Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schiedam

Verordening houdende regels met betrekking tot de verlening van categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen gemeente Schiedam 2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schiedam
Officiële naam regelingVerordening houdende regels met betrekking tot de verlening van categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen gemeente Schiedam 2012.
CiteertitelVerordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen gemeente Schiedam 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpregels over de verlening van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in verband met de maatschappelijke participatie van ten laste komende kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet;
 2. artikel 8 eerste lid onderdeel g,
 3. en artikel 35 vijfde lid van de Wet werk en bijstand;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-05-2015Nieuwe verordening

15-12-2011

Onbekend

VR106/2011

Tekst van de regeling

Verordening houdende regels met betrekking tot de verlening van categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen gemeente Schiedam 2012

Artikel 1 - Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

 • b.

  belanghebbende: de belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • c.

  bijzondere bijstand: de bijstand als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de wet;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

 • e.

  laag inkomen: een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in de wet;

 • f.

  schoolgaande kinderen: ten laste komende kinderen als bedoeld in de wet in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;

 • g.

  ouders: ouders met een laag inkomen en één of meer ten laste komende schoolgaande kinderen.

Artikel 2 - Inzet college

Het college wil de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen stimuleren omdat sociale uitsluiting ten gevolge van armoede op jonge leeftijd funest is voor de samenleving en dit gevolgen heeft voor de toekomst van deze kinderen.

Artikel 3 - Voorzieningen

 • 1. Het college treft een voorziening waardoor schoolgaande kinderen gratis, tot een maximum bedrag, gebruik kunnen maken van een activiteit gericht op sport of cultuur.

 • 2. Het college treft een voorziening waardoor ouders van schoolgaande kinderen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met schoolactiviteiten.

 • 3. Het college treft een voorziening waardoor schoolgaande kinderen in de brugklas van het voortgezet onderwijs in staat worden gesteld om gebruik te maken van een computer voor het maken van hun huiswerk.

Artikel 4 - Beleidsregels

 • 1. Het college legt in beleidsregels vast welke voorwaarden gelden voor de voorzieningen die ingevolge artikel 3 van deze verordening worden aangeboden.

 • 2. Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de van toepassing zijnde wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden.

Artikel 5 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 6 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen gemeente Schiedam 2012

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 15 december 2011

de griffier, J. Gordijn

de voorzitter, ir. J.M. Leemhuis-Stout

Toelichting Verordening houdende regels met betrekking tot de verlening van categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen gemeente Schiedam 2012

Algemeen

De gemeente Schiedam stelt alles in het werk om armoede onder gezinnen met kinderen te voorkomen, dan wel te bestrijden. Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede op jonge leeftijd is funest voor de samenleving omdat dit gevolgen heeft voor de toekomst van deze kinderen. Daarom heeft de gemeenteraad van Schiedam armoedebeleid vastgesteld, met een aantal maatregelen die sociale uitsluiting van kinderen uit arme gezinnen moet voorkomen dan wel tegengaan, zodat deze gezinnen een beter toekomstperspectief krijgen. Gemeenten worden verplicht om in een verordening op te nemen welke voorzieningen worden getroffen om de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen (tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm) te bevorderen. Met deze verordening wordt invulling gegeven aan die wettelijke plicht.

Artikelsgewijs

Artikel 1 - Begrippen

Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepaling in de Wet werk en bijstand.

Artikel 2 - Inzet college

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 3 - Voorzieningen

Dit artikel regelt de specifieke voorzieningen die het college in het armoedebeleid opneemt ten behoeve van het stimuleren van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Artikel 4 - Beleidsregels

Het college regelt in het armoedebeleid onder welke voorwaarden recht bestaat op de voorzieningen als bedoeld in artikel 3 van deze verordening. Deze voorwaarden gaan onder andere over de wijze waarop de voorziening wordt toegekend en de hoogte en duur van de voorziening. Aan een voorziening kunnen nadere verplichtingen worden verbonden, zoals bijvoorbeeld de verplichting om de voorziening te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd.

Artikel 5 - Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 6 - Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.