Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Verordening op de heffing en de invordering van eenmalig rioolaansluitingrecht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van eenmalig rioolaansluitingrecht 2012
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpRioolaansluitrecht 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 lid 1 aanhef en onder b Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Onbekend

20-12-2011

Ermelo's Weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van eenmalig rioolaansluitingrecht 2012

De raad van de gemeente Ermelo;

gelezen het voorstel van het college van 8 november 2011, nr. 11075430;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2012

 

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het door de gemeente leggen van een buisleiding van de in de openbare weg aanwezige gemeentelijke riolering tot aan de perceelsgrens van het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam “eenmalig rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst

wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 2.

  Indien de begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stbl. 221).

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2012”.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van

griffier, plv. voorzitter,

Deze verordening zal worden/is gepubliceerd in

Ermelo’s Weekblad van woensdag 21 december 2011

Eenmalig rioolaansluitrecht 2012

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.