Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201101-01-2013nieuwe regeling

07-11-2011

Groeiend Best, 2011-11-22

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. De leges genoemd in de tarieventabel onder onder 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.20.2.2, 1.20.2.5, 1.20.2.6 en 1.20.2.7 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen;

b. de leges genoemd in de tarieventabel onder 1.7.1.1 en 1.7.1.2 worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot een aantal van één exemplaar. Indien een politieke groepering in de gemeenteraad is vertegenwoordigd daarboven nog eens even zovele exemplaren als er namens die politieke groepering raadsleden zitting hebben in de gemeenteraad;

c. de leges worden niet geheven voor stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

d. de leges worden niet geheven voor inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;

e. de leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

f. de leges genoemd in de tarieventabel onder 1.10.1 worden niet geheven indien de hulp, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders wordt verleend bij nasporingen, welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang.

g. de leges genoemd in de tarieventabel in Titel 1 onder 1.20.1.2 worden niet geheven indien door middel van de inzameling verkregen opbrengsten worden aangewend voor een sociaal en/of cultureel doel;

h. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

i. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

j. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

3. onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

4. onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

5. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouder

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. De “Legesverordening 2011” van 8 november 2010, nadien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2012".

 

 

 

Titel 1        Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwkamer, op:

 

1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€  284,60

maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur of na 17.00 uur

€  371,30

 

1.1.1.2 -zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur €  488,60

Indien gebruik wordt gemaakt van een andere ruimte dan de trouwkamer worden de tarieven onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 verhoogd met €  110,00

 

1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwkamer, op:

 

1.1.2.1 maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€  284,60

maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur of na 17.00 uur €  371,30

 

1.1.2.2 zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur € 488,60

Indien gebruik wordt gemaakt van een andere ruimte dan de trouwkamer worden de tarieven onder 1.1.2.1 en 1.1.2.2 verhoogd met €  110,00

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje €    20,70

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag getuigen bij een huwelijk door medewerkers van de gemeente Best onder diensttijd, per medewerker

€    26,90

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor elk daaraan besteed kwartier €    21,80

 

 

 

 • Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

  1.2.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.2.1.1

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

  €    48,70

  1.2.1.2

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

  €    48,70

  1.2.1.3

  tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

  €    48,70

  1.2.1.4

  tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

  €      9,20

  1.2.1.5

  tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

  €    21,50

  1.2.1.6

  tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

  €      9,20

  1.2.1.7

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

  €    30,00

  1.2.1.8

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

  €      40,05

  1.2.2

  De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8  worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

  €    45,90

  1.2.3

  Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3  en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

   

  1.2.4

   

  Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

  €    21,80

  1.2.5

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan­vraag tot het verstrekken van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt welk document bij de aan­vraag niet compleet kan worden overge­legd de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met

  €    30,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 42,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 45,00

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een rijbewijs, indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges verhoogd met

€ 30,60

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van:

-gegevens aan de balie, dan wel gegevens die via de gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 7,20

 

-gegevens welke de aanvrager per post ontvangt, per verstrekking

€ 10,20

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Wettelijke tarieven opgenomen in de wet.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 70,40

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 70,40

1.7.1.3

een afschrift van de grondnota

€ 12,40

1.7.1.4

een afschrift van het jaarverslag

€ 84,70

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de raadsverslagen inclusief de raadsstukken

€ 84,70

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van de geluidsnotulen van de raadsvergadering per cd-rom

€ 16,30

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening

€ 26,30

1.7.4.2

een afschrift van de Bouwverordening

€ 84,70

1.7.4.3

een afschrift van een gemeentelijke belastingverordening

€ 10,40

1.7.4.4

een afschrift van een andere niet in dit hoofdstuk genoemde gemeentelijke verordening

€ 10,40

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een digitaal bestand van de Grootschalige Basiskaart Best (GBK-Best)

 

1.8.1.1.1

van een bebouwd gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 57,30

1.8.1.1.2

van een infrastructureel gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 22,40

1.8.1.1.3

van een landelijk gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 5,80

1.8.1.2

tot het verstrekken van een analoog bestand (tekening) van de Grootschalige Basiskaart Best (GBK-Best)

