Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Privacyreglement cameratoezicht Publieksruimten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement cameratoezicht Publieksruimten
CiteertitelPrivacyregelemnt cameratoezicht Publieksruimten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2009nieuwe regeling

25-08-2009

IJsselpost, 23 september 2009

B&W besluitenlijst van 25 september 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement cameratoezicht Publieksruimten gemeente Capelle aan den IJssel

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  beheerder: degene aan wie de verantwoordelijke de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie heeft opgedragen;

 • b.

  derde: eenieder die niet behoort tot de organisatie van de beheerder, met uitzondering van de geregistreerde;

 • c.

  gebouwen en bedrijfsruimten: de door de gemeente Capelle aan den IJssel gebruikte gebouwen, terreinen en bedrijfsruimten;

 • d.

  geregistreerde: de natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen;

 • e.

  persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijk persoon;

 • f.

  persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

 • g.

  publieksruimten: alle voor het publiek direct of indirect toegankelijke ruimten, niet zijnde kantoorruimten;

 • h.

  verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • i.

  verstrekken van persoonsgegevens:het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of gedeeltelijk steunt op gegevens welke in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen;

 • j.

  wet: de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 oktober 2001.

Artikel 2 Beheer van de persoonsregistratie

 • 1.

  Verantwoordelijke voor deze persoonsregistratie is het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel.

 • 2.

  Als beheerder van de persoonsregistratie is aangewezen de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De beheerder draagt er zorg voor dat de in dit privacyreglement gestelde regels worden nageleefd.

 • 3.

  Het beheer van de gegevens, opgenomen in de persoonsregistratie, is opgedragen aan door de beheerder aangewezen medewerkers, behorende tot zijn organisatie.

 • 4.

  Op deze registratie is de wet van toepassing.

Artikel 3 Doel van de persoonsregistratie

 • 1.

  Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van persoonsgegevens ter ondersteuning van:

  • a.

   het beveiligen van het personeel, werkzaam voor de gemeente Capelle aan den IJssel, alsmede overige personen die zich in de betreffende gebouwen, op de terreinen en/of in de betreffende voor het publiek toegankelijke ruimten bevinden;

  • b.

   het beveiligen van de bezittingen van de gemeente Capelle aan den IJssel tegen inbreuken en/of daden waaruit schade aan of vermindering van de veiligheid in of op de gebouwen en terreinen, kan ontstaan.

 • 2.

  Met behulp van de geregistreerde persoonsgegevens dienen voorts de personen te kunnen worden opgespoord die zich mogelijk aan het plegen van enig strafbaar feit in het gebouw, op het terrein of in een voor het publiek toegankelijke ruimte hebben schuldig gemaakt. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van het strafbare feit.

 • 3.

  Teneinde de schade te kunnen verhalen, dient voorts met behulp van de geregistreerde persoonsgegevens de personen te kunnen worden opgespoord die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van een onrechtmatige daad. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van de onrechtmatige daad.

 • 4.

  De camerabeelden opgenomen gedurende en buiten werktijden en zullen niet worden aangewend (bekeken en gebruikt) voor de registratie van andere bewegingen dan wel gedragingen van werknemers of bezoekers, dan de registratie van diefstal, vernieling, agressie en/of fraude.

Artikel 4 Categorieën van personen opgenomen in de persoonsregistratie

De persoonsregistratie bevat (persoons)gegevens over:

 • a.

  de ambtenaren en andere personen in dienst van of werkzaam voor de gemeente;

 • b.

  andere personen die zich in de voor het publiek toegankelijke ruimten van de gebouwen en op het terreinen van de gemeente Capelle aan den IJssel bevinden.

Artikel 5 Soorten van vastgelegde gegevens en wijze van verkrijging

 • 1.

  De persoonsregistratie bevat wat betreft de in artikel 4 vermelde personen de volgende gegevens:

  • a.

   videobeelden van de persoon;

  • b.

   datum en tijd indicatie van de opname;

  • c.

   plaats van de opname.

 • 2.

  De bovengenoemde gegevens worden verkregen uit het camerabewakingssysteem dat is gericht op de diverse voor het publiek toegankelijke ruimten en terreinen van de gemeente Capelle aan den IJssel. De exacte locatie van de camera’s is aangegeven op de bij dit reglement gevoegde plattegrond.

 • 3.

  De camera's zijn voor iedereen zichtbaar geplaatst en daar waar mogelijk voorzien van TFT-scherm waarop de "live" beelden te zien zijn. Tevens is bij de ingang van de betreffende voor het publiek toegankelijke ruimten melding gemaakt van het cameratoezicht.

