Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landgraaf

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandgraaf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012
CiteertitelPrecarioverordening Landgraaf 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201101-01-2013nieuwe regeling

10-11-2011

Landgraaf Aktueel, 28-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012

De raad der gemeente Landgraaf;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2011;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

”VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2012”

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, beginnend op 00.00 uur, of een gedeelte daarvan:

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  een kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning; een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of meer voorwerpen heeft, onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting
 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een oppervlaktetarief voor voorwerpen boven de gemeentegrond is vastgesteld, wordt de belasting als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van de oppervlakte van het grootste gemeten vlak of bij niet rechthoekige vlakken van twee denkbeeldig langs de uitersten van het vlak getrokken lijnen die loodrecht op elkaar staan.

 • 3.

  Indien een oppervlaktetarief voor voorwerpen op de gemeentegrond is vastgesteld, wordt de belasting als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van de oppervlakte van de gemeentegrond die daadwerkelijk door de voorwerpen wordt ingenomen.

Artikel 6 Belastingtijdvak
 • 1.

  Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin het belastbare feit zich voordoet.

 • 2.

  In de overige gevallen is het belastingtijdvak het kwartaal, de maand, de week of de dag waarop het belastbare feit zich voordoet, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit zelfstandig kan plaatsvinden.

Artikel 7 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • 1.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • 2.

  voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 • 3.

  voorwerpen welke uitsluitend in een algemeen c.q. verkeersbelang voorzien zoals verkeerstekens, wegwijzers, standbeelden, kruisbeelden, banken en fonteinen.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting
 • 1.

  De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak aanvangt, is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen precariobelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

De aanslag moet worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling legesheffing en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011’ van 10 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de belasting is 1 januari 2012.

 • 4.

  Voor zover op de in het derde lid genoemde datum van ingang van de belasting belastbare feiten ontstaan die tevens als belastbare feiten worden aangemerkt ingevolge de "Legesverordening 2012" dan houdt de belastingplicht ingevolge die verordening op datzelfde tijdstip op te bestaan.

 • 5.

  In gevallen als bedoeld in het vierde lid, worden de reeds betaalde leges gerestitueerd voor zover betrekking hebbende op en naar rato van de volle tijdseenheden die nog niet verstreken zijn na de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de belasting.

 • 6.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Precarioverordening Landgraaf 2012".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 10 november 2011.

De griffier, De voorzitter,

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE “PRECARIOVERORDENING 2011”

 

Nr.

Omschrijving belastbaar feit

Eenheid

Tijd

Bedrag

 

1

AUTOMATEN

 

 

 

1.1

Automatische verkoop-, weeg- of andere toestellen

Per stuk

Per jaar

€ 23,50

 

 

 

 

 

 

2

ETALAGES, VITRINES E.D.

 

 

 

2.1

Etalages, vitrines, uitstalkasten e.d.

Per stuk

Per jaar

€ 59,00

 

 

 

 

 

3

UITSTALLINGEN

 

 

 

3.1

Uitstallen van goederen langs en aan gevels

Per m2

Per jaar

€ 47,95

3.2

Als onder 3.1

Per m2

Per kwartaal

€ 15,90

3.3

Als onder 3.1

Per m2

Per maand

€  7,90

 

 

 

 

 

4

TERRASSEN

 

 

 

4.1

Inrichten terras door middel van banken, tafels, stoelen, tochtschermen, bloemen- plantenbakken e.d.

Per m2

Per jaar

€ 13,30

4.2

Als onder nummer 4.1

Per m2

Per kwartaal

€  3,95

4.3

Als onder nummer 4.1

Per m2

Per maand

€  2,20

 

 

 

 

 

5

STANDPLAATSEN

 

 

 

5.1

Voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van waren met behulp van een kraam, verkoopwagen of enig ander middel, anders dan voor markthandel in de zin van de Marktgeldverordening

Per m2

Per dag

€  1,10

5.2

Voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van kerstbomen, anders dan voor markthandel in de zin van de Marktverordening.

Per locatie

 

 

 

Per dag

 

 

 

€  7,25

 

 

 

 

 

 • 1.

  De tarieventabel behorende bij de "Precarioverordening Landgraaf 2011” vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2010, wordt ingetrokken en vervangen door deze voorliggende tarieventabel.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 10 november 2011.

 

De griffier,                                                                                              De voorzitter,