Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur
Externe bijlageKaart bij Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren zoals vastgesteld d.d. 14 december 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

13-12-2011

Etten-Leurse Bode, 18-12-2011

MID

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 en artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2012:

besluit:

vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2012

Artikel 1

De aangegeven weggedeelten en terreinen, met uitzondering van zone 1 (parkeergarage), op de bij dit besluit behorende en daarvan deeluitmakende gewaarmerkte kaart, worden aangewezen als de plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen of met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de Verordening parkeerbelastingen 2012 mag worden geparkeerd.

Artikel 2

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting of met een vergunning mag worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

 • a.

  Algemeen:

  maandag tot en met zaterdag 09.00 uur - 18.00 uur

  koopavond (vast op vrijdag) 18.00 uur - 21.00 uur

  koopzondag 11.00 uur - 18.00 uur

 • b.

  Locatie De Nobelaer:

  maandag tot en met zaterdag 09.00 uur - 18.00 uur

  koopzondag 11.00 uur - 18.00 uur

   

  De mogelijk te betalen parkeertijd staat aangegeven op de parkeerapparatuur. De maximale parkeerduur in zone 2 (zie gewaarmerkte kaart) is twee uur.

Dit is niet van toepassing op de parkeerterreinen Rode Poort/Fred. Van Eedenstraat, Roosendaalseweg incl. langsparkeervakken en Veemarktstraat/Korte Dreef. Hier geldt geen beperking van de parkeerduur.

Artikel 3

Onder verwijzing naar artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2012 wordt als de wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde weggedeelten en terreinen mag worden geparkeerd vastgesteld:

 • a.

  Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het in werking stellen van de daartoe aanwezige parkeerapparatuur op de wijze als aangegeven op de parkeerapparatuur;

 • b.

  Het in werking stellen van de daartoe aanwezige parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00;

 • c.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

 • d.

  Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na het inwerpen van muntstukken een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde goed zichtbaar op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht;

 • e.

  De maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerapparatuur, dient in acht te worden genomen.

Artikel 4

Ter zake van het parkeren met een vergunning gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Parkeerverordening Etten-Leur 2011.

Artikel 5
 • 1.

  De bovengenoemde voorschriften zijn opgenomen in een algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave van de gemeente Etten-Leur van 18 december 2011 onder nummer 3 en zijn met ingang van 19 december 2011 beschikbaar in het informatiecentrum in het stadskantoor;

 • 2.

  Met ingang van 19 december 2011 liggen de voornoemde voorschriften kosteloos ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek, Anna van Berchemlaan 4 te Etten-Leur.

Artikel 6
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, onder gelijktijdige intrekking van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren zoals vastgesteld d.d. 14 december 2010.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2012”.

Etten-Leur,

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

De secretaris, De burgemeester,

ir. M.L.T. Dircks. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.