Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wageningen

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wageningen
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is de geconsolideerde versie na het op grond van artikel 10 genomen wijzigingsbesluit van het college van 20 december 2011 (gepubliceerd 28-12-2011).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201201-04-2012wijziging

16-04-2012

De Stad Wageningen, 25april 2012

12.0203390, team FC
01-01-201219-04-2012nieuwe regeling

28-11-2011

De Stad Wageningen, 7 december 2011

11.0201052, team FC

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2012

De raad van de gemeente Wageningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad van 4 oktober 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van deGemeentewet;

Besluit de Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2012 vast te stellen.

Verordening

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag' : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week' : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand' : het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar' : het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’ : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • f.

  'A.P.V. : de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • g.

  ‘Wro’ : de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is/wordt verleend.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen of verklaringen afgegeven op grond van artikel 21 van de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954.

 • b.

  het afgeven van stukken in verband met pensioenen en/of wachtgelden;

 • c.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  stukken of verrichtingen, bestemd voor een wetenschappelijk of filantropisch doel, behoudens het bepaalde in titel 1, hoofdstuk 4, onder 1.4.4;

 • g.

  stukken, welke krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van de pers worden afgegeven ter publicatie in het algemeen belang;

 • h.

  stukken, welke krachtens een besluit van het college van burgemeester en wethouders worden afgegeven aan personen of groepen van personen die zich bezighouden met activiteiten in het kader van inspraakprocedures en/of met het geven van commentaar of aanvulling op bij de gemeente in het voornemen liggende plannen;

 • i.

  diensten, waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • j.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • k.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 - Tarieven
 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling
 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving, als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3. Indien de legeskosten niet, niet geheel dan wel niet tijdig worden voldaan, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Het buiten behandeling laten, geschiedt niet dan nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gesteld en in de gelegenheid is gesteld alsnog aan zijn verplichtingen ter zake van de aanvraag te voldoen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend, voor zover in andere verordeningen van de raad niet anders is bepaald.

Artikel 9 - Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 - Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 - Overgangsrecht
 • 1. De verordening Legesverordening 2011 van 18 april 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 - Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2012.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Vergunningen op basis van de APV en overige verordeningen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte overigens voor zover die niet ingevolge een wettelijke bepaling voor kosteloze voltrekking is aangewezen, op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 350,00

1.1.1.2

indien dit plaatsvindt op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 09.00 uur en tussen 17.00 en 24.00 uur, alsmede op een zaterdag, zondag of daarmee gelijk te stellen feestdagen

€ 600,00

1.1.1.3

indien de voltrekking plaatsvindt op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen locatie, niet zijnde de trouwzaal in het gemeentehuis

€ 600,00

     

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.1.2.1

een trouw- of samenlevingsboekje in standaarduitvoering of een duplicaat daarvan

€ 13,45

1.1.2.2

een trouwboekje in een luxe uitvoering

€ 32,10

     

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen:

 

1.1.3.1

per getuige

€ 12,40

     

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het ten behoeve van belanghebbende aanvragen van inlichtingen en stukken, betrekking hebbende op de burgerlijke stand in gemeenten en plaatsen buiten Nederland gelegen:

 

1.1.4.1

per inlichting, of aangevraagd stuk

€ 9,30

     

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporing in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,60

     

1.1.6

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

 

1.1.6.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 11,80

1.1.6.2

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 11,80

1.1.6.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 21,20

1.1.6.4

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 11,80

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 48,70

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 48,70

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 48,70

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,35

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,85

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 9,20

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 30,00

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

€ 40,00

1.2.1.9

tot het afgeven van een verklaring voor vermissing van een reisdocument

€ 16,55

1.2.1.10

tot het afgeven van een verklaring voor vermissing van een reisdocument, indien een onderzoek naar een vorige vermissing wordt ingesteld

€ 55,90

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45,90

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 21,80

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 43,45

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring voor vermissing van een rijbewijs

€ 15,85

1.3.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 30,70

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 
     

1.4.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,40

1.4.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,60

     

1.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.4.3.1

een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 

1.4.3.1.1

ten name van één persoon

€ 11,40

1.4.3.1.2

ten name van meer dan één persoon

€ 17,35

1.4.3.1.3

een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

€ 11,40

1.4.3.1.4

een legalisatie van een handtekening en voor echt verklaren (waarmerken) van kopieën

€ 5,55

1.4.3 .1.5

een landelijk paspoort voor bejaarden (Pas 65)

€ 4,55

     

1.4.4

Verstrekkingen uit de basisadministratie anders dan in 1.4.7 en 1.4.9 bedoeld en voor zover niet bij wettelijke regeling verboden:

 

1.4.4.1

zonder abonnement, voor elke verstrekking

€ 0,37

1.4.4.2

Bij abonnement, dat op elk gewenst tijdstip kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van twaalf maanden, aanvangende met de dag van ingang:

 

1.4.4.2.1

voor 50 verstrekkingen

€ 16,05

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 32,70

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 149,60

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 296,65

1.4.4.2.5

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.337,00

1.4.4.2.6

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.514,00

     

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van Besluit GBA

€ 2,35

     

1.4.6

De onder 1.4.4 genoemde tarieven worden geheven indien de verstrekkingen zijn bestemd voor:

 

1.4.6.1

een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap of een rechtspersoonlijkheid bezittend genootschap op geestelijke grondslag, niet zijnde een kerkgenootschap, een en ander voor zover de inlichtingen worden verstrekt ten dienste van een geestelijke zorg

 

1.4.6.2

een wetenschappelijk of filantropisch doel

 

1.4.6.3

bedrijven van openbare lichamen, met uitzondering van de bedrijven van de gemeente Wageningen, van welke laatste geen leges worden geheven

 

1.4.6.4

naar de vorm privaatrechtelijke bedrijven, welke zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden

 

1.4.6.5

instellingen, die ten algemene nutte werkzaam zijn.

 
     

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot schriftelijke verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 

1.4.7.1

selecties (per 1.000 inwoners vermeerderd met € 0,09 voor ieder uitgeselecteerde persoon)

€ 3,42

1.4.7.2

een afschrift van eerder geselecteerde gegevens

€ 120,95

1.4.7.3

stand- of stroomstatistieken per 1.000 inwoners

€ 16,95

1.4.7.4

een afschrift van een eerder gedraaide selectie

€ 172,90

     

1.4.8

De in 1.4.7 gestelde tarieven zullen voor de in 1.4.6 genoemde gevallen worden geheven tot het bedrag dat ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens toelaatbaar is.

 
     

1.4.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

1.4.9.1

Een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van zijn of haar persoonslijst, als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 9,25

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

Een bericht op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens, per pagina

€ 0,24

waarbij de volgende maxima gelden:

 

1.6.1.1.1

indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 100 pagina’s

€ 4,65

indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s

€ 23,30

1.6.1.1.2

het tarief voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier bedraagt ten hoogste

€ 4,65

1.6.1.1.3

het tarief voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging moeilijk toegankelijke registratie bedraagt ten hoogste

€ 23,30

1.6.1.1.4

indien voor hetzelfde bericht op grond van 1.6.1.1.1 tot en met 1.6.1.1.3 meerdere tarieven geheven kunnen worden, wordt slechts het hoogste tarief in rekening gebracht.

 

1.6.1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,65

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van:

 

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

€ 17,10

1.7.1.2

een exemplaar van de productenraming

€ 26,90

1.7.1.3

een exemplaar van de programmajaarrekening

€ 17,10

1.7.1.4

een exemplaar van de productenjaarrekening

€ 26,90

1.7.1.5

een exemplaar van de concernbegroting, concernrekening, meerjarenbeleidsplan, sectorbegroting, sectorjaarrekening

€ 17,10

     

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van:

 

1.7.2.1

een abonnement op toezenden van de agenda en de uitgebrachte adviezen en voorstellen voor de raadscommissies, per jaargang

€ 311,00

1.7.2.2

een abonnement op toezenden van de agenda en de uitgebrachte adviezen en voorstellen voor de raadsvergaderingen, per jaargang

