Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld
CiteertitelAanwijzingsbesluit aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp140 Openbare orde en veiligheid
Externe bijlagenRoute 1 Dwaalpark Route 16 Blokkerse veld

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:58
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:91
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201205-08-2017nieuwe regeling

20-12-2011

Gemeenteblad 2012-01a

2011 11.38355

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld

 

Corsaregistratienummer: 11.38355

 

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

  • ·

    gelezen het voorstel van Team Veiligheid d.d. 16 augustus 2011

  • ·

    gelet op: artikel 2:58 Algemene Plaatselijk Verordening Hoorn 2010 en artikel 4:81 Algemene wet Bestuursrecht.

     

Besluit:

 

tot het vaststellen van

Aanwijzingsbesluit "aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld."

Artikel 1 Aanwijzing routes

De volgende routes in Hoorn zijn aangewezen als gebied waar honden los mogen lopen als bedoeld in artikel 2:58 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010. De routes omvatten de volgende gebieden:

Route 1 Dwaalpark (zie bijlage)

Route 16 Blokkerse veld (zie bijlage)

Artikel 2 Intrekken bestaande routes

De bestaande hondenloslooproutes 1 en 16 worden ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "aanpassing hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse veld."

 

Aldus vastgesteld inde vergadering d.d. 20 december 2011

 

College van burgemeester en wethouders,

 

 

De secretaris,                                                    de burgemeester,

 

Route 1 Dwaalpark

 

Route 16 Blokkerse veld