 

1.8.1.2.1

van een bebouwd gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 10,20

1.8.1.2.2

van een infrastructureel gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 4,40

1.8.1.2.3

Van een landelijk gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 1,10

1.8.1.3

Onverminderd het bepaalde in 1.8.1.1.1 t/m 1.8.1.1.3 worden de overeenkomstige 1.8.1.1.1 t/m 1.8.1.1.3 tarieven verhoogd met productiekosten, per bestand

€ 28,20

1.8.1.4

Onverminderd het bepaalde in 1.8.1.2.1 t/m 1.8.1.2.3 worden de overeenkomstige 1.8.1.2.1 t/m 1.8.1.2.3 tarieven verhoogd met productiekosten, per bestand

 

1.8.1.4.1

● voor A4 formaat

€ 11,20

1.8.1.4.2

● voor A3 formaat

€ 22,40

1.8.1.4.3

● voor A2 formaat

€ 33,70

1.8.1.4.4

● voor A1 formaat:

€ 44,90

1.8.1.4.5

● voor A0 formaat

€ 56,10

 

 

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke belemmeringen (WKPB)

1.8.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.2.2

Een verklaring dat er op het perceel geen beperkingen rusten

€ 10,70

1.8.2.3

Een samenvatting van de op het perceel rustende beperkingen (uittreksel uit WKPB-registratie)

€ 10,70

1.8.2.4

Een gewaarmerkt afschrift van een brondocument (beperkingsdossier) uit het WKPB-register voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€  21,40

1.8.2.5

Onverminderd het bepaalde in 8.2.4 worden de overeenkomstige 8.6.4 tarieven per gewaarmerkt afschrift verhoogd met productiekosten:

 

 

● voor A4 formaat

€ 11,00

 

● voor A3 formaat

€ 22,30

 

● voor A2 formaat

€ 33,40

 

● voor A1 formaat

€ 44,60

 

● voor A0 formaat

€ 55,70

 

 

 

Kadastrale Informatie

1.8.3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.3.2

kadastraal bericht object

€ 10,30

1.8.3.3

uitreksel kadastrale kaart per perceel

€ 10,30

1.8.3.4

kadastraal veldwerk per perceel

€ 20,70

€ 20.00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 7,20

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,20

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,20

1.9.5

tot het waarmerken van een kopie document

€ 7,20

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,70

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

N.V.T.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 61,50

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 61,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 30,60

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 30,60

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 30,60

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 58,70

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 93,80

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,60

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Reikwijdte en begripsbepaling

 

1.18.1.1

Dit hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en instemmingsbesluit telecomaanbieders voor de uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen.

 

1.18.1.2

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwbouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen waar geen infrastructuur aanwezig is.

 

1.18.2.

Verkrijgen instemmingsbesluit

 

1.18.2.1

een melding in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

€ 344,80

1.18.2.2

indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, wordt er per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,66

1.18.2.3

indien de in onderdeel 1.18.2.2 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie van maagdelijk terrein als bedoeld in onderdeel 1.18.1.2, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,10

1.18.2.4

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de telecomaanbieders:

a.kleiner dan 25 meter;

gratis

 

b.groter dan of gelijk aan 25 meter of kleiner dan of gelijk aan 100 meter (50% van het genoemde bedrag in onderdeel 1.18.1.2)

€ 172,40

 

en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde bedrag in onderdeel 1.18.2.2)

€ 0,83

 

c.groter dan 100 meter het bedrag genoemd in onderdeel 1.18.2.1 vermeerderd met het bedrag in onderdeel 1.18.2.2

 

 

 

 

1.18.3

Verkrijgen vergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

1.18.3.1

een aanvraag in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen

€ 344,80

1.18.3.2

indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,66

1.18.3.3

Indien de in onderdeel 1.18.3.2 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie maagdelijk terrein als bedoeld in onderdeel 1.18.1.2, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,10

1.18.3.4

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen en lengten voor de nutsbedrijven (gas, water, elektra):

a.kleiner dan 25 meter;

gratis

 

b.groter of gelijk aan 25 meter of kleiner dan of gelijk aan 100 meter (50% van het genoemde bedrag in onderdeel 1.18.3.1)

€ 172,40

 

en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde bedrag in onderdeel 1.18.3.2)

€ 0,83

 

c.groter dan 100 meter het bedrag genoemd in onderdeel 1.18.3.1 vermeerderd met het bedrag in onderdeel 1.18.3.2

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 61,50

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 61,50

1.19.3

tot het verkrijgen van een ontheffing anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1

€ 61,50

1.19.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 114,20

1.19.5

tot verlenging van de onder 1.19.4 bedoelde gehandicaptenparkeerkaart

€ 10,30

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een collecte- of inzamelvergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening

€ 30,70

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het in, op, boven of over de weg aanbrengen van voorwerpen, als bedoeldin de Algemene plaatselijke verordening

€ 61,50

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeldin de Algemene plaatselijke verordening voor het in de openlucht in werking hebben van een geluidsapparaat

€ 105,40

1.20.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing ter zake van het maken van reclame als bedoeldin de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

a.voor het plaatsen van reclameborden

€ 30,70

 

b.voor het plaatsen van (licht-)reclame

€ 105,40

1.20.1.5

tot het verkrijgen van een standplaatsontheffing als bedoeldin de Algemene plaatselijke verordening geldig voor ten hoogste één jaar, per standplaats

€ 61,50

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een kapvergunning als bedoeldin de Algemene plaatselijke verordening

€ 13,60

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een ontheffing ter zake van het houden van wedstrijden met voertuigen, als bedoeld in artikel 148 van de wegenverkeerswet

€ 61,50

1.20.1.8

tot het verkrijgen van een terrasvergunning

€ 61,50

1.20.1.9

tot het verkrijgen van een ontheffing ter zake van het houden van een kampvuur op daartoe aangewezen plaatsen

€ 30,70

1.20.1.10

tot het verkrijgen van gegevens van verkeerstellingen, per telpunt

€ 51,40

1.20.1.11

tot het verkrijgen van ontheffing straatartiest als bedoeld in artikel 2.9 Algemene plaatselijke verordening

€ 102,00

1.20.1.12

tot het verkrijgen van een ontheffing sluitingstijd als bedoeld in artikel 2.30 en 2.31 Algemene plaatselijke verordening

€ 102,00

1.20.1.13

tot het verkrijgen van een ontheffing verbod op vuurwerk als bedoeld in artikel 2.78 Algemene plaatselijke verordening

€ 102,00

1.20.1.14

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning Growshop als bedoeld in artikel 2.84 Algemene plaatselijke verordening

€ 1.020,00

 

 

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,00

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,80

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,00

1.20.2.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

-vermeerderd met een bedrag per pagina

€ 18,10

€ 0,50

1.20.2.4

Gegevens uit een geautomatiseerd bestand via de gemeentelijke computer voor elk kwartier of gedeelte daarvan dat aan het verzamelen van deze gegevens moet worden besteed

€ 21,80

1.20.2.5

een afdruk van tekeningen, kaarten en dergelijke met een oppervlakte van A2 formaat of groter voor zover daarover niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen

€ 3,10

1.20.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 103,50

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen

 

2.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.3

Sloopkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, inclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Principeverzoek/beoordeling Welstand

 

2.2

Ter zake van het in behandeling nemen van een concept aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van welstandsbeoordeling c.q. een aanvraag tot welstandsbeoordeling van een schetsplan worden geen leges in rekening gebracht (deze zijn inbegrepen bij het tarief genoemd onder 2.3.1, respectievelijk 2.3.2).