€ 311,00

     

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van:

 

1.7.3.1

een abonnement op de besluitenlijst van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders

€ 22,80

1.7.3.2

idem ingeval van toezending en per jaargang

€ 64,20;

     

1.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van:

 

1.7.4.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente

€ 22,80

1.7.4.2

een exemplaar van de bouwverordening met toelichting en nadere regelen

€ 55,95

1.7.4.3

een exemplaar van een andere dan onder 1.7.4.1 en 1.7.4.2 genoemde verordening van de gemeente

€ 4,65

1.7.4.4

een abonnement op de aanvullingen c.q. wijzigingen van de onder 1.7.4.1 tot en met 1.7.4.3 bedoelde verordeningen per pagina

€ 1,71

     

1.7.5

Het tarief bedraagt – behoudens het bepaalde in de artikelen A6 en A7 van het Algemeen Ambtenarenreglement van deze gemeente – ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een volledige bundel, bevattende de rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel

€ 15,85

1.7.5.2

een abonnement op de aanvullingen c.q. wijzigingen van de onder 1.7.5.1 bedoelde bundel, per pagina

€ 1,71

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

een exemplaar van een al dan niet in procedure zijnd bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurvisie of ruimtelijke onderbouwing behorende bij een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met een maximum aantal pagina's van 25, inclusief plankaart(en)

€ 22,05

1.8.1.2

een exemplaar van een al dan niet in procedure zijnd bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurvisie of ruimtelijke onderbouwing behorende bij een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met een aantal pagina's van 26 tot en met 50, inclusief plankaart(en

€ 27,70

1.8.1.3

een exemplaar van een al dan niet in procedure zijnd bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurvisie of ruimtelijke onderbouwing behorende bij een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met meer dan 50 pagina's, inclusief plankaart(en)

€ 38,55

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 31,15

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 11,40

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 11,40

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Reproducties

1.10.1

Voor het doen vervaardigen van kopieën of scans van een bladzijde of afbeelding uit de archieven en verzamelingen van het Gemeentearchief gelden de volgende tarieven:

 
     
 

Kopieën

 

1.10.1.1

zwart-wit kopie d.m.v. een kopieerapparaat

€ 0,41

1.10.1.2

zwart-wit kopie d.m.v. een reader-printer

€ 0,51

1.10.1.3

kleurenkopie d.m.v. een kopieerapparaat

€ 1,76

     
 

Digitale reproducties

 

1.10.1.4

gescande afbeelding, 300 dpi, max. A4

€ 2,59

1.10.1.5

cd-rom

€ 2,08

1.10.1.6

verzending van gescande afbeeldingen per e-mail, maximaal 5 stuks per e-mail, per e-mail

€ 2,08

     
 

Afdrukken van afbeeldingen

 

1.10.1.7

foto's en andere afbeeldingen, afgedrukt met behulp van een fotoprinter, in kleur, max. formaat A4, per stuk

€ 4,14

Afschriften

1.10.2.1

Voor het vervaardigen van gewaarmerkte afschriften van akten van de burgerlijke stand, per akte

€ 5,57

Onderzoek

1.10.3.1

Voor het verrichten van onderzoek door archief-medewerkers in de archieven en verzamelingen per kwartier of gedeelte daarvan,

€ 15,55

met een maximum van

€ 124,40

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning:

 

1.11.1.1

tot het in gebruik nemen van een woongelegenheid, als bedoeld in artikel 7 van de Huisvestingswet 1992

€ 39,35

1.11.1.2

tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 1992

€ 422,40

1.11.1.3

tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet 1992

€ 422,40

1.11.1.4

tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet 1992

€ 422,40

1.11.2

Het tarief bedraagtg voor het in behandeling nemen van een aanvraagt tot het verkrijgen van een urgentieverklaring, afgegeven door de WERV-urgentiecommissie

€ 51,75

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 15 van de Leegstandwet (de zogenoemde vergunning voor tijdelijke verhuur)

€ 98,45

1.12.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een reeds verleende vergunning op grond van de Leegstandwet

€ 61,80

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 155,30

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 19,70

1.15.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 77,65

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 19,70

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 217,95

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,13

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,08

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 187,35

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 77,65

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
     

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

1.18.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet of een daarop steunende regeling

€ 34,65

1.19.1.2

Indien een beschikking, als bedoeld onder 1.19.1.1, niet kan worden afgegeven, wordt teruggaaf van de geheven leges voor het volle bedrag verleend.