Artikel 6 Verwijdering en vernietiging van vastgestelde persoonsgegevens

 • 1.

  Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie, worden automatisch van het beeldregistratiesysteem verwijderd. De gebruikte techniek hierbij is volgens het ‘first-in, first-out’ principe.

 • 2.

  De informatie/de beelden worden opgeslagen op een harddiskrecorder die is geplaatsts in een beveiligde ruimte. De opnamen worden maximaal 24 uur bewaard.

Artikel 7 Toegang tot de registratie

 • 1.

  Directe toegang tot de registratie hebben:

  • a.

   de tot de organisatie behorende of voor dat doel ingehuurde medewerkers die zijn belast met een taak in het kader van de beveiliging van gebouwen, terreinen en bedrijfsruimten;

  • b.

   de gemeentesecretaris/algemeen directeur;

  • c.

   door de algemeen directeur/gemeentesecretaris aan te wijzen personen.

 • 2.

  Voor het uitvoeren van systeembeheeractiviteiten:

de door de beheerder aangewezen medewerkers behorende tot zijn organisatie en de door de beheerder aangewezen onderhoudsfirma’s.

Artikel 8 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • 1.

  De beheerder kan beslissen gegevens te verstrekken aan personen of instanties die betrokken zijn bij en/of belast zijn met strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke acties, voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie.

 • 2.

  De beheerder kan beslissen gegevens te verstrekken, indien dit wordt vereist ingevolge een wettelijke voorschrift dan wel geschiedt met toestemming van de geregistreerde.

 • 3.

  De beheerder kan beslissen desgevraagd gegevens te verstrekken aan personen of instanties met een publiekrechterlijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 4.

  De verstrekking van deze gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijke voorschrift geheimhouding is geboden.

Artikel 9 Verbanden met andere registraties

Er zijn geen rechtstreekse koppelingen en/of verbanden met andere registraties. Om de identiteit van een geregistreerde persoon vast te stellen kan wel gebruik worden gemaakt van andere binnen de gemeente Capelle aan den IJssel beschikbare registratiesystemen.

Artikel 10 Protocolplicht

 • 1.

  De beheerder legt een verstrekking als bedoeld in artikel 8 vast (protocolleren), behoudens verstrekkingen:

 • a.

  gedaan op basis van een wettelijke voorschrift;

 • b.

  waarvan de geregistreerde schriftelijk in kennis is gesteld.

 • 2.

  De beheerder legt vast welke personen in het kader van onderhoud/onderzoek direct toegang hebben gehad tot het beeldmateriaal, wanneer dat was en welk beeldmateriaal dat betrof.

 • 3.

  De protocolgegevens worden tenminste 12 maanden bewaard.

 • 4.

  Op verzoek van de geregistreerde verstrekt de beheerder, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, informatie aan de geregistreerde betreffende enige verstrekking van gegevens die zijn persoon betreft.

Artikel 11 Kennisneming van de opgenomen gegevens

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekking aan derden worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke binnen vier weken na ontvangst op de in het eerste lid bedoelde verzoeken.

 • 3.

  Indien aan het verzoek wordt voldaan, verschaft de beheerder binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de gevraagde informatie.

 • 4.

  Indien de beheerder weigert aan een verzoek als bedoeld in lid 1 te voldoen, stuurt hij op hetzelfde moment dat hij het bericht van de met reden omklede weigering aan de verzoeker toezendt, een kopie aan de verantwoordelijke.

 • 5.

  De beheerder draagt zorg voor de juiste vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 13 Beveiliging

 • 1.

  De beheerder draagt zorg voor de fysieke beveiliging conform het gestelde in de wet. De ruimten waar de apparatuur staat opgesteld en beeldmateriaal aanwezig is, dienen te kunnen worden afgesloten.

 • 2.

  De beheerder treft voorzieningen ter bescherming van de gegevens tegen kwaadwilligheid verkeerd of onachtzaam gebruik door personen die met de werkzaamheden, verbonden aan de werking van de registratie, zijn belast, alsmede beschadiging door toedoen van derden.

 • 3.

  Iedereen die betrokken is bij de werking van de registratie, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens in de registratie, behoudens voor zover doelstelling van de registratie dan wel enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14 Slotbepaling

Dit privacyreglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement cameratoezicht Publieksruimten gemeente Capelle aan den IJssel’.

Artikel 15 Inwerkingtreding reglement

Het reglement treedt in werking na publicatie.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

ing. T. de Beer, loco. drs. M. Ponte, loco.