Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Deelverordening projectsubsidies Amateurkunst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening projectsubsidies Amateurkunst
CiteertitelDeelverordening projectsubsidies Amateurkunst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening Culemborg 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

15-09-2011

Culemborgse Courant, 28-09-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening projectsubsidies Amateurkunst

Deelverordening projectsubsidies Amateurkunst

De Algemene subsidieverordening Culemborg 2011is van toepassing, voor zover er in deze deelverordening projectsubsidies amateurkunst niet wordt afgeweken.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de raad van de gemeente Culemborg

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Culemborg

 • c.

  projecten: een project op cultureel gebied, uitgevoerd door amateurs. Met name wordt gedacht aan publiekspresentaties, zoals exposities, tentoonstellingen, theater, dans, orkestuitvoeringen, film, literatuur etc. Uitgezonderd zijn projecten van kerkelijke, levensbeschouwelijke en politieke instellingen of van groepen en instellingen met een besloten karakter, deze komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • d.

  achterstandsgroepering: een groepering met een achterstand in cultuurdeelname waaronder jeugd uit gezinnen met een sociaal-economische achterstand.

 • e.

  Amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, wordt bedreven.

Artikel 2 Doelstellingen

Het uitbreiden van het culturele aanbod in Culemborg en het vergroten van het bereik van kunst en cultuur.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan een incidentele subsidie toekennen voor een project van inwoners, verenigingen, gezelschappen, clubs etc., die woonachtig/gevestigd zijn in Culemborg en actief zijn op het gebied van amateurkunst.

 • 2.

  De groep bewoners of organisatie die subsidie aanvraagt bestaat voor minstens 65% uit inwoners van Culemborg.

 • 3.

  De deelnemers aan het gesubsidieerde project bestaan voor minimaal 65% uit inwoners van Culemborg.

 • 4.

  Het project is openbaar toegankelijk.

 • 5.

  Het voorbereidingstraject van het project mag maximaal twee jaar in beslag nemen.

 • 6.

  Het gesubsidieerde project wordt zo breed mogelijk aan de beschikbare media bekend gemaakt om zo een groot en breed mogelijk publiek te bereiken.

 • 7.

  Het project wordt aangekondigd op info@culemborg.nl

 • 8.

  De amateurkunstenaars die het project uitvoeren mogen geen honorarium uit het project verwerven.

 • 9.

  De subsidie voor projecten wordt aangevraagd m.b.v. het aanvraagformulier “Subsidie Amateurkunst Culemborg”

 • 10.

  De aanvragen betreffen tijdelijke of eenmalige activiteiten die voldoen aan de criteria als vermeld in artikel 5 van deze verordening.

 • 11.

  Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is primair gericht op presentatie in Culemborg.

 • 12.

  Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen spelen de volgende aspecten een rol: inhoudelijk (op kwaliteit), financieel (zijn de kosten reëel), organisatorisch (is het project haalbaar).

 • 13.

  Na toekenning van de activiteitensubsidie wordt van de aanvrager verwacht, dat hij in alle uitingen over het project bekend maakt, dat de gemeente (mede)financier is van het project.

 • 14.

  Voor alle gesubsidieerde activiteiten worden de leden van het college van B&W uitgenodigd.

Artikel 4 Projectaanvraag

In de projectaanvraag is de volgende informatie terug te vinden:

 • 1.

  een inhoudelijke projectomschrijving;

 • 2.

  een artistieke projectomschrijving;

 • 3.

  een omschrijving van de werkwijze en aanpak;

 • 4.

  een PR-plan;

 • 5.

  dat de kwaliteit van het project zodanig is, dat het voor subsidiëring in aanmerking komt;

 • 6.

  het aantal te verwachten bezoekers;

 • 7.

  de financiële, inhoudelijk, productionele en organisatorische haalbaarheid van het project;

 • 8.

  het aantal malen dat het project plaatsvindt;

 • 9.

  de datum/data presentatie van het project;

 • 10.

  op welke wijze het project bijdraagt aan de artistieke ontwikkeling van de organisatie en zijn leden;

 • 11.

  op welke wijze het project bijdraagt aan de amateurkunst in Culemborg;

 • 12.

  op welke wijze het project bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke effecten, te weten uitbreiding van het cultureel aanbod en vergroting van het publieksbereik;

 • 13.

  informatie over de aanvrager.

Artikel 5 Criteria projectaanvragen

 • 1.

  De aanvragen leveren een bijdrage aan de maatschappelijke effecten van het Culemborgse kunst- en cultuurbeleid: uitbreiding van het cultureel aanbod en vergroting van het publieksbereik. Bij aanvragen denken wij aan publiekspresentaties, zoals exposities, toneelvoorstellingen, dans, muziek, orkestuitvoeringen, film, literatuur, enz.

 • 2.

  Projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, hebben een bepaald minimumniveau, d.w.z. zijn presentabel en acceptabel.

 • 3.

  De aanvragen worden beoordeeld op een reële verhouding tussen het gevraagde subsidiebedrag en het te verwachten aantal bezoekers.

 • 4.

  De aanvragen voor een project worden beoordeeld op verschillende aspecten van kwaliteit. Deze kunnen zowel van organisatorische als van artistieke aard zijn. Hierbij kan gedacht worden aan originaliteit, zeggingskracht, haalbaarheid en ontwikkeling van het gezelschap.

 • 5.

  Bij aanvragen kan het oordeel over eerdere projecten van dezelfde aanvrager worden meegenomen in verband met de inhoudelijke ontwikkeling en groei van het gezelschap.

 • 6.

  Bij aanvragen is niet het professionele gehalte van het project een criterium, maar zal waar mogelijk beoordeeld worden of de aanvrager voor de uitvoering van het project het optimale uit de mogelijkheden van zijn gezelschap tracht te halen.

 • 7.

  Bij de beoordeling van de aanvragen wordt bijzondere waardering gegeven aan projecten waarbij verenigingen over hun grenzen kijken, waarbij dwarsverbanden tussen de verschillende kunstdisciplines worden gezocht en gerealiseerd.

 • 8.

  Bij de beoordeling van de aanvragen wordt als pre meegenomen of in het PR-plan - naast het brede publieksbereik - wegen gezocht zijn om specifieke doelgroepen te bereiken.

 • 9.

  De subsidieaanvrager tracht tevens inkomsten te verwerven bij andere overheden (provincie), fondsen en door middel van sponsoring.

 • 10.

  Het aandeel en daarmee de kosten van eventueel ingehuurde professionals (dus niet de ‘vaste’ deskundige begeleiding) moeten in redelijke verhouding staan tot de totale projectkosten.

 • 11.

  De subsidieaanvrager heeft een eigen financiële inbreng in het project, d.w.z. dat (structurele) lasten ter voorbereiding van het concert zoals vaste deskundige begeleiding, huur oefenruimtes, productiekosten, e.d. zoveel mogelijk uit eigen inkomsten zoals contributies worden betaald.

 • 12.

  Investeringen kunnen deel uitmaken van de aanvraag indien duidelijk wordt aangegeven dat de investering noodzakelijk is voor het project.

 • 13.

  Er is een redelijke relatie tussen de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, de totale kosten van het project en de (omvang van het) project.

Artikel 6 Procedure projectaanvragen

 • 1.

  Er zijn per jaar twee momenten waarop de aanvragen mogen worden ingediend, per 1 maart en per 1 september. Aanvragen worden pas na het verstrijken van het eerstvolgende moment van indiening in behandeling genomen.

 • 2.

  Aanvragen worden ruim van tevoren schriftelijk ingediend: ze hebben betrekking op projecten die worden uitgevoerd op zijn vroegst 3 maanden en maximaal 2 jaar nadat de gemeente de aanvraag in behandeling neemt.

 • 3.

  De aanvragen kunnen alleen gedaan worden door gebruik te maken van de formulieren: het “Aanvraagformulier projectsubsidie amateurkunst”

Artikel 7 Subsidiebedragen

Voor de bepaling van het subsidiebedrag van de in de artikelen 2 en 3 genoemde activiteiten gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks bekend gemaakt (art. 4 Algemene Subsidie Verordening Culemborg 2011)

 • 2.

  Per jaar zijn er twee momenten waarop subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, te weten 1 maart en 1 september

 • 3.

  Verdeling: als het totaal van alle aanvragen het plafond overstijgt, zullen de aanvragen gehonoreerd worden op basis van prioritering

Artikel 8 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag tot subsidieverlening binnen dertien (13) weken na ontvangst daarvan.

Artikel 9 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als: Deelverordening projectsubsidies Amateurkunst.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2012 en is vanaf dat tijdstip van toepassing op subsidieaanvragen, subsidieverlening en subsidievaststelling inzake projectsubsidies amateurkunst

 

Aldus besloten in de vergadering van de raad

gehouden op 15 september 2011

De griffier De voorzitter

P.Peters R. van Schelven