 
     

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.19.2.1

een ontheffing, ingevolge de Wegenverkeerswet, uitsluitend benodigd voor het bereiken van de woning waarvan de aanvrager in de gemeentelijke basisadministratie als bewoner staat ingeschreven

€ 9,60

1.19.2.2

een ontheffing, ingevolge de Wegenverkeerswet, uitsluitend benodigd in verband met de voltrekking van een huwelijk

€ 9,60

1.19.2.3

een ontheffing, ingevolge de Wegenverkeerswet, uitsluitend benodigd voor het bereiken van eigendommen van de aanvrager voor uit te voeren bedrijfsmatige activiteiten aan deze eigendommen

€ 9,60

     

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.19.3.1

legitimatie en controle van kentekendelen en motorvoertuigen in verband met vermissing kentekenbewijs

€ 22,35

     

1.19.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen inzake ongevallen en overige inlichtingen van allerlei aard:

 

1.19.4.1

inlichtingen - al dan niet schriftelijk - in het bijzonder belang van de aanvrager inzake plaats gehad hebbende ongevallen en andere bijzondere gebeurtenissen per inlichting omvattende de gegevens inzake één ongeval of andere bijzondere gebeurtenis

€ 14,85

1.19.4.2

inlichtingen uit gemeentelijke bescheiden van allerlei aard, voor zover daarvoor in deze verordening niet een ander tarief is bepaald, per inlichting

€ 5,90

     
 

Werkmappen

 

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een werkmap, als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap

€ 23,05

     
 

Ontheffing parkeerbelasting

 

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 5 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen

€ 9,60

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

fotokopieën van stukken, voor zover in het vervolg van dit artikel of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk genoemd, per pagina

€ 0,52

1.20.1.2

getypte, gestencilde of gedrukte stukken voor zover zij in het vervolg van dit artikel of in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd, per pagina

€ 4,09

1.20.1.3

een gunstige beschikking, een vergunning of ontheffing, of de schriftelijke bevestiging van een kennisgeving dan wel van enig ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in het vervolg van dit artikel of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking

€ 23,05

met dien verstande, dat indien één beschikking meerdere vergunningen / ontheffingen omvat het tarief geldt per vergunning / ontheffing

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten: de aanneemsom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Onder extra bouwcapaciteit wordt verstaan de vermeerdering van de bouwmassa (aantal kubieke meters) welke door een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 3 mogelijk wordt gemaakt. De extra bouwcapaciteit dient te worden vastgesteld bij de indiening van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 88,55

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
     

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

 

2.3.1.1.1

ten hoogste € 5.000,- bedragen:

4,0900%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 20,45

2.3.1.1.2

meer dan € 5.000,- en ten hoogste € 46.000,- bedragen:

€ 205,00

vermeerderd met:

2,417%

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 5.000,- te boven gaan;

 

2.3.1.1.3

meer dan € 46.000,- en ten hoogste € 137.000,- bedragen:

€ 1.196,00

vermeerderd met:

2,287%

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 46.000,- te boven gaan;

 

2.3.1.1.4

meer dan € 137.000,- en ten hoogste € 908.000,- bedragen:

€ 3.278,00

vermeerderd met:

2,210%

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 137.000,- te boven gaan;

 

2.3.1.1.5

meer dan € 908.000,- bedragen:

€ 20.318,-

vermeerderd met:

2,130%

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 908.000,- te boven gaan, met een maximum van € 306.750,00, waarbij voor 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 geldt dat het genoemde percentage berekend moet worden over de op € 500,00 naar boven af te ronden bouwkosten en de legesbedragen worden afgerond op gehele euro’s naar beneden.

