Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Verordening voor de klachtbehandeling 2012​

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de klachtbehandeling 2012​
CiteertitelVerordening voor de klachtbehandeling 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening voor de klachtbehandeling 2009 wordt ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 9​

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012artikelen gewijzigd

06-12-2011

Stadsberichten 21 december 2011

3921046

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de klachtbehandeling 2012​

Verordening

Reg.nr. 3921046

De raad van de gemeente Amersfoort;

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van 15 november (nr. 3924106);

vindt het, gezien de wijziging van de tweedelijns klachtinstantie, nodig dat de regels voor de klachtbehandeling worden aangepast;

heeft artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht gelezen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening voor de klachtbehandeling 2012

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepaling

Onder een klacht wordt verstaan: elke mondelinge of schriftelijke (waaronder digitale) uiting van ongenoegen over het doen of laten van gemeentelijke bestuursorganen en onder verantwoordelijkheid van deze bestuursorganen werkzame personen.

HOOFDSTUK II BEHANDELING VAN KLACHTEN

§ 2.1 Mondelinge klachten

Artikel 2.1 Afhandeling van mondelinge klachten

Mondelinge klachten worden in beginsel mondeling afgehandeld door degene aan wie de klacht geuit wordt. Wordt de klacht niet tot tevredenheid van de klager afgedaan, dan wordt klager op de mogelijkheid gewezen van schriftelijke klachtbehandeling.

§ 2.2 Schriftelijke klachten

Artikel 2.2 Klachtbehandelaar

 • 1.

  Een schriftelijke klacht wordt behandeld door of namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

 • 2.

  Een schriftelijke klacht wordt behandeld door:

  • a.

   een directeur namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester, indien het een gedraging van zijn sector of directie betreft;

  • b.

   de gemeentesecretaris namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester, indien het een gedraging van een directeur betreft;

  • c.

   de burgemeester namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van de gemeentesecretaris betreft;

  • d.

   de burgemeester namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van (een lid van) het college van burgemeester en wethouders betreft;

  • e.

   de loco-burgemeester, indien het een gedraging van de burgemeester betreft;

  • f.

   de raadsgriffier namens de raad, indien het een gedraging van de griffie betreft;

  • g.

   de voorzitter van het Presidium namens de raad, indien het een gedraging van de raadsgriffier betreft.

Artikel 2.3 Contact

Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt contact opgenomen met de klager over de aard en inhoud van de klacht en het vervolg van de klachtbehandeling.

HOOFDSTUK III NATIONALE OMBUDSMAN

Artikel 3 Nationale ombudsman

 • 1.

  Na afhandeling van een klacht kan de klager zijn klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

 • 2.

  Van de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman wordt mededeling gedaan bij de afhandeling van de schriftelijke klacht.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening heet Verordening voor de klachtbehandeling 2012.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 6 Intrekking vorige versie

De Verordening voor de klachtbehandeling 2009 wordt ingetrokken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2011.

de griffier,

de voorzitter,

PUBLICATIEDATUM: