Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Marktreglement Urk 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktreglement Urk 2011
CiteertitelMarktreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkintreding tegelijk met Marktverordening

2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Het Urkerland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2011Onbekend

29-09-2011

Het Urkerland

2011.03816
22-10-201129-06-2017Onbekend

29-09-2011

Het Urkerland

2011.03816

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktreglement Urk 2011

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Urk 2011 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels.

Hoofdstuk 2 Bepalingen over vergunningen

Artikel 2 Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

  f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  h. welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  i. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 3 Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingschreven op een doorlopend genummerde lijst van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 4 Inschrijving op de wachtlijst

 • 1.

  Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 6 van de Marktverordening 2011 gemeente Urk gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2.

  Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  b. de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  c. de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  d. de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3.

  Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4.

  De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd.

Artikel 5 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;

b. op schrijftelijk verzoek van de ingeschrevene;

c. bij overlijden van de ingeschrevene;

d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

e. indien niet meer aan de vereisten van artikel 6 Markrverordening 2011 wordt voldaan.

Artikel 6 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

a. de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van inschrijving op de anciënniteitlijst;

b. degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 7 Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouders of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 8 Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 8.30 uur aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 9 Toewijzing standwerkersplaats

 • 1.

  Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

 • 2.

  Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deelt te nemen aan de loting voor een standwerkersplaats zoalng deze inschrijving niet definitief is vervallen.

 • 3.

  Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Artikel 10 Abonnement voor vaste vergunninghouders

 • 1.

  Een vaste vergunninghouder is verplicht om een abonnement te nemen op het marktgeld.

 • 2.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11 Aantal keren innemen vaste standplaats

De vergunninghouder van een vastre standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikel 12 en 13.

Artikel 12 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in.

  Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 13 Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegen vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 14 Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 11.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 15 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 16 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan 2,5 uur voor de aanvang en meer dan één uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8.30 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder beschikbaar houdt.

Artikel 17 Tijdelijk toewijzen andere standplaats

Het college kan een vergunninghouder tijdelijk een andere plaats toewijzen als het college dat noodzakelijk acht in verband met uit te voeren werkzaamheden op het marktterrein zonder dat de vergunninghouder daarbij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag nadat de marktverordening gemeente Urk in werking is getreden.

Artikel 19 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Urk 2011.