 
     

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 586,00

2.3.2.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.2.1 bedraagt het tarief:

€ 73,50

2.3.2.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor één en dezelfde activiteit zowel betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo als op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo of op het vellen of doen vellen van een houtopstand als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder g van de Wabo worden geen leges als bedoeld in artikel 2.3.2.1 in rekening gebracht.

 

2.3.2.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo betrekking heeft op het uitvoeren van een voorschrift bij een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo (herplantplicht), bedraagt het tarief:

€ 221,25

     

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 289,00

     

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 289,00

     

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.3.3.3.1

wanneer de extra bouwcapaciteit kleiner is dan 500 m3, dan wel wanneer geen bouwcapaciteit wordt gecreëerd

€ 3.920,00

2.3.3.3.2

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 500 m3, doch minder is dan 750 m3

€ 6.808,00

2.3.3.3.3

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 750 m3, doch minder is dan 1.250 m3

€ 9.778,00

2.3.3.3.4

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 1.250 m3, doch minder dan 2.000 m3

€13.086,00

2.3.3.3.5

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 2.000 m3, doch minder dan 3.000 m3

€16.875,00

2.3.3.3.6

voor elke 1.000 m3 bouwcapaciteit meer dan de bovengrens genoemd in 2.3.3.3.5

€ 1.102,00

2.3.3.3.7

met dien verstande, dat het totale tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 2.3.3.3 niet meer bedraagt dan

€26.140,00

     

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 579,00

     

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

2.3.3.8.1

wanneer de extra bouwcapaciteit kleiner is dan 500 m3, dan wel wanneer geen bouwcapaciteit wordt gecreëerd

€ 3.920,00

2.3.3.8.2

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 500 m3, doch minder is dan 750 m3

€ 6.808,00

2.3.3.8.3

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 750 m3, doch minder is dan 1.250 m3

€ 9.778,00

2.3.3.8.4

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 1.250 m3, doch minder dan 2.000 m3

€13.086,00

2.3.3.8.5

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 2.000 m3, doch minder dan 3.000 m3

€16.875,00

2.3.3.8.6

voor elke 1.000 m3 bouwcapaciteit meer dan de bovengrens genoemd in 2.3.3.8.5

€ 1.102,00

2.3.3.8.7

met dien verstande, dat het totale tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 2.3.3.8 niet meer bedraagt dan

€26.140,00

     

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 286,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 286,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) worden de artikelen 2.3.3.3.1 t/m 2.3.3.3.7 overeenkomstig toegepast, waarbij voor extra bouwcapaciteit de bestaande bouwcapaciteit moet worden gelezen.

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 574,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) worden de artikelen 2.3.3.8.1 t/m 2.3.3.8.7 overeenkomstig toegepast, waarbij voor extra bouwcapaciteit de bestaande bouwcapaciteit moet worden gelezen.

 
     

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte, overeenkomstig NEN 2580:

 

Categorie

Aantal m²

Basisbedrag

Toeslag per m²

1

0 t/m 100

€ 217,45

€ -

2

101 t/m 500

€ 196,75

€ 0,47

3

501 t/m 2.000

€ 486,60

€ 0,36

4

2.001 t/m 5.000

€ 1.294,15

€ 0,17

5

5.001 t/m 50.000

€ 1.915,30

€ 0,06

6

> 50.000

€ 2.769,40

€ 0,05

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5 betrekking heeft op een wijziging, dan wel uitbreiding van de omgevingsvergunning, bedraagt het legestarief:

 

2.3.5.2.1

Indien het een uitbreiding van het bouwwerk betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het legestarief als vermeld onder 2.3.5.1, met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

2.3.5.2.2

Indien het een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele, dan wel een deel van de inrichting betreft, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.5.1, met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het heringedeelde, verbouwde of gewijzigde gebruik van de inrichting.

 

2.3.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een verklaring van een overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe eigenaar of gebruiker, zonder een wijziging van het bouwwerk of de inrichting bedraagt

€ 57,55

2.3.5.4

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5 tijdens de behandeling van de aanvraag wordt ingetrokken, worden de op grond van artikel 2.3.5.1 berekende legeskosten met 50% verminderd.

