Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel a, van

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

15-12-2011

Hilverbode 29 december 2011

8 november 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

De raad van de gemeente Hilvarenbeek;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:a. markt: de wekelijkse warenmarkt;b. standplaats: de op en voor de duur van een markt door burgemeester en wethoudersaangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op voorde markt aangewezen plaatsen en gedurende voor de markt aangewezen tijden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die van een standplaats als bedoeld in artikel 2 gebruikmaakt, dan wel van degene, die in zijn plaats treedt.

Artikel 4 Grondslag van de belasting

Het recht wordt geheven per standplaats van vier strekkende meter of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Tarief

Het recht bedraagt € 56,80 kwartaal per standplaats van vier strekkende meter of een gedeeltedaarvan.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke mededeling.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald binnen twee weken na de dagtekening van de mededeling alsbedoeld in artikel 6.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffingen invordering van het marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening marktgeld Hilvarenbeek 2011", vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van debekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2012".

Aldus besloten in zijn openbarevergadering van 15 december 2011,De raad voornoemd;

de griffier,                        de voorzitter,

drs. G.J. de Ruiter         de heer drs. R.F.I. Palmen