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek c.q een concept aanvraag om omgevingsvergunning (niet zijnde enkel welstandsbeoordeling) met betrekking tot de vraag of aan een op basis van dit verzoek uitgewerkt bouwplan of beoogd gebruik van een bouwwerk medewerking zou kunnen worden verleend in afwijking van het bestemmingsplan wat betreft het planologisch aspect

€ 510,00

2.2.1.1

Onverminderd het bepaalde in 2.2.1 bedraagt het tarief, indien voor het beoordelen van een principeverzoek het, naar omstandigheden beoordeeld, noodzakelijk is dat andere onderzoeken dan wel andersoortige werkzaamheden door of namens de gemeente moeten worden verricht, het bedrag blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.2.1.2

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2.2.1 resp. 2.2.1.1 wordt het principeverzoek in behandeling genomen na de dag waarop de in 2.2.1 opgenomen leges zijn betaald dan wel de aanvrager met de begroting als bedoeld in 2.2.1.1 van de kosten heeft ingestemd.

 

2.2.1.3

Wanneer binnen één jaar na beantwoording van het principeverzoek een aanvraag om een omgevingsvergunning dan wel een verzoek om een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan op te stellen met betrekking tot de betreffende activiteit(en) wordt ingediend, worden de op grond van artikel 2.2.1.1 resp. 2.2.1.2 verschuldigde leges verrekend met de verschuldigde leges conform artikel 2.3.6.3, 2.3.7.3, 2.7.1 resp. 2.7.2. Bij overschrijding van de termijn is geen sprake van teruggave.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten

 

2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 150.000,00 bedragen 2,79% van de bouwkosten, met een minimum van € 123,00

 

2.3.1.2

indien de bouwkosten € 150.000,00 tot € 700.000,00 bedragen € 4.185,00 vermeerderd met 2,18% van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 150.000,00 te boven gaan

 

2.3.1.3

Indien de bouwkosten € 700.000,00 bedragen of meer;

€ 16.175,00 vermeerderd met 1,76% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 700.000,00 te boven gaan.

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1

voor het in ontvangst nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 60% van het tarief als genoemd onder 2.3.1

 

2.3.2.2

voor het in ontvangst nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 40% van het tarief als genoemd onder 2.3.1

 

 

 

 

 

Wijziging omgevingsvergunning

 

2.3.3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteitin afwijking van een eerder ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarvoor reeds vergunning(en) is/zijn verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1, resp. 2.3.2, met dien verstande dat zij niet minder dan € 123,00zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in afwijking van een eerder ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarvoor nog geen vergunning(en) is/zijn verleend, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1, resp. 2.3.2, mits de aanvraag binnen 3 maanden na deoorspronkelijke aanvraag is ingediend, met dien verstande dat zij niet minder dan € 123,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassingindien de gevraagde vergunning is geweigerden/of indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

Verhogingen

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.10 Wro (projectbesluit) of artikel 3.40 Wro (buiten toepassing verklaring) , wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 t/m 2.3.1.3 berekende bedrag verhoogd met:

a.een bedrag wegens openbare bekendmakingen in dag- en/of weekbladen

b.een bedrag wegens extra tijdsbesteding

€ 102,00

€ 2.500,00

2.3.4.1

Onverminderd het bepaalde in 2.3.4 wordt, indien ten behoeve van de realisering van één individuele bouwactiviteit, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wro moet worden genomen, het overeenkomstig 2.3.4 berekende bedrag verhoogd met:

a.een bedrag wegens gemeentelijke kosten

€ 221,00

 

b.een bedrag wegens openbare bekendmakingen in dag- en/of weekbladen

€ 274,00

2.3.4.2

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Agrarische Commissie nodig is en wordt beoordeeld

€ 518,00

2.3.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor door het college van burgemeester en wethouders – naar omstandigheden beoordeeld – een advies door het Brabants Heem noodzakelijk wordt geacht, wordt overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 259,00

2.3.4.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor door het college van burgemeester en wethouders een verzoek om vaststelling van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 2.153,00

2.3.4.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit dat inzake de inspraakverordening ter inzage dient te worden gelegd, dan dient het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag te worden verhoogd met

€ 103,00

2.3.4.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvan de werkzaamheden reeds zijn gestart dan wel zijn voltooid, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag respectievelijk overeenkomstig 2.3.2 berekende bedragen verhoogd met 100%.

