Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005
CiteertitelKlachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2005Nieuwe regeling

25-04-2005

Het Kompas 12 mei 2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005

De raad der gemeente Sliedrecht;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 februari 2005;

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Ambtenarenwet;

 

besluit vast te stellen de navolgende

Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  klacht: een uiting van onvrede van een burger over een gedraging, behandeling of bejegening door een bestuursorgaan of een ambtenaar van de gemeente in de uitoefening van diens functie dan wel door een commissie of een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

 • b.

  klager: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een klacht heeft ingediend.

 • c.

  klaagschrift: een schriftelijk ingediende klacht.

 • d.

  klachtencoördinator: de ambtenaar die door het college van burgemeester en wethouders is belast met de coördinatie van de behandeling van klachten.

 • e.

  aangeklaagde: diegene die onderwerp is van de klacht dan wel verantwoordelijk is voor de situatie waarop de klacht betrekking heeft.

 • f.

  bestuursorgaan:

  • 1.

   de burgemeester

  • 2.

   het college van burgemeester en wethouders

  • 3.

   de gemeenteraad

 • g.

  gedraging: handelen of nalaten.

Artikel 2 Zorgplicht behoorlijke klachtbehandeling

Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten.

Artikel 3 Afwijkende zaken en omstandigheden

In zaken of omstandigheden waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders in de geest van doel en strekking van deze regeling.

Hoofdstuk 2 Het indienen van een klacht

Artikel 4 Het recht om te klagen

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan, een ambtenaar van de gemeente of een commissie dan wel persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij het bestuursorgaan.

Artikel 5 Eisen aan een klaagschrift

 • 1.

  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend.

 • 2.

  Een klacht dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de klager;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

 • 3.

  Het klaagschrift dient in de Nederlandse taal te worden gesteld dan wel te zijn voorzien van een Nederlandse vertaling.

 • 4.

  Indien de klacht niet voldoet aan deze eisen kan de klacht buiten behandeling blijven, mits de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe door de klachtencoördinator gestelde termijn.

Artikel 6 Eisen aan de klacht

 • 1.

  Geen klacht in de zin van deze regeling is in ieder geval:

  • a.

   een klacht over algemeen gemeentebeleid;

  • b.

   een klacht over een gedraging waartegen een andere procedure open staat;

  • c.

   een klacht over een gedraging die nog voltooid kan worden binnen de gestelde (wettelijke) termijn.

 • 2.

  Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien:

  • a.

   de klacht anoniem is;

  • b.

   de klacht kennelijk ongegrond is;

  • c.

   het belang van de klager kennelijk onvoldoende is;

  • d.

   de klacht die reeds eerder op grond van deze regeling behandeld is;

  • e.

   een klacht over een gedraging welke eerder heeft plaatsgevonden dan een jaar voor het indienen van de klacht.

Hoofdstuk 3 De behandeling van een klacht

Artikel 7 Ontvangstbevestiging

 • 1.

  De klager wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van het feit dat zijn brief als een klacht in de zin van de klachtenregeling wordt opgevat en wat de te doorlopen procedure is.

 • 2.

  Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, doet de klachtencoördinator hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de klager.

 • 3.

  Indien er voor een klacht een andere procedure bestaat, draagt de klachtencoördinator zorg voor doorzending van de klacht naar de bevoegde instantie conform artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht; hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

Artikel 8 Tegemoetkoming

Zodra naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit hoofdstuk, met uitzondering van het maken van een verslag over de resultaten van de behandeling van de klacht.

Artikel 9 Voorleggen ter advies

De klacht wordt aan de verantwoordelijke afdelingsmanager voorgelegd. De afdelingsmanager draagt zorg voor een advies, vergezeld van de onderliggende stukken en een ontwerp-antwoordbrief, wordt voorgelegd aan de klachtencoördinator. De klachtencoördinator legt het advies voor aan het College van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Hoorplicht

 • 1.

  Een advies als bedoeld in artikel 9 wordt pas uitgebracht, nadat de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord door de afdelingsmanager.

 • 2.

  Van dit horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

 • 3.

  Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

 • 4.

  Van het horen kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

Artikel 11 Behandeling door gemeentesecretaris of adjunct-directeur

Een klacht die betrekking heeft op de afdelingsmanager wordt in handen gesteld van de gemeentesecretaris of de adjunct-directeur, die ervoor zorg draagt dat de behandeling geschiedt overeenkomstig de in deze regeling vastgestelde procedure.

Artikel 12 Behandeling door het college

Een klacht die betrekking heeft op de gemeentesecretaris, de burgemeester of een wethouder wordt in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders, dat ervoor zorg draagt dat de behandeling geschiedt overeenkomstig de in deze regeling vastgestelde procedure.

Artikel 13 Behandeling door gemeenteraad

Een klacht die betrekking heeft op de gemeenteraad, wordt in handen gesteld van de gemeenteraad zelf, die ervoor zorg draagt dat de behandeling geschiedt overeenkomstig de in deze regeling vastgestelde procedure. De gemeenteraad beslist zelf op de klacht.

Hoofdstuk 4 De afdoening van de klacht

Artikel 14 Beslissing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de klager binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd over zijn bevindingen van het onderzoek naar de klacht en over de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.

 • 2.

  De motivering van de beslissing moet kenbaar en draagkrachtig zijn, dat wil zeggen dat alle relevante feiten, omstandigheden en argumenten in de overwegingen moeten worden betrokken en op alle aspecten van de klacht wordt ingegaan.

 • 3.

  De aangeklaagde, de afdelingsmanager en de klachtencoördinator ontvangen een kopie van deze bevindingen en conclusies.

 • 4.

  De bevindingen en conclusies zijn niet gericht op rechtsgevolg en de beslissing is derhalve geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarmee is ze ook niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

Artikel 15 Verdaging van de beslissing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de afhandeling, eventueel op verzoek van de sectordirecteur dan wel de brandweercommandant voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 2.

  Van de verdaging wordt schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan aan de klager.

Hoofdstuk 5 Extern klachtrecht

Artikel 16 Klachtbehandeling door Nationale Ombudsman

Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn klacht dan wel over de bevindingen en conclusies die uit het onderzoek zijn getrokken, kan hij hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 17 Registratie en rapportage

De klachtencoördinator draagt ten behoeve van de burgemeester zorg voor een behoorlijke registratie van de klachtenafhandeling, alsmede voor een rapportage daarvan, gepubliceerd in een jaarverslag dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Sliedrecht op 25 april 2005,

De griffier, De voorzitter,

A.Koenen M.C. Boevée