Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleid ontheffing routering gevaarlijke stoffen Hof van Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ontheffing routering gevaarlijke stoffen Hof van Twente
CiteertitelBeleid ontheffing routering gevaarlijke stoffen Hof van Twente
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2007Nieuwe regeling

11-09-2007

Hofnieuws, 24-10-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ontheffing routering gevaarlijke stoffen Hof van Twente

 

 

1. Model-ontheffing regio Twente

De Hulpverleningsdienst Regio Twente streeft naar meer gelijkheid tussen gemeenten bij de ontheffingverlening, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Het hanteren van een model-ontheffing is een middel om dit streven te ondersteunen. Meer gelijkheid binnen Twente betekent ook meer duidelijkheid voor de aanvrager en dat zorgt voor minder onbegrip bij vervoerders voor onderlinge verschillen tussen gemeenten. Deze modelontheffing volgt het regionaal model.

 

2. Onderdelen van de model-ontheffing

In deze model-ontheffing zullen de volgende aspecten behandeld worden:

 • -

  Aanvraag;

 • -

  Beoordelingsprocedure;

 • -

  Afgifte van de ontheffing;

 • -

  Publicatie en bekendmaking;

 • -

  Termijn;

 • -

  Route;

 • -

  Tijdstip/dag;

 • -

  Leges.

Bij deze model-ontheffing zijn ook twee voorbeeld-documenten opgenomen en een memo. Dit betreffen:

 • -

  Voorbeeldbrief afgifte ontheffing;

 • -

  Voorbeeldbrief verlening ontheffing met meerdere gemeenten;

 • -

  Memo ontheffingverlening met meerdere gemeenten.

 

3. De ontheffingsaanvraag

Doorgaand transport van gevaarlijke stoffen dient te allen tijde gebruik te maken van de, ingevolge artikel 18 Wvgs, vastgestelde routes voor routeplichtige stoffen. Voor herkomst- en bestemmingslocaties binnen een gemeente zijn vervoerders dikwijls genoodzaakt van wegen gebruik te maken, die niet van de routering deel uit maken. Om toch de bestemming te kunnen bereiken moeten de vervoerders beschikken over een ontheffing op basis van artikel 22 Wvgs.

De ontheffing wordt door de vervoerder aangevraagd. Via de regionale portal van de Regio Twente kan te zijner tijd een standaardformulier voor een ontheffingsaanvraag op de routering verkregen worden. De regionale portal wordt beheerd door de Hulpverleningsdienst Regio Twente.

Dit formulier kan eveneens verkregen worden via de gemeente. Dit standaardformulier wordt ingevuld opgestuurd naar de gemeente. De inhoudelijke beoordeling en afgifte van de ontheffing geschiedt vervolgens binnen de gemeente. Overigens is er een onderscheid in tijdelijke en langdurige ontheffingen. Tijdelijke ontheffingen zijn bedoeld voor eenmalige transporten of transporten die alleen in een bepaald seizoen voorkomen (zoals vuurwerk). Langdurige ontheffingen zijn voor regelmatige leveringen bij inrichtingen die het hele jaar door met gevaarlijke stoffen werken (zoals de aflevering van LPG bij pompstations).

 

4. De beoordelingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld door de afdeling vergunningen en handhaving. Deze afdeling draagt er zorg voor dat verschillende andere betrokken afdelingen vanuit hun expertise een advies geven over de aanvraag. De afdelingen die hiervoor een advies afgeven zijn:

 • -

  Brandweer – vanuit het perspectief van fysieke veiligheid (kwetsbare objecten) en rampenbestrijding;

  • -

   Zijn er kwetsbare objecten in de nabijheid van de gekozen wegen zoals scholen, verzorgingscentra, openbare gebouwen en evenementen?

  • -

   Zijn er voldoende voorzieningen (bv. bluswatervoorzieningen en aanwezig materieel) om de gevolgen van een eventueel ongeval te bestrijden?