 

2.3.4.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit cq. een verzoek om ontheffing ex artikel 3.6 Wro voor het realiseren van een mantelzorgwoning, advies moet worden aangevraagd door het college van burgemeester en wethouders aangewezen deskundige op het gebied van mantelzorg, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag, verhoogd met

€ 505,00

2.3.4.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12 Wro (ontheffing exploitatieplan) wordt verleend, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 172,00

2.3.4.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, ten aanzien waarvan artikel 50 a derde lid van de Woningwet (doorbreken aanhouding o.g.v. het exploitatieplan) wordt toegepast, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 172,00

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 405,00

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit met toepassing van artikel 3.10 Wro of 3.16, lid 4 Wro, wordt het overeenkomstig 2.3.5 berekende bedrag verhoogd met

€ 405,00

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.6.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 204,00

2.3.6.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 204,00

2.3.6.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), het bedrag blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.6.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 510,00

2.3.6.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 204,00

2.3.6.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.020,00

2.3.6.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.020,00

2.3.6.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 204,00

2.3.6.9

indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van een vrijstelling of ontheffing op grond van de Bouwverordening

€ 204,00

2.3.6.10

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2.3.6.3 wordt de aanvraag in behandeling genomen na de dag waarop de aanvrager met de begroting van de kosten heeft ingestemd.

 

2.3.6.11

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 204,00

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 204,00

2.3.7.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), het bedrag blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.7.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 510,00

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 204,00

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.020,00

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.020,00

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 204,00

2.3.7.9

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2.3.7.3 wordt de aanvraag in behandeling genomen na de dag waarop de aanvrager met de begroting van de kosten heeft ingestemd.

 

2.3.7.10

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 275,00

2.3.8.1

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

-tot en met 500 m2: € 2,00 per m2 met een minimum van € 200,00;

-van 501 m2 tot en met 2.000 m2: € 1.000,00vermeerderd met € 0,50 per m2 voor elke m2 boven de 500 m2;

-van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2: € 1.750,00 vermeerderd met € 0,13 per m2 voor elke m2 boven de 2.000 m2;

-van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2: € 2.140,00 vermeerderd met € 0,05 per m2 voor elke m2 boven de 5.000 m2;

-van meer dan 50.000 m2: € 4.390,00 vermeerderd met € 0,02 per m2 voor elke m2 boven de 50.000 m2.

 

2.3.8.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.8 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief 10% van het legesbedrag vermeld in de onderdelen 2.3.8

 

2.3.8.3

Indien een aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.8 bedraagt het tarief indien het betreft:

a.uitbreiding van het bouwwerk, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat:

het tarief vermeld in de onderdelen 2.3.8 en 2.3.8.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

b.herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat:

b. 50% van het legestarief vermeld in de onderdelen 2.3.8 en 2.3.8.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

2.3.8.4

Een verklaring van overdracht van een omgevingsvergunning als bedoeld in 2.3.8 aan de nieuwe gebruiker

€ 59,40

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 102,00

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.13. van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 306,00

 

 

 

 

Kappen

 

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 102,00

 

 

 

 

Opslag van roerende zaken

 

2.3.12.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 204,00

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 204,00

 

 

 

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.13.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 2.760,00

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 2.760,00

 

 

 

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 306,00

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 306,00

2.3.15.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 306,00

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Beoordeling bodem-/geluidrapport

 

2.3.16.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 67,00

2.3.16.2

Voor de verstrekking van informatie over de bodemkwaliteit respectievelijk gegevens ter bepaling van de geluidsbelasting bedraagt het tarief per half uur of gedeelte daarvan

€ 35,00

2.3.16.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden beoordeeld:

€ 2.153,00

 

 

 

 

Archeologie

 

2.3.17

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

2.3.17.1

Een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief

€ 111,00

2.3.17.2

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.1

€ 667,00

2.3.17.3

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 222,00

2.3.17.4

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van

archeologisch (voor)onderzoek

€ 222,00

2.3.17.5

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1:

-voor archeologisch bureau- en/of booronderzoek

€ 667,00

 

-voor proefsleuvenonderzoek en opgravingen

€ 889,00

 

-voor tweede beoordeling, ongeacht het soort onderzoek en

evaluatierapporten

€ 334,00

2.3.17.6

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1 (ongeacht het soort archeologisch onderzoek)

€ 334,00

 

 

 

 

Handelsreclame

 

2.3.18

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.19, eerste lid APV van de gemeente Best een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief

€ 306,00

 

 

 

 

Advies

 

2.3.19

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.19.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.19 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.20

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 204,00

2.3.20.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.20.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.20.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.21

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 126,00

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.8 bedraagt het tarief, indien de daarin bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 104,00

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.22

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens een gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

gratis

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Teruggaaf

 

2.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.21 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen 50% van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.21, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen een termijn van twee jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.21 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges.