 

2.3.5.5

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5 wordt geweigerd, worden de op grond van artikel 2.3.5.1 berekende legeskosten met 50% verminderd.

 
     

2.3.6

vervallen

 
     

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien het geraamde sloopmateriaal in m³ bedraagt:

 

2.3.7.1.1

ten hoogste 20 m³

€ 144,95

2.3.7.1.2

meer dan 20 m³ en ten hoogste 50 m³

€ 287,85

2.3.7.1.3

meer dan 50 m³ en ten hoogste 100 m³

€ 433,80

2.3.7.1.4

meer dan 100 m³

€ 578,75

     

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 23,05

     

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid. Aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 88,50

     

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

voor 1 tot en met 3 bomen

€ 49,70

2.3.10.2

voor ieder volgende boom extra

€ 10,75

met een maximum van

€ 264,40

     

2.3.11

vervallen

 
     

2.3.12

vervallen

 
     

2.3.13

vervallen

 
     

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 217,90;

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
     

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg waarop de aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- , aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- , aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

80 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 32 weken na het in behandeling nemen ervan

20 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
     

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- , aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- , aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

15 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
     

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw -, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- , aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
     

2.5.4

Teruggaaf met betrekking tot een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.3 en 2.3.4

 

2.5.4.1

Op schriftelijke verzoek wordt aan de aanvrager van een in behandeling genomen aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.3 of 2.3.4 een teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend in de volgende gevallen:

 

2.5.4.1.1

indien het college van burgemeester en wethouders na het voeren van overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening de aanvrager schriftelijk meedeelt dat er geen planologische medewerking wordt verleend, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na de mededeling van het college wordt ontvangen;

 

2.5.4.1.2

indien de aanvraag door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken en op dat moment nog geen ontwerp- besluit ter visie is gelegd, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na schriftelijke intrekking van het verzoek wordt ontvangen.

 

2.5.4.2

Op schriftelijke aanvraag wordt aan de aanvrager van een in behandeling genomen aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.3 of 2.3.4 een teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend in de volgende gevallen:

 

2.5.4.2.1

indien na de tervisielegging van het ontwerp- besluit de aanvrager schriftelijk wordt meegedeeld dat de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de aanvraag, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na de mededeling van de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders wordt ontvangen;

 

2.5.4.2.2

indien de aanvraag door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken en de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders op het moment van het intrekken van de aanvraag na de tervisielegging van het ontwerp- besluit nog geen besluit heeft genomen, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na schriftelijke intrekking van het verzoek wordt ontvangen.

 
     

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente de aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling laat, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van het oorspronkelijke legesbedrag, met dien verstande dat ten minste wordt geheven een bedrag van:

€ 20,00

     

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van hernieuwde vaststelling bouwkosten

 
 

Indien naderhand blijkt dat de werkelijke bouwkosten lager zijn dan de oorspronkelijk geraamde bouwkosten wordt het bedrag van die kosten op verzoek (artikel 242 Gemeentewet) opnieuw vastgesteld. In dat geval worden de te veel berekende leges terugbetaald, met dien verstande dat voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten tenminste wordt geheven een bedrag van:

€ 20,00

     

2.5.7

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 196,30

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijzigingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening of om een uitwerking, dan wel een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening.

 

2.8.1.1

wanneer de extra bouwcapaciteit kleiner is dan 500 m3, dan wel wanneer geen bouwcapaciteit wordt gecreëerd

€ 3.920,00

2.8.1.2

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 500 m3, doch minder is dan 750 m3

€ 6.808,00

2.8.1.3

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 750 m3, doch minder is dan 1.250 m3

€ 9.778,00

2.8.1.4

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 1.250 m3, doch minder dan 2.000 m3

€ 13.086,00

2.8.1.5

wanneer de extra bouwcapaciteit meer is dan 2.000 m3, doch minder dan 3.000 m3

€ 16.875,00

2.8.1.6

voor elke 1.000 m3 bouwcapaciteit meer dan de bovengrens genoemd in 2.8.1.5

€ 1.102,00

2.8.1.7

met dien verstande, dat het totale tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 2.8.1 niet meer bedraagt dan

€ 26.140,00

     

2.8.2

Indien er bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1 geen sprake is van extra bouwcapaciteit doch van een functiewijziging van de bestaande bouwcapaciteit, worden de artikelen 2.8.1.1 tot en met 2.8.1.7 overeenkomstig toegepast, waarbij voor extra bouwcapaciteit de bestaande bouwcapaciteit moet worden gelezen.

