen aan het college dan wel de voorziening binnen vier weken aan het college te schenken.

 • 12.2 Afschrijvingssystematiek

  • 1.

   De afschrijvingssystematiek voor een voorziening, zoals genoemd in artikel 12.1, is gebaseerd op de terugkoopregeling met de gecontracteerde leveranciers van voorzieningen.

  • 2.

   Bij de terugvordering van de in artikel 12.1 bedoelde waarde, wordt uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van vijf of zeven jaar, afhankelijk van de voorziening.

  • 3.

   De afschrijvingssystematiek is als volgt:

  Voorziening Jr 0-1Jr 1-2Jr 2-3Jr 3-4Jr 4-5Jr 5-6Jr 6-7> 7 Jr
  Categorie 12,5 % p/m7040105000
  Categorie 22,5 % p/m705030151050

  Categorie 1: Kinderrolstoelen, incidenteel en permanent

  Kinderrolstoelen elektrisch voor binnen en buiten

  Kinderdriewielfietsen

  Kinderwandelwagens/buggy’s

  Badlift

  Handbike

  Categorie 2: rolstoelen voor incidenteel, passief en actief gebruik

  Elektrische rolstoelen voor binnen/buiten gebruik

  Scootmobielen

  Driewielfietsen

  Transferlift (actief en passief)

  Douche- en toiletstoel

  Bad en douchehulpmiddelen

  Douchebrancard

  Fiets met lage instap

  4.Indien rolstoelen zeer intensief worden gebruikt, kan worden afgeweken van de gemiddelde afschrijvingstermijn, als de budgethouder aannemelijk maakt, dat in verband met bijzondere omstandigheden door intensief gebruik een eerdere afschrijving noodzakelijk is.

 • 12.3 Verrekening

  • 1.

   Indien een belanghebbende met een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming een voorziening in eigendom heeft verworven, en hij de voorziening binnen de in artikel 12.2 genoemde afschrijvingstermijn niet meer gebruikt, omdat deze niet meer adequaat is, wordt de waarde van de desbetreffende voorziening verrekend met een eventueel nieuw toe te kennen persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming. De waarde van de voorziening is gebaseerd op de afschrijvingssystematiek, zoals bedoeld in artikel 12.2, derde lid.

  • 2.

   Verrekening zoals bedoeld in het eerste lid vindt niet plaats, indien de belanghebbende de desbetreffende voorziening binnen een termijn van vier weken aan het college schenkt.

 • 12.4 Terugvordering bij de aanschaf van een nieuwe voorziening

  Indien de belanghebbende een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming ontvangt en deze met de geldsom een nieuwe voorziening aanschaft, en het verschil tussen het persoonsgebonden budget/de financiële tegemoetkoming en de feitelijke kosten van de voorziening bedraagt € 250,- of minder, vindt geen terugvordering plaats.

 • 12.5 Terugvordering bij de aanschaf van een tweedehands voorziening

  De omvang van het persoonsgebonden budget/de financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van de afschrijvingssystematiek, zoals bedoeld in artikel 12.2, derde lid. Het college gaat tot terugvordering over van het verschil tussen het aldus vastgestelde persoonsgebonden budget/ de financiële tegemoetkoming en de feitelijke kosten van de tweedehands voorziening.

 • 12.6 Terugvordering van een persoonsgebonden budget bij hulp bij het huishouden

  Indien de belanghebbende een persoonsgebonden budget ontvangt en met de geldsom hulp bij het huishouden inkoopt, en het verschil tussen het persoonsgebonden budget en de feitelijke kosten van de voorziening bedraagt € 250,- of minder, vindt geen terugvordering plaats.

Hoofdstuk 13 Slotbepalingen

Artikel 13

 • 13.1 Inwerkingtreding

  Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2012 onder gelijktijdige intrekking van het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2010, vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 2 februari 2010.

 • 13.2 Citeerartikel

  Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2012.

Bijlage 1 Inkomensgrenzen

(vervallen)

Bijlage 2 Tijdnormering hulp bij het huishouden

De tijdnormering is indicatief. Er moet altijd worden gekeken naar de individuele situatie. Als er sprake is van een bijzondere situatie kan er van de tijdnormering worden afgeweken.

 

 

Hulp bij het huishouden voor een alleenstaande (appartement)

 

activiteitenMinuten Uren  
Boodschappen doen voor het dagelijks leven60 per week1u  
Broodmaaltijd bereiden15 per keer1u45  
Warme maaltijd bereiden 30 per keer3u30  
Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc.)60 per week1u  
Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken, Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc.) voor een tweekamerflat  120 per keer2u
Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken, Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc.) voor een drie(of meer) kamerflat  150 per keer2u30
De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.)  60 per keer1u  

 

 

Hulp bij het huishouden voor een alleenstaande (eengezinswoning)

 

activiteitenMinuten Uren  
Boodschappen doen voor het dagelijks leven60 per week1u  
Broodmaaltijd bereiden15 per keer1u45  
Warme maaltijd bereiden 30 per keer3u30  
Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc.)60 per week1u  
Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken, Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc.)  180 per keer3u
De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.)  60 per keer1u

