Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening verhoging drempelbedrag planschade 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verhoging drempelbedrag planschade 2011
CiteertitelVerordening verhoging drempelbedrag planschade 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is een aanvulling op de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade, 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, afdeling 6.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201115-05-2019nieuwe regeling

15-12-2011

Nieuwsblad Geldermalsen 29-12-2011

11-14476-2208

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verhoging drempelbedrag planschade 2011

De raad van de gemeente Neerijnen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011;

Besluit : a.  Vast te stellen de “Verordening verhoging drempelbedrag planschade 2011” en hierbij het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wro zijnde €300,- te verhogen met tweederde tot €500,-. Verordening verhoging drempelbedrag planschade 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Wro: Wet ruimtelijke ordening

b. Aanvraag: schriftelijk verzoek om tegemoetkoming van planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro

c. Planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wro;

d. Drempelbedrag: bedrag als bedoeld in artikel 6.4 Wro

Artikel 2 Drempelbedrag

Het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wro wordt verhoogd met tweederde en wordt vastgesteld op €500,-.

Artikel 3 Datum van inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 4 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Verordening verhoging drempelbedrag  planschade 2011”.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 15 december 2011 , voorzitter

, griffier