Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landgraaf

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandgraaf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden Landgraaf 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201103-01-2013nieuwe regeling

10-11-2011

Landgraaf Aktueel, 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2012

De raad van de gemeente Landgraaf;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

“VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2012”

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder marktterreinen: pleinen, straten en wegen welke daartoe voor het houden van markten zijn aangewezen.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken van:

  • a.

   een marktdag, worden gedeelten hiervan gerekend voor een gehele marktdag;

  • b.

   een strekkende meter, worden gedeelten hiervan gerekend voor een gehele meter.

Artikel 2 Belastbaar feit

Voor het innemen van een standplaats op marktterreinen, gedurende de tijd voor markt bestemd, wordt onder de naam “marktgeld” een recht geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt, dan wel degene die de toewijzing van een standplaats heeft verkregen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontbreedte dat voor een standplaats wordt ingenomen of toegewezen.

Artikel 5 Tarief

1.

per marktdag:

 

voor een standplaats voor los op de grond uitgestalde goederen, voor kramen, tafels en andere uitstallingen, al dan niet overdekt, alsmede voor twee- of meerwielige voertuigen per strekkende meter of gedeelte daarvan

€2,16

 

met een minimum van

€7,63

2.

voor een vast aangewezen standplaats per kalendermaand of gedeelte daarvan:

voor los op de grond uitgestelde goederen, voor kramen, tafels en andere uitstallingen, al dan niet overdekt, alsmede voor twee- of meerwielige voertuigen per strekkende meter of gedeelte daarvan

 

 

 

 

 

€7,63

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet het recht worden betaald:

 • 1.

  op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving;

 • 2.

  ingeval de gedagtekende kennisgeving, als bedoeld in het eerste lid, wordt toegezonden, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • 3.

  de Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden Landgraaf 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden Landgraaf 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 10 november 2011

De griffier, De voorzitter,