 
     

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wro

€ 492,00

2.8.3.1

De leges voor een aanvraag als bedoeld in 2.8.3 zijn inbegrepen bij leges voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1 en worden derhalve niet afzonderlijk in rekening gebracht.

 
     

2.8.4

Teruggaaf met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1

 

2.8.4.1

Op schriftelijke verzoek wordt aan de aanvrager van een in behandeling genomen aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1 een teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend in de volgende gevallen:

 

2.8.4.1.1

indien het college van burgemeester en wethouders na het voeren van overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening de aanvrager schriftelijk meedeelt dat er geen planologische medewerking wordt verleend, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na de mededeling van het college wordt ontvangen;

 

2.8.4.1.2

indien de aanvraag door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken en op dat moment nog geen ontwerp- besluit ter visie is gelegd, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na schriftelijke intrekking van het verzoek wordt ontvangen.

 

2.8.4.2

Op schriftelijke aanvraag wordt aan de aanvrager van een in behandeling genomen aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1 een teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend in de volgende gevallen:

 

2.8.4.2.1

indien na de tervisielegging van het ontwerp- besluit de aanvrager schriftelijk wordt meegedeeld dat de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de aanvraag, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na de mededeling van de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders wordt ontvangen;

 

2.8.4.2.2

indien de aanvraag door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken en de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders op het moment van het intrekken van de aanvraag na de tervisielegging van het ontwerp- besluit nog geen besluit heeft genomen, mits het schriftelijke verzoek tot teruggaaf binnen 6 maanden na schriftelijke intrekking van het verzoek wordt ontvangen.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

 

2.9.1

ten hoogste 20 m³

€ 144,95

2.9.2

meer dan 20 m³ en ten hoogste 50 m³

€ 287,85

2.9.3

meer dan 50 m³ en ten hoogste 100 m³

€ 433,80

2.9.4

meer dan 100 m³

€ 578,75

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 23,00.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 448,25

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 150,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 38,80

Hoofdstuk 2 Vergunningen op basis van de APV en overige verordeningen

3.2.1

Organiseren evenementen

 

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning),:

€ 23,05

     

3.2.2

vervallen

 
     

3.2.3

Inzamelen van geld of goed

 

3.2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

3.2.3.1.1

een vergunning, als bedoeld in artikel 5.13 van de APV

€ 19,70

3.2.3.1.2

een vergunning, als bedoeld in artikel 34 van de Afvalstoffenverordening gemeente Wageningen geldig voor een kalenderjaar

€ 36,25

     

3.2.4

Ventvergunning

 

3.2.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ventvergunning, al dan niet met gebruikmaking van een voertuig, als bedoeld in artikel 5.15 van de APV

€ 23,05

     

3.2.5

Ten gehore brengen muziek

 

3.2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 2.25 Evenement van de APV:

 

3.2.5.1.1

tot het met een commerciële doelstelling ten gehore brengen van muziek vanaf een podium op de openbare weg, waarbij deze muziek tevens de hoofdactiviteit vormt, per vergunningaanvraag

€ 340,60

3.2.5.1.2

tot het ten gehore brengen van muziek in horeca-inrichtingen ingevolge artikel 2.21 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de in hoofdstuk 4 van de APV opgenomen festiviteitenregeling van de gemeente Wageningen, per keer

€ 88,50

     

3.2.6

Sluitingsuur horeca

 

3.2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning ingevolge de artikelen 2.29 en 2.30 van de APV:

 

3.2.6.1.1

voor nachtvergunningen

€ 59,00

3.2.6.1.2

voor overige sluitingstijdenvergunningen

€ 33,15

     

3.2.7

Verstrekken horeca -exploitatievergunning

 

3.2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een horeca -exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

€ 64,20

     

3.2.8

Prostitutiebedrijven

 

3.2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting of een escortbedrijf (artikel 3.4 APV)

€ 196,75

     

3.2.9

Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 

3.2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2:11 van de APV, indien artikel 2.2, aanhef, en eerste lid, onder d, van de Wabo niet van toepassing is.

