Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012
CiteertitelVerordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 
  2. Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

15-12-2011

Weekblad Oosterhout, Onbekend

Raadsnota BI.0110102

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012

De raad van de gemeente Oosterhout;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Oosterhout;

gelet op de artikelen 147 tot en met 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen:

de “Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012”;

De genoemde verordening luidt als volgt:

Hoofdstuk 1: Het Ereburgerschap met daarbij de Erepenning

Artikel 1.1.

Het ereburgerschap van de gemeente Oosterhout wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:

als blijk van grote waardering en erkentelijkheid jegens een burger, al of niet inwoner van de gemeente Oosterhout, die zich op uitnemende wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de plaatselijke gemeenschap, hetzij in zijn of haar werk, hetzij door de vervulling van functies in het sociaal-maatschappelijk leven, hetzij door het leveren van een uitzonderlijke prestatie met een belangrijk uitstralingseffect voor de hele gemeente.

Artikel 1.2.

Aan het Ereburgerschap is verbonden de Erepenning van de gemeente Oosterhout.

De Erepenning wordt steeds in dezelfde grootte geslagen en wel in goud. De Erepenning draagt aan de ene zijde het wapen van de gemeente Oosterhout met daaromheen de tekst “gemeente Oosterhout”, en aan de andere zijde het randschrift “Ardua opera rutilantiora proferunt merita” (hoe moeilijker het werk is, des te glanzender zijn de verdiensten) evenals een toepasselijke inscriptie.

Artikel 1.3.

Burgers, aan wie het Ereburgerschap met daarbij de Erepenning is toegekend, zijn gerechtigd tot het voeren van het predicaat “Ereburger van de gemeente Oosterhout”.

Artikel 1.4.

De toekenning van het Ereburgerschap met daaraan verbonden de Erepenning geschiedt door burgemeester en wethouders, echter gehoord de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Indien de fractievoorzitters niet tot een unaniem advies komen, is de beslissing voorbehouden aan de raad. Vergaderingen van de fractievoorzitters en/of de raad, waarin wordt gesproken c.q. beslist over de toekenning van het Ereburgerschap, hebben altijd plaats in beslotenheid onder toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet. Een toekenningsbesluit bevat altijd een vermelding van de verdiensten die tot decoratie aanleiding hebben gegeven.

Artikel 1.5.

Het Ereburgerschap met daarbij de Erepenning gaat bij uitreiking gepaard met een luxe oorkonde, waarop de redenen van toekenning staan aangetekend.

Hoofdstuk 2: De Erespeld

Artikel 2.1.

De Erespeld wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend door burgemeester en wethouders en wel:

Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid jegens een burger, al of niet inwoner van de gemeente, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de plaatselijke gemeenschap.

Artikel 2.2.

De Erespeld wordt steeds in dezelfde grootte gemaakt en wel in verzilverde of vergulde vorm (hierna te noemen: in zilver of goud). Belangrijkste uiterlijk kenmerk is een glanzend gepolijste cirkel met daarin een mat afgewerkte uitsnede van de drie wassende manen uit het gemeentewapen

Artikel 2.3.

De Erespeld in zilver wordt toegekend indien de verdiensten van de te onderscheiden burger zich hebben uitgestrekt over een periode van tenminste 15 jaar; de Erespeld in goud indien de verdiensten van de te onderscheiden burger zich hebben uitgestrekt over een periode van tenminste 25 jaar.

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, van deze regel afwijken.

Artikel 2.4.

De Erespeld gaat bij uitreiking gepaard met een oorkonde, waarop de redenen van toekenning staan aangetekend.

Hoofdstuk 3: De Gemeentespeld

Artikel 3.1.

De Gemeentespeld wordt door burgemeester en wethouders toegekend aan een burger, al dan niet een inwoner van de gemeente, die zich - zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders - verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Oosterhout en/of de Oosterhoutse gemeenschap en dat gedurende een langere periode.

Artikel 3.2.

De Gemeentespeld wordt steeds in dezelfde grootte gemaakt en wel in verzilverde of vergulde vorm (hierna te noemen: in zilver of goud). Belangrijkste uiterlijk kenmerk is een mat afgewerkte rechthoek met daarop een glanzend gepolijste afbeelding van de drie wassende manen uit het gemeentewapen

Artikel 3.3.

Onder “een langere periode” wordt verstaan: in geval van toekenning van een zilveren Gemeentespeld een reeks van ten minste 15 jaren, in geval van toekenning van een gouden Gemeentespeld een reeks van ten minste 25 jaren.

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, van deze regel afwijken.

Hoofdstuk 4: De Jubileumpenning

Artikel 4.1.

De Jubileumpenning wordt door burgemeester en wethouders toegekend aan rechtspersonen vormende bedrijven, verenigingen, instellingen of organisaties, die tenminste een gouden jubileum vieren dan wel een jubileum boven de vijftig jaar waarbij het aantal jaren deelbaar is door 25, en die - zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders - zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Oosterhoutse gemeenschap.

Van de regel, dat het aantal jaren van een jubileum deelbaar moet zijn door 25, kunnen burgemeester en wethouders onder bijzondere omstandigheden en in bijzondere gevallen afwijken.

Artikel 4.2.

Bij de Jubileumpenning wordt een oorkonde uitgereikt met daarop aantekening van de reden(en) van de toekenning ervan.

Artikel 4.3.

Een bedrijf, vereniging, instelling of organisatie kan slechts eenmaal een jubileumpenning ontvangen.

Hoofdstuk 5: Registers

Artikel 5.1.

Van elke toekenning van een ereteken houden burgemeester en wethouders aantekening in registers volgens een door hen vast te stellen model.

Artikel 5.2.

Elke toekenning van het Ereburgerschap met daaraan verbonden de Erepenning en van de Erespeld krijgt bovendien aantekening in het “Ereboek der gemeente Oosterhout”.

Artikel 5.3

Elke aantekening in registers en Ereboek vermeldt de reden(en) van toekenning van het ereteken of de prijs.

Hoofdstuk 6: Slotbepaling

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012”.

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 december 2011,

de raad voornoemd,