Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Verordening speelautomatenhallen Amersfoort 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomatenhallen Amersfoort 2012
CiteertitelVerordening speelautomatenhallen Amersfoort 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening speelautomatenhallen Amersfoort, zoals vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2009, ingetrokken. Vergunningen die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunningen krachtens deze verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, de Wet op de Kansspelen en de Algemene wet bestuursrecht​

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Stadsberichten 28 december 2011

3962590

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomatenhallen Amersfoort 2012

Verordening

De raad van de gemeente Amersfoort;

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van 19 november 2011 (nr. 3951076);

vindt het gewenst om regels te stellen voor speelautomatenhallen;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, de Wet op de Kansspelen en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen:

Verordening speelautomatenhallen Amersfoort 2012

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet op de Kansspelen;

 • b.

  speelautomatenbesluit: Koninklijk besluit van 23 mei 2000, houdende regels ter uitvoering van titel VA van de Wet op de kansspelen;

 • c.

  speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  behendigheidsautomaat: een speelautomaat, waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen

   en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

 • e.

  kansspelautomaat: een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de wet;

 • g.

  ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • h.

  beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 • i.

  openbare weg: alle voor het openbaar rij of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

Artikel 2 Verbodsbepalingen

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

De burgemeester kan voor maximaal één speelautomatenhal een vergunning verlenen.

Het is verboden te handelen in strijd met enig aan de vergunning verbonden voorschrift.

Artikel 3 Indienen aanvraag

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarop is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

 • b.

  een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dan wel een inschrijfbewijs van een daarmee gelijk te stellen buitenlandse instantie;

 • c.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • d.

  een verklaring omtrent het gedrag: van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordig(t)(en) en van de beheerder.

Artikel 4 Termijn voor beslissen op de aanvraag

 • 1.

  De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met de bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

 • 2.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5 Aanvullen/verbeteren van de aanvraag

 • 1.

  Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen, wordt de aanvrager van de vergunning in de gelegenheid gesteld binnen twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.

 • 2.

  Indien de vergunningaanvrager van de in het voorgaande lid bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt, kan de burgemeester de aanvrager in zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaren.

Artikel 6 Tenaamstelling

 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

Artikel 7 Voorschriften in een vergunning

Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden, welke in elk geval betrekking hebben op:

 • a.

  de sluitingstijden van de speelautomatenhal;

 • b.

  het toezicht in de speelautomatenhal;

 • c.

  het aantal en het type speelautomaat dat mag worden opgesteld;

 • d.

  de exploitatie van de speelautomatenhal.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • d.

   de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan dan wel een stadsvernieuwingsplan.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het voorgaande lid, onder c.

Artikel 9 Wisseling beheerder

Indien een overeenkomstig artikel 6, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3, onder d, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen twee weken, nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

Artikel 10 Vervallen vergunning

De vergunning vervalt, indien de beslissing op een aanvraag om een nieuwe vergunning voor het vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zesentwintig weken na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in artikel 9.

Artikel 11 Intrekkingsgronden

 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken:

  • a.

   indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd, dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 8, onder 2;

  • c.

   indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • d.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zesentwintig weken wordt onderbroken.

 • 2.

  Intrekking van de vergunning geschiedt niet, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voordat de vergunninghouder bij aangetekende brief van het voornemen daartoe in kennis is gesteld. Daarbij wordt hem medegedeeld, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld in persoon of bij gemachtigde door de burgemeester te worden gehoord.

Artikel 12 Wisseling ondernemer

 • 1.

  Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen drie maanden een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2.

  In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen een maand na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is beslist is voortzetting van de exploitatie toegestaan, zulks met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 13 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 2 en van de aan de vergunning verbonden voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 14 Binnentreding

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal, desnoods tegen de wil van de rechthebbende(n) of gebruiker(s), te betreden verleend aan de ambtenaren:

 • a.

  die en voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • b.

  die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • c.

  die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 15 Overgangsbepaling

Vergunningen die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunningen krachtens deze verordening.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “de Verordening Speelautomatenhallen Amersfoort 2012”.

Artikel 17 In werking treding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt de “verordening speelautomatenhallen Amersfoort”, zoals vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2009, ingetrokken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2011.

de griffier,

de voorzitter,

PUBLICATIEDATUM: