Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2011
CiteertitelVerordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerptaakstelling, samenstelling en procedure rondom advisering door de CRKH

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 84 lid 1
 2. Woningwet art. 12b
 3. Monumentenwet art. 15 lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2012Nieuwe regeling (tevens intrekking van de Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2008)

04-10-2011

Weekblad Parkstad

2011/49698

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2011

Verordening

Nieuw vaststellen

Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2011

Artikel 1 Adviescommissie

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen is een integrale, onafhankelijke commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders ex artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet, en welstandscommissie als bedoeld in artikel 12b van de Woningwet, en monumentencommissie als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Monumentenwet 1988.

Artikel 2 Adviestaak

 • 1.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd schriftelijk te adviseren ten aanzien van:

  • -

   aanvragen om omgevingsvergunning;

  • -

   aanvragen tot wijzigingsvergunning voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten;

  • -

   de aanwijzing van gemeentelijke monumenten;

  • -

   de aanwijzing van beschermde gemeentelijke stadsgezichten;

  • -

   handhavingverzoeken, waarbij het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet worden beschouwd als één aspect bij de integrale afweging om volgens het door de raad vastgestelde handhavingsbeleid op te treden;

  • -

   aanschrijvingen tot het treffen van voorzieningen;

  • -

   overige aanvragen om vergunning/ontheffing waarbij welstand aan de orde komt, waarbij de Woningwet, de Monumentenwet, de Monumentenverordening, de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen, de Bouwverordening, Bestemmingsplannen, of de Algemene Plaatselijke Verordening wordt toegepast.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders zendt aanvragen om omgevingsvergunning, als bedoeld in de in het eerste lid genoemde regelingen, om advies naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij kunnen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ook advies vragen over algemene welstandsaspecten en/of aspecten van monumentenzorg.

 • 3.

  Daarnaast adviseert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd en ongevraagd schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders over:

  • -

   bestemmingsplannen;

  • -

   stedenbouwkundige uitgangspunten en beeldkwaliteitplannen;

  • -

   inrichtingsplannen van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte en voor plannen die zijn gelegen in een beschermd stadsgezicht;

  • -

   landschappelijke inrichtingsplannen;

  • -

   overige onderwerpen welke van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit.

 • 4.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is bevoegd voorstellen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen of het college van burgemeester en wethouders te adviseren, indien zij dit in het belang van de tot haar werkkring behorende zaken nuttig oordeelt.

 • 5.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft tot taak het belang van de ruimtelijke kwaliteitzorg uit te dragen.

Artikel 3 Samenstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • 1.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit minimaal 4 leden: een voorzitter, 3 deskundige leden en facultatief – ter beoordeling van het college van Burgemeester en Wethouders – een burgerlid. De deskundigheid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit dient in ieder geval betrekking te hebben op: architectuur, ruimtelijke kwaliteit -waaronder stedenbouw, groen, natuur en landschap- en architectuurhistorie.

 • 2.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris en een assistent/notulist. Deze worden aangewezen door het hoofd van de afdeling Publiekszaken en zijn geen lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

 • 3.

  Leden van de gemeenteraad, leden van het college van burgemeester en wethouders en medewerkers in dienst van de gemeente Heerlen kunnen niet tot lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden benoemd.

 • 4.

  Aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunnen ambtelijke adviseurs en/of deskundigen worden toegevoegd. Zij zijn geen lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Artikel 4 Benoeming / Ontslag

 • 1.

  De voorzitter en de overige leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen worden op voorstel van het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad.

 • 2.

  De leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunnen ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

Artikel 5 Werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • 1.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert en adviseert:

  • -

   gewoonlijk eens in de veertien dagen, volgens een door de secretaris, in overleg met de leden op te stellen schema;

  • -

   op verzoek van een van de leden;

  • -

   op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.

In gevallen bedoeld onder het tweede en derde opsomteken wordt door de secretaris, namens de voorzitter, binnen zeven dagen na de dag van ontvangst van het verzoek een vergadering belegd.

 • 2.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit mag slechts een advies uitbrengen of een besluit nemen als tenminste drie leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering is opgekomen wordt door de secretaris, namens de voorzitter, binnen zeven dagen een nieuwe vergadering belegd. In deze vergadering mogen adviezen worden uitgebracht en besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 3.

  De adviezen en besluiten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden genomen en uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

 • 4.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert en adviseert alleen betreffende welstands- en monumentenaspecten conform de Woningwet 2003 en de Monumentenwet 1988 in het openbaar tenzij het college van burgemeester en wethouders -al dan niet op verzoek van de aanvrager- een verzoek doet tot niet openbare behandeling omdat klemmende redenen, op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hieraan ten grondslag liggen.

 • 5.

  Ten minste drie dagen voor de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt de agenda, van de wettelijk voorgeschreven in het openbaar te behandelen plannen bekendgemaakt via de internetsite van de gemeente Heerlen.

 • 6.

  Aan de aanvrager van een vergunning als bedoeld in artikel 2 dan wel aan diens aantoonbare gemachtigde of vertegenwoordiger, wordt desgevraagd gelegenheid gegeven om de plannen in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toe te lichten.

 • 7.

  Aan de beraadslagingen over en aan het uitbrengen van een advies omtrent een aanvraag als bedoeld in artikel 2 mogen commissie-leden niet deelnemen indien zij in enige hoedanigheid direct of indirect persoonlijk en/of zakelijk bij de aanvraag betrokken zijn.

 • 8.

  Een commissie-lid mag geen opdracht aanvaarden tot het aanpassen, verbeteren of anderszins wijzigen van een plan of tot het maken van een nieuw plan behorende bij een in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit behandelde aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.

