Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opsterland

Reglement burgerlijke stand 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpsterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2006
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, art. 1:16, art. 1:16c
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1, 2, 3, 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2006Nieuwe regeling

21-11-2006

Collegebesluit, 21-11-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2006

Reglement burgerlijke stand 2006

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland,

gelet op het bepaalde in artikel 16 en 16c van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluit vast te stellen het volgende

 

Reglement burgerlijke stand 2006.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar van de gemeente die uit hoofde van zijn/haar functie mede belast is met het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen;

 • b.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: persoon, die uit hoofde van een persoonsgebonden benoeming belast is met het ceremonieel voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen in de gemeente;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 • d.

  gemeente: gemeente Opsterland;

 • e.

  gemeentehuis: alle gebouwen die bij raads- of collegebesluit als zodanig zijn aangewezen.

   

Artikel 2 Duur van de benoeming

 • 1.

  De benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt voor de periode waarin hij/zij de betreffende functie vervult.

 • 2.

  De benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt voor een nader in het benoemingsbesluit te bepalen periode, zoals geregeld in de “Rechtspositieregels buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 2006”.

   

Artikel 3 Bezoldiging

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt geen extra vergoeding voor de werkzaamheden die hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie verricht.

 • 2.

  De bezoldiging van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is geregeld in de “Rechtspositieregels buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 2006”.

   

Artikel 4 Verantwoordelijkheid

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente is verantwoordelijk voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Artikel 5 Openingstijden

 • 1.

  De burgerlijke stand van de gemeente is, voor zover de hierna te noemen dagen niet algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet zijn, voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

  • b.

   voor de overige werkzaamheden tijdens de uren waarin Burgerzaken van de gemeente voor het publiek is geopend.

 • 2.

  De burgerlijke stand van de gemeente kan op zaterdag, zondag en de andere dagen dat zij gesloten is, beperkt geopend worden als met de te verrichten werkzaamheden niet gewacht kan worden tot de eerstvolgende openstelling. De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd tot deze openstelling.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van in het eerste lid aangegeven openingstijden.

   

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand 2006”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 december 2006.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit reglement wordt het Reglement burgerlijke stand van 22 augustus 1995 ingetrokken.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 21 november 2006.

   

  de secretaris, de burgemeester,

   

  Ties Zweers. Sicko Heldoorn.