Hiertoe wordt eerst overgegaan na het onherroepelijk worden van het besluit om de omgevingsvergunning te weigeren.

 

2.4.4

Indien na het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt besloten om deze in het kader van de ontvankelijkheid niet in behandeling te nemen, wordt na het onherroepelijk worden van dat besluit teruggaaf van 75% vande geheven leges verleend.

 

2.4.5

Indien de gevraagde vergunning is geweigerd, wordt teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend. Hiertoe wordt eerst overgegaan na het onherroepelijk worden van het besluit om de vergunning te weigeren.

 

2.4.6

Deze paragraaf heeft uitsluitend betrekking op de geheven leges die het minimum legesbedrag te boven gaan.

 

2.4.7

Geen teruggaaf wordt verleend voor de kosten van openbare bekendmakingen in dag- en/of weekbladen en verhogingen als bedoeld in de onderdelen artikel 2.3.4 en 2.3.4.1

 

2.4.8

Geen teruggaaf wordt verleend voor de leges voor advies of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.19 en 2.3.20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 - Intrekking omgevingsvergunning

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is:

€ 124,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 124,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening het bedrag blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a respectievelijk b, van de Wet ruimtelijke ordening het bedrag blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.7.3

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2.7.1 resp. 2.7.2 wordt de aanvraag in behandeling genomen na de dag waarop de aanvrager met de begroting van de kosten heeft ingestemd.

 

2.7.4

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Sloopmelding

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 55,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 - In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

2.9.1

Een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.9.2

Voor de toepassing van de onderdelen in dit hoofdstuk wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 500,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 30,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 30,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement met verhoogd risico

€ 7.000,00

3.2.1.2

een evenement met een gemiddeld risico

€ 900,00

3.2.1.3

een evenement met een laag risico waarbij:

a.aan het evenement commerciële motieven ten grondslag liggen

b.aan het evenement geen commerciële motieven ten grondslag liggen

€ 600,00

€ 100,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening waarbij:

a.aan het evenement commerciële motieven ten grondslag liggen

b.aan het evenement geen commerciële motieven ten grondslag liggen

€ 600,00

€ 100,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning sexinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 Algemene plaatselijke verordening

€ 1.020,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verbruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting zoals bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening.

€ 275,00

3.6.1

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven voor een inrichting niet zijnde een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

-tot en met 500 m2: € 2,00 per m2 met een minimum van € 200,00;

-van 501 m2 tot en met 2.000 m2: € 1.000,00vermeerderd met € 0,50 per m2 voor elke m2 boven de 500 m2;

-van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2: € 1.750,00 vermeerderd met € 0,13 per m2 voor elke m2 boven de 2.000 m2;

-van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2: € 2.140,00 vermeerderd met € 0,05 per m2 voor elke m2 boven de 5.000 m2;

-van meer dan 50.000 m2: € 4.390,00 vermeerderd met € 0,02 per m2 voor elke m2 boven de 50.000 m2.

 

3.6.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 en 3.6.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke verordening ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief 10% van het legesbedrag vermeld in onderdeel 3.6 en 3.6.1.

 

3.6.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in artikel 3.6.1, bedraagt het tarief indien het betreft:

uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat:

het tarief vermeld in de onderdelen 3.6 en 3.6.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting of een gedeelte van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat:

50% van het legestarief vermeld in de onderdelen 3.6 en 3.6.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

3.6.4

Een verklaring van overdracht van gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

€ 59,40

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 60,60

Behorende bij raadsbesluit van

De griffier van de gemeente Best