 

 

 

Hulp bij het huishouden voor een twee/meerpersoonshuishouden

(woonsituatie niet van belang)

 

activiteitenMinuten Uren  
Boodschappen doen voor het dagelijks leven60 per week1u  
Broodmaaltijd bereiden15 per keer1u45  
Warme maaltijd bereiden 30 per keer3u30  
Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc.)90 per week1u30  
Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken, Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc.)  180 per keer3u
De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.)  90 per keer1u30

 

 

Hulp bij het huishouden voor overige activiteiten voor alleenstaanden/

twee- of meerpersoonsleefeenheden

 

activiteitenMinuten Uren  
Kinderen < 12 jaar helpen met zelfverzorging  30 p keer3u30
Kinderen < 6 jaar helpen met zelfverzorging  45 p keer5u15
Kinderen < 12 jaar helpen met broodmaaltijd15 p keer1u45  
Dagelijkse organisatie van het huishouden30 p week0u30  
Advies, instructie, voorlichting gericht op het huishouden30 p keer (max 3 keer p week, max 6 weken)  1u30

 

Bijlage 3 BEDRAGEN VOORZIENINGEN WMO

Per 1-1-2012 zijn de geïndexeerde bedragen van vergoedingen in het kader van de Wmo verhoogd met 2,2 %.

 

 

De te bereiken resultaten – een schoon en leefbaar huis

 20112012
Hoogte geldbedrag voor schoonmaakondersteuning (artikel 5.2 lid 2, sub a Verordening)          € 16,50
Hoogte PGB voor 1 uur per week huishoudelijke hulp (artikel 5.2 lid 2, sub b en c Verordening)          € 15
Hoogte maximaal aantal uren voor schoonmaakondersteuning (artikel 8, lid 1 Verordening) 4 uren per week

Wonen in een geschikt huis en zich verplaatsen in en om de woning

 

                     2012
Verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar een aangepaste woning (art. 6.1 Besluit)€ 2.050
Verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar een rolstoel toe- en doorgankelijke woning. (art. 6.1 Besluit)€ 5.000
Bedrag waarboven primaat van verhuizing wordt toegepast (art. 6.2 Besluit)€ 12.500
Hoogte vergoeding bezoekbaar maken (art. 6.3 Besluit)€ 2.050
Vast bedrag per jaar voor verzekering (art. 6.6 en 6.9 Besluit)€ 25

 

Onderhoud, reparatie van liften (artikel 6.7 Besluit)

(onderstaande bedragen zijn excl. BTW)

 

Keuring van:

                  2011                 2012
Stoellift               €  247€ 252
Rolstoelplateaulift               €  247€ 252
Sta-plateaulift               €  247€ 252
Woonhuislift               €  305€ 312
Hefplateaulift               €  305€ 312
Balanslift               €  88 (per uur)€  90 (per uur)

 

Jaarlijks onderhoud van:

                  2011                 2012
Stoellift               € 169€ 173
Rolstoelplateaulift               € 169€ 173
Sta-plateaulift               € 169€ 173
Woonhuislift               € 247€ 252
Hefplateaulift               € 169€ 173
Balanslift               € 169€ 173

 

 

De te bereiken resultaten – zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

 

 

Tegemoetkoming in vervoerskosten:

 

                     2011                    2012
Gebruik eigen auto (art. 10.4 Besluit)          €  1057€ 1.080
Gebruik bruikleenauto (art. 10.4 Besluit)       2500 x Y2500 x Y
Gebruik van een taxi (art. 10.4 Besluit)          € 1057€ 1.080
Gebruik van een rolstoeltaxi (art. 10.4 Besluit)          € 1589€ 1624

 

 

Gedeeltelijke kostenvergoedingen (50 %)

 

                    2011                   2012
Bij gebruik auto, taxi e.d. (artikel 10.5 Besluit)          €  529          € 541
Bij gebruik rolstoeltaxi (artikel 10.5 Besluit)          €  794          € 811

 

Verzekering

 

                    2012
Vast bedrag per jaar voor verzekering (art. 10.1 Besluit)€ 25

 

 

Eigen bijdrage scootmobiel

 

                  2012
Scootmobiel (art. 10.6 Besluit) maximaal € 35 per maand

 

 

Regiotaxi

 

                  2011                 2012
Tarief Regiotaxi (Wmo indicatie)                            € 0,50 per zone                            € 0,50 per zone                            

 

 

De te bereiken resultaten - Contacten met medemensen en deelname aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten

 

Sportvoorziening

 

                  2011                 2012
Sportvoorziening (art. 11.2 Besluit)               €  2609€ 2666

 

Verzekering

 

                    2011                   2012
Vast bedrag per jaar voor verzekering (art. 11.3 Besluit)          € 25

 

 

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum van 14 augustus 2012.

De secretaris, de burgemeester,