 • 9.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan de advisering over een aanvraag om advies voor regulier bouwvergunningpichtige bouwwerken als bedoeld in artikel 44, eerste lid onder d) van de Woningwet en de Monumentenwet mandateren aan een of meerdere daartoe aangewezen deskundige leden of de secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze leden adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als bekend mag worden verondersteld en voor reguliere bouwwerken van beperkte omvang (ter indicatie: tot en met een standaard woonhuis).

In geval van twijfel legt de gemandateerde het bouwplan alsnog voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Behandeling van de bouwplannen onder mandaat is openbaar tenzij het college van burgemeester en wethouders -al dan niet op verzoek van de aanvrager- een verzoek doet tot niet openbare behandeling omdat klemmende redenen, op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hieraan ten grondslag liggen.

 • 10.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een ambtenaar benoemen, met mandaat, om te adviseren omtrent een licht-bouwvergunningplichtig bouwwerk dat niet in strijd is met in de welstandsnota genoemde (sneltoets)criteria. Indien het plan niet voldoet aan de betreffende criteria wordt het bouwplan alsnog voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan de advisering over dit licht-bouwvergunningplichtig bouwwerk op dezelfde wijze mandateren als voor regulier bouwvergunningplichtige bouwwerken.

 • 11.

  Bij complexe stedenbouwkundige projecten, waarvoor bij wijze van uitzondering -om strategische redenen- een kwaliteitsteam gevormd wordt, zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een of meerdere leden afvaardigen naar dit team. Deze afvaardiging vindt pas plaats wanneer de gehele Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in kennis is gesteld van deze projecten en hierover een eerste inhoudelijke discussie heeft kunnen voeren. De complete Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt periodiek over de ontwikkelingen van deze plannen bijgepraat door de verantwoordelijke projectleider(s) en de afgevaardigde leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Indien de gemeente een beeldkwaliteitplan opstelt, legt zij dit als concept aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ter beoordeling voor. Dit beeldkwaliteitplan zal, nadat de wettelijk hiervoor omschreven inspraakregeling gevolgd is, dienen als bindend toetsingskader en als gedeeltelijke aanpassing van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen.

Artikel 6 Termijnen van advisering

 • 1.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt het advies over een aanvraag om een lichte-bouwvergunning uit binnen drie weken na het betreffende verzoek.

 • 2.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt een advies over de aanvraag om een reguliere bouwvergunning uit binnen zes weken na het betreffende verzoek.

 • 3.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt het advies over de aanvraag om een reguliere bouwvergunning eerste fase uit binnen drie weken na het betreffende verzoek.

 • 4.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt het advies omtrent een monument, conform het bepaalde in de gemeentelijke Monumentenverordening, uit binnen acht weken na het betreffende verzoek.

 • 5.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan, zonder dat hier een termijn aan verbonden is, advies uitbrengen over een zogenaamd principeplan.

 • 6.

  Het advies is gemotiveerd en wordt door de secretaris ondertekend.

Artikel 7.1 Buiten toepassing laten van een advies door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van art. 44, lid 1, sub d, Woningwet om andere redenen dan welstand het welstandsadvies buiten toepassing laten indien zij van mening is dat een bouwvergunning ondanks het negatieve welstandsadvies dient te worden verleend, bijvoorbeeld om economische of maatschappelijke redenen. Vooraf wordt de zienswijze van de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd.

Een besluit waarbij het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit buiten toepassing wordt gelaten, bevat een deugdelijke motivering waarom het advies buiten toepassing is gelaten. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit medegedeeld.

Artikel 7.2 Afwijkingsbevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders

Indien het college van burgemeester en wethouders van mening is dat het welstandsadvies uit oogpunt van zorgvuldigheid, redelijkheid of motivering - waaronder strijdigheid met de (interpretatie van) de toetsingscriteria krachtens de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen - niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, verzoekt het college van burgemeester en wethouders de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het uitgebrachte advies in heroverweging te nemen met inachtname van de veronderstelde gebreken.

Indien het onder 2. bedoelde advies ook na heroverweging naar de mening van het college van burgemeester en wethouders niet voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid, redelijkheid of motivering - waaronder strijdigheid met de (interpretatie van) de toetsingscriteria krachtens de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen - legt het college van burgemeester en wethouders het betreffende plan voor een second opinion voor aan een vergelijkbare Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van een andere gemeente.

Artikel 8 Jaarverslag

 • 1.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:

  • -

   op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen;

  • -

   de werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit; het werken in mandaat;

  • -

   op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

  • -

   de aard van de beoordeelde plannen;

  • -

   de bijzondere projecten;

  • -

   resultaten van een klant tevredenheid onderzoek.

 • 2.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen in het bijzonder. De door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gewenste aanbeveling en/of aanpassing zal als een afzonderlijk voorstel ingediend worden.

Artikel 9 Vergoeding

De leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Uitgangspunten hierbij zijn door de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) vastgestelde uurtarieven voor ontwerp en architectuur en de voor de overheid van toepassing zijnde kilometervergoedingen voor de reiskosten. De reistijden komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 Overige

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college van burgemeester en wethouders, nadat zij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen gehoord hebben.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking:

  • -

   voor zover deze verordening betrekking heeft op gemeentelijke monumenten, beschermde gemeentelijke stads- en dorpsgezichten 6 weken na bekendmaking;

  • -

   voor zover deze verordening betrekking heeft op een rijksmonument, twee maanden nadat zij ter kennis is gebracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tenzij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor die datum de verordening tot schorsing heeft voorgedragen;

  • -

   voor alle overige onderwerpen, de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op bedoelde tijdstippen wordt de Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2008 voor de respectievelijke onderwerpen ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2011”.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van 4 oktober 2011.

griffier, voorzitter,