€ 217,95

3.2.9.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,13

3.2.9.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,08

     

3.2.10

vervallen

 
     

3.2.11

Vergunning op grond van artikel 27 van de Havenverordening

 

3.2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 27 van de Havenverordening inzake het houden van een roeiwedstrijd op het havenkanaal

€ 4,05

     

3.2.12

Inschrijving wachtlijst weekmarkt

 

3.2.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van een nieuwe inschrijving op de wachtlijst voor een vaste standplaats op de Wageningse weekmarkt

€ 12,15

3.2.12.2

Het tarief bedraagt ter zake van de verlenging van de inschrijving als bedoeld onder 3.2.12.1 voor de periode van één kalenderjaar

€ 6,10

     

3.2.13

Stookvergunning

 

3.2.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verbranden van snoeihout

€ 55,35

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot splitsing als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet 1992

€ 1.642,00

     
 

Intrekking of weigering onttrekkings- of splitsingsvergunning

 

3.4.2

Indien van een verleende onttrekkings- of splitsingsvergunning geen gebruik gemaakt wordt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt een teruggaaf van 15 % van de geheven leges verleend.

 

3.4.3

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een onttrekkings- of splitsingsvergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een teruggaaf van 50 % van de geheven leges verleend.

 

3.4.4

Indien de gevraagde onttrekkings- of splitsingsvergunning niet wordt verleend, wordt een teruggaaf van 40 % van de geheven leges verleend.

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning, voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen (bouwwerken, geen gebouwen zijnde) als bedoeld in artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening Wageningen, zoals in onderstaande tabel aangegeven.

 

3.6.1.1

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte, overeenkomstig NEN 2580:

 
 

Categorie

Aantal m²

Basisbedrag

Toeslag per m²

 

1

0 t/m 100

€ 217,45

€ -

2

101 t/m 500

€ 196,75

€ 0,47

3

501 t/m 2.000

€ 486,60

€ 0,36

4

2.001 t/m 5.000

€ 1.294,15

€ 0,17

5

5.001 t/m 50.000

€ 1.915,30

€ 0,06

6

> 50.000

€ 2.769,40

€ 0,05

3.6.1.2

In afwijking van het bepaalde onder artikel 3.6.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een gebruiksvergunning, voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen ter zake van voor mensen toegankelijke ruimtelijke begrensde plaatsen, geen bouwwerken zijnde (zoals tenten, terreinen)

€ 190,50

     

3.6.2

Indien de aanvraag voor een gebruiksvergunning betrekking heeft op een wijziging, dan wel uitbreiding van een gebruiksvergunning, bedraagt het legestarief:

 

3.6.2.1

Indien het een uitbreiding van het bouwwerk betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het legestarief als vermeld onder artikel 3.6.1, met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

3.6.2.2

Indien het een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele, dan wel een deel van de inrichting betreft, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het legestarief vermeld onder artikel 3.6.1, met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het heringedeelde, verbouwde of gewijzigde gebruik van de inrichting.

 
     

3.6.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een verklaring van een overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe eigenaar of gebruiker, zonder een wijziging van het bouwwerk of de inrichting bedraagt

€ 57,55

     

3.6.4

Indien een aanvraag voor een gebruiksvergunning tijdens de behandeling van de aanvraag wordt ingetrokken, worden de op grond van artikel 3.6.1 berekende legeskosten met 50% verminderd.

 
     

3.6.5

Indien een aanvraag voor een gebruiksvergunning wordt geweigerd, worden de op grond van artikel 3.6.1 berekende legeskosten met 50% verminderd.

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 23,05

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 november 2011.

de voorzitter,
de griffier,