Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitingsrecht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitingsrecht 2012
CiteertitelVerordening rioolaansluitingsrecht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 216

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201101-01-2013Aanpassing regeling

21-12-2011

Gemeentenieuws 29-12-2011

11RV000067

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitingsrecht 2012

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitingsrecht 2012

Raadsbesluit

Voorstelnummer

: 11RV000067

Onderwerp

: vaststellen belastingverordeningen 2012

De raad van de gemeente Baarn

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2011;

 • -

  gehoord de Informatie aan de raad d.d. 29 november 2011;

 • -

  gehoord het Debat in de raad d.d. 7 december 2011;

   

  Besluit:

   

  vast te stellen de:

  VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2012

   

  Artikel 1

  Begripsomschrijvingen

  Voor de toepassing van deze verordening wordt:

  • a.

   onder de gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater verstaan;

  • b.

   onder een eigendom verstaan: een roerende of een onroerende zaak;

  • c.

   onder het aansluiten van een eigendom mede begrepen het uitbreiden van het aantal aansluitingen binnen één eigendom, het wijzigen van één of meerdere aansluitingen binnen één eigendom dan wel het vervangen van één of meerdere aansluitingen binnen één eigendom;

  • d.

   verstaan onder een aansluiting:

  • 1.

   de inlaatconstructie op het hoofdriool;

  • 2.

   de leiding vanaf de inlaatconstructie op het hoofdriool naar het ontstoppingsstuk;

  • 3.

   het ontstoppingsstuk, dat in de regel op 0,50 meter afstand van de openbare grond op particulier terrein is gelegen, met dien verstande dat een aansluiting altijd bestaat uit het onderdeel genoemd onder 1., en mede kan omvatten de onderdelen genoemd onder 2. en 3.

    

  Artikel 2

  Belastbaar feit en belastingplicht

  Onder de naam “rioolaansluitingsrecht” wordt een éénmalig recht geheven voor het door of vanwege de gemeente aansluiten van een eigendom op de gemeentelijke riolering, waarbij het recht wordt geheven:

  • a.

   van degene op wiens verzoek het aansluiten geschiedt;

  • b.

   indien het eigendom ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders op grond van de bouwverordening gestelde eis tot aansluiting op de gemeentelijke riolering van gemeentewege op kosten van de nalatige wordt aangesloten, van degene van het eigendom het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft

    

  Artikel 3

  Maatstaf van heffing

  • 1.

   Het recht wordt geheven per aan te sluiten eigendom. Ingeval een eigendom met meer dan één aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt aangesloten, wordt het recht geheven per aansluiting.

  • 2.

   Ingeval sprake is van meerdere eigendommen die gelijktijdig worden aangesloten, dan wel sprake is van meerdere wooneenheden die gelijktijdig worden aangesloten, wordt het recht geheven per aan te sluiten eigendom of wooneenheid.

    

  Artikel 4

  Tarieven

  • 1.

   Het recht als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt per aansluiting met een leidingdiameter kleiner dan 160 mm € 521,20

  • 2.

   Het recht als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt per aansluiting met een leidingdiameter groter dan 160mm de werkelijke kosten.

    

  Artikel 5

  Belastingjaar

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

   

  Artikel 6

  Wijze van heffing

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

   

  Artikel 7

  Tijdstip van betaling

  • 1.

   Het recht moet worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

  • 2.

   De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

    

  Artikel 8

  Vrijstelling

  Het recht wordt niet geheven ter zake van percelen of perceelgedeelten:

  • a.

   welke uitsluitend worden gebruikt voor de openbare eredienst;

  • b.

   welke uitsluitend worden gebruikt als begraafplaatsen.

    

  Artikel 9

  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rioolrechten.

   

  Artikel 10

  Overgangsrecht

  De “Verordening rioolaansluitingsrecht 2011”, van 22 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, van deze verordening genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

  Artikel 11

  Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

    

  Artikel 12

  Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitingsrecht 2012”.

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering,

  op 21 december 2011.

   

  griffier voorzitter