Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Tijdelijke deelverordening Subsidiering Jeugdsport 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke deelverordening Subsidiering Jeugdsport 2011
CiteertitelTijdelijke deelverordening subsidiering Jeugdsport 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling subsidiering jeugdsport.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening Culemborg 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2011nieuwe regeling

15-09-2011

Culemborgse Courant, 28-09-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke deelverordening Subsidiering Jeugdsport 2011

Tijdelijke deelverordening Subsidiering Jeugdsport 2011

De Algemene subsidieverordening Culemborg 2011, vastgesteld door de raad d.d.: 15

september 2011 is van toepassing, voor zover er in deze deelverordening subsidiering

jeugdsport 2011 niet wordt afgeweken.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Jeugdlid: lid van een sportvereniging welke op 1 januari van het betreffende subsidiejaar nog niet de leeftijdsgrens van 19 jaar heeft bereikt;

 • b.

  raad: de raad van de gemeente Culemborg

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Culemborg;

 • d.

  sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • -

   aangesloten bij een landelijke sportbond

  • -

   ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel

Artikel 2 Reikwijdte

De Algemene subsidieverordening Culemborg 2011, vastgesteld door de raad op 15 september 2011 is van toepassing, tenzij er in bepalingen van deze deelverordening tijdelijke subsidiering Jeugdsport 2011 wordt afgeweken van bepalingen in de Algemene subsidieverordening Culemborg 2011

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan een structurele subsidie toekennen voor sportverenigingen die activiteiten ontplooien voor de Jeugdsport binnen de gemeente Culemborg met als doel een bijdrage te leveren aan de diversiteit, betaalbaarheid en professionaliteit van het sportverenigingsleven.

 • 2.

  De activiteiten moeten plaatsvinden ten behoeve van de bevolking van Culemborg en openstaan voor inwoners die tot de activiteitendoelgroep behoren.

 • 3.

  De jeugdleden mogen op 1 januari van het betreffende subsidiejaar nog niet de leeftijdsgrens van 19 jaar bereikt hebben. Zij die de 19 jarige leeftijd in de loop van het subsidiejaar bereiken, blijven gedurende dat gehele jaar jeugdlid.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie dient te worden aangevraagd voor 1 mei van het betreffende subsidiejaar.

 • 2.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast voor het aanvragen van subsidie.

 • 3.

  De aanvraag bevat minimaal het aantal jeugdleden, betaalde contributie en opleidingskosten.

Artikel 5 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag tot subsidieverlening binnen dertien weken na 1 mei van

het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 6 Subsidiebedragen

Voor de bepaling van het subsidiebedrag van de in de artikelen 3 en 4 genoemde activiteiten gelden de volgende grondslagen:

 • a.

  Een bedrag per jeugdlid. Dit bedrag wordt vastgesteld door 30% van het totaal door de jeugdleden betaalde contributie in een jaar, met een maximum van € 6,67 per jeugdlid per jaar.

 • b.

  Een bedrag voor de opleidingskosten. Dit bedrag wordt vastgesteld door 50% van de verschuldigde lesgelden te vergoeden, met een maximum van € 90,76 per deelnemer per jaar.

 • c.

  Gelet op artikel 8 van deze deelverordening worden de bedragen vastgesteld op basis van het beschikbare subsidiebedrag in overeenstemming met het vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De subsidietoekenning kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en de in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Culemborg 2011 genoemde gevallen worden geweigerd indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat meer dan de helft van de leden van een vereniging niet woonachtig zijn binnen de gemeente Culemborg.

Artikel 8 Subsidieplafond

Gelet op artikel 4 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Culemborg 2011 wordt maximaal 10% van het beschikbare jaarbudget voor de subsidie Jeugdsport toegekend aan activiteiten met als grondslag 'een bedrag voor de opleidingskosten'.

Artikel 9 Peildatum

Het aantal jeugdleden van de subsidieaanvrager in het kader van de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt bepaald aan de hand van het aantal jeugdleden op 1 januari van het betreffende subsidiejaar.

Artikel 10 Citeertitel

Deze deelverordening wordt aangehaald als: tijdelijke deelverordening subsidiering Jeugdsport 2011.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking een dag na bekendmaking en is vanaf dat tijdstip van toepassing op subsidieaanvragen, subsidieverlening en subsidievaststelling op het terrein van de jeugdsport

 • 2.

  De regeling subsidiering jeugdsport wordt ingetrokken op de dag waarop deze deelverordening, deelverordening tijdelijke subsidiering Jeugdsport 2011 in werking treedt

 • 3.

  Deze deelverordening is ook van toepassing op de subsidieaanvragen welke zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze deelverordening, maar betrekking hebben op subsidiabele activiteiten welke zullen plaatsvinden na inwerkingtreding.

   

Aldus besloten in de vergadering van de raad,

gehouden op 15 september 2011

De griffier De voorzitter

P. Peters R. van Schelven