Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Nadere regels Subsidie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Subsidie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
CiteertitelNadere regels Subsidie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, art 1.1, 2, 3, 4, 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2011Nieuwe regeling

20-12-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 88

QG11044139

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Subsidie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college van burgemeester en wethouders op 20 december 2011 heeft besloten:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • c.

  Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen: Awir

 • d.

  kinderopvang: de definitie zoals omschreven in artikel 1.1 van de wet;

 • e.

  gastouderopvang: de definitie, zoals omschreven in artikel 1.1 van de wet;

 • f.

  kindercentrum: de definitie zoals omschreven in artikel 1.1 van de wet;

 • g.

  gastouderbureau: de definitie zoals omschreven in artikel 1.1 van de wet;

 • h.

  kinderopvangorganisatie: een in het register kinderopvang als bedoeld inartikel 1. 47a van de wet opgenomen kindercentrum, gastouderbureau en voorzieningen voor gastouderopvang

 • i.

  ouder: de personen bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

 • j.

  partner: de personen bedoeld in artikel 2, eerste lid sub f juncto artikel 3 Awir;

 • k.

  kind: de persoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid sub c juncto artikel 4 Awir;

 • l.

  kosten van de kinderopvang: de kosten bedoeld in artikel 1.7, eerste lid onder b van de wet;

 • m.

  Toetsingsinkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid sub i jo artikel 8 Awir;

Artikel 2 Doel

Met deze nadere regels wordt beoogd ouders te helpen om (begeleiding naar) arbeid/inburgering en zorg te combineren.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking personen als bedoeld in artikel 1.22 van de wet.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

Een eenmalige subsidie wordt verleend voor de kosten van kinderopvang als bedoeld in artikel 1.22 van de wet voor de periode van maximaal een kalenderjaar;

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van de wet (tegemoetkoming van de gemeente) wordt voldaan aan de vereisten zoals beschreven in artikel 1.22 van de wet;

 • 2.

  Voor de activiteit(en) waarvoor de subsidie is aangevraagd word(t)(en) niet/ bestaat niet reeds een aanspraak op een andere tegemoetkoming en/of vergoeding en/of bijdrage.

Artikel 6 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie wordt verleend voor het aantal uren, dagen of dagdelen kinderopvang per kind dat door de ouder is aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 1.24, eerste lid, onder a of tweede lid, onder a en b van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren, dagen of dagdelen kinderopvang dat naar het oordeel van het college redelijkerwijs nodig is voor combinatie van (een traject gericht op) arbeid/inburgering en zorg.

Artikel 7 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de bij de aanvraag in te dienen gegevens worden de volgende gegevens overgelegd:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend vastgesteld aanvraagformulier, met de volgende gegevens:

 • -

  naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer van de ouder;

 • -

  indien van toepassing: naam, geboortedatum en burgerservicenummer van de partner;

 • -

  naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind(eren) waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • -

  de aanvangsdatum van de kinderopvang;

 • -

  het verzamelinkomen en/of toetsingsinkomen

 • b.

  een ondertekend contract van de kinderopvangorganisatie dat de kinderopvang gaat verzorgen, waarin in ieder geval per kind wordt aangegeven:

 • -

  het aantal uren kinderopvang per maand;

 • -

  de kostprijs per uur;

 • -

  de aanvangs-en einddatum van de kinderopvang;

 • c.

  overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de subsidie en/of de vaststelling van het toetsingsinkomen.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking vanhet bepaalde in de ASV met betrekking tot de aanvraagtermijn kan de aanvraag doorlopend worden ingediend.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien op de datum van de aanvraag nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de subsidie verleend met ingang van de datum waarop kinderopvang zal plaatsvinden.

 • 4.

  Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die het rechtvaardigen dat de aanvraag later is ingediend dan de datum waarop feitelijk gebruik is gemaakt van de kinderopvang, kan de subsidie met terugwerkende kracht worden verleend.

Artikel 9 Beslistermijn

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de beslistermijn kan in bijzondere omstandigheden de beslistermijn worden verlengd met een termijn van 8 weken.

Artikel 10 Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de bevoorschotting wordt de subsidie in maandelijkse termijnen bevoorschot.

 • 2.

  Het college kan tot rechtstreekse betaling aan de kinderopvangorganisatie overgaan indien het gaat om subsidie als bedoeld in artikel 1.22 van de wet.

Artikel 11 Vaststelling subsidie

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de vaststelling van subsidie wordt de subsidie voor de ouder als bedoeld in artikel 1.22 van de wet ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken na afloop van de periode waarover subsidie is verleend.

 • 2.

  De ouder als bedoeld in het eerste lid is verplicht binnen 4 weken na afloop van de periode, waarover subsidie is verleend, aan het college bewijsstukken met betrekking tot de kosten van de kinderopvang en de subsidieverlening over deze periode te verstrekken.

Artikel 12 Inwerkingtreding (en duur regeling)

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

, burgemeester.

 

, secretaris.

 

Uitgegeven, 20 december 2011.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor.

 

kdi/QG11044139