Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Baarn

Verordening winkeltijden Baarn 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Baarn
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Baarn 2011
CiteertitelVerordening winkeltijden Baarn 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201107-03-2013Aanpassing regeling

21-12-2011

Gemeentenieuws 29-12-2011

11RV000072

Tekst van de regeling

Verordening winkeltijden Baarn 2011

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 11RV00072

Onderwerp: Vaststellen Verordening winkeltijden Baarn 2011

De raad van de gemeente Baarn

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2011;

 • -

  gehoord het Debat in de raad d.d. 7 december 2011 ;

 • -

  gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

  b e s l u i t :

  De Verordening winkeltijden Baarn 2011 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkeltijden Baarn 1996

  Artikel 1

  Begripsbepalingen

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Winkeltijdenwet;

  • b.

   winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

  • c.

   feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

  • d.

   college: het college van burgemeester en wethouders.

  Artikel 2

  Beslistermijn

  • 1.

   Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

  • 2.

   Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

  Artikel 3

  Overdracht van de ontheffing

  • 1.

   Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

  • 2.

   In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

  Artikel 4

  Intrekken of wijzigen van de ontheffing

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  • f.

   de houder dit aanvraagt.

  Artikel 5

  Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

  • 1.

   De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

  • 2.

   Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

  Artikel 6

  Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

  • 1.

   Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

  • 2.

   De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

  Artikel 7

  Toerisme

  • 1.

   Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen.

  • 2.

   Een ontheffing kan worden verleend voor

  • a.

   de verkoop van eet- en drinkwaren (waaronder zwakalcoholische dranken) en badartikelen vanuit een kiosk gelegen op het terrein van het bosbad "De Vuursche", zulks uitsluitend gedurende de uren waarop het zwembad is geopend voor het publiek;

  b. de verkoop in een winkel op een kampeerterrein van 10.00 uur tot 12.30 uur op:

  • A.

   zondag

  • B.

   nieuwjaarsdag

  • C.

   tweede paasdag

  • D.

   hemelvaartsdag

  • E.

   tweede pinksterdag

  • F.

   eerste en/of tweede kerstdag

  • c.

   de verkoop in een winkel in de bebouwde kom van Lage Vuursche, zoals deze kom ingevolge het bepaalde in artikel 27 van de Wegenwet door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, van 11.00 uur tot 17.00 uur op:

  • A.

   zondag

  • B.

   nieuwjaarsdag

  • C.

   tweede paasdag

  • D.

   hemelvaartsdag

  • E.

   tweede pinksterdag

  • F.

   eerste en/of tweede kerstdag.

  • d.

   de verkoop in een winkel die is gelegen binnen vijfhonderd meter van de rand van het park rond Kasteel Groeneveld van 11.00 uur tot 17.00 uur op:

  • A.

   zondag

  • B.

   nieuwjaarsdag

  • C.

   tweede paasdag

  • D.

   hemelvaartsdag

  • E.

   tweede pinksterdag

  • F.

   eerste en/of tweede kerstdag

  • 3.

   Het college kan beperkingen stellen en voorschriften verbinden aan de ontheffing.

  Artikel 8

  Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

  • 1.

   Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen per 15.000 inwoners.

  • 3.

   De ontheffing wordt slechts verleend indien:

  • a.

   de winkel is gesloten tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

  • 4.

   De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

  Artikel 9

  Intrekking voorgaande regeling

  De Verordening winkeltijden Baarn 1996, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 1996 en gewijzigd bij raadsbesluiten van 28 november 2001 en 25 augustus 2010 wordt ingetrokken.

  Artikel 10

  Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die waarop zij is bekend gemaakt.

  Artikel 11

  Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Baarn 2011.

  Vastgesteld in de openbare vergadering,

  op 21 december 2011

  griffier voorzitter