 • -

  Politie – vanuit het perspectief van openbare veiligheid en handhaving;

 • -

  Verkeer en Vervoer – kan de geschiktheid van infrastructuur inschatten en houdt rekening met wegwerkzaamheden en omleidingen;

  • -

   Zijn de gekozen wegen breed genoeg?

  • -

   Zitten er scherpe, onveilige bochten en obstakels in de route?

  • -

   Zijn er gevaarlijke kruispunten (verhoogd risico op ongevallen)?

  • -

   Zijn er werkzaamheden of omleidingen voorzien voor de gekozen wegen?

 • -

  Milieu – kan vanuit de milieuoptiek bekijken of de aanvraag in overeenstemming is met de milieuvergunning van de betrokken inrichting;

Op basis van de afgegeven adviezen wordt het meest veilige alternatief gekozen. In het ontwerpmobiliteitsplan zijn voor de meest bekende bedrijven de ontheffingsroute’s al ingetekend. Deze bereiken reeds alle kernen. Vanaf deze route’s kan op grond van bovenstaande criteria de vervolgroute bepaald worden. Deze route is als bijlage bij dit stuk gevoegd. In sommige gevallen voert de meest veilige route via wegen van een buurgemeente. In dat geval is overleg met deze buurgemeente nodig om de ontheffing af te kunnen geven. Ten behoeve van ontheffingen waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn is een separate memo opgesteld.

 

In de meeste gevallen bij langdurige ontheffingen zal de vervoerder de ontheffing bij het verstrijken van de geldigheidsduur willen verlengen en deze dus opnieuw aanvragen. In dat geval zal door de bovenstaande partijen alleen gekeken worden of er zich wijzigingen en/of ontwikkelingen hebben voorgedaan, die gevolgen hebben voor de ontheffingsroute.

 

5. Afgifte van de ontheffing

Een ontheffing wordt afgegeven op naam van de aanvrager. Dit is altijd de vervoerder. De vervoerder dient er ook voor te zorgen dat een kopie van de ontheffing aanwezig is in de vrachtwagen. De ontheffing is niet overdraagbaar indien een inrichting voor een andere vervoerder kiest. De nieuwe vervoerder dient dan zelf een ontheffing aan te vragen.

 

De afgegeven ontheffing geldt voor een enkel afleveradres. In sommige gevallen kan het handiger zijn om meerdere afleveradressen binnen één ontheffing op te nemen, zoals bij LPG. Het is namelijk niet praktisch (en waarschijnlijk ook niet veilig) om een vervoerder eerst terug te laten rijden naar de route gevaarlijke stoffen en dan opnieuw een ontheffingsroute te laten volgen voor het tweede afleveradres.

 

De brandweer, politie en afdelingen Verkeer en Vervoer en Milieu worden op de hoogte gesteld van de ontheffing. Dit dient de gemeente te borgen in haar werkproces.

 

Voor het afgeven van een ontheffing, waarbij in de voorwaarden aspecten zijn opgenomen over een buurgemeente (bijvoorbeeld weggedeelten op het grondgebied van die gemeente), moet een aantal zaken in de gaten worden gehouden. Formeel gezien moet een ontheffing met voorwaarden die meerdere gemeenten betreffen, voorzien zijn van de handtekeningen van elke gemandateerde ambtenaar van elke gemeente die in de ontheffing voorkomt. Voor het afgeven van dit soort ontheffingen kan de memo ‘Ontheffingverlening met meerdere gemeenten’ van de Hulpverleningsdienst Regio Twente geraadpleegd worden. Deze memo is te vinden in bijlage 3.

 

6. Publicatie en bekendmaking

Een ontheffing van de routering (Art. 22 Wvgs) is een beschikking zoals bedoeld in artikel 1.3, lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Op een beschikking is afdeling 3.4 van de Awb niet van toepassing. Een ontheffing hoeft dus niet ter inzage te worden gelegd. Wel is afdeling 3.6 (Bekendmaking en mededeling) van de Awb van toepassing op een ontheffing. In dit geval kan worden volstaan met artikel 3:41 (bekendmaking van een besluit dat zich richt tot één of meer belanghebbenden geschiedt door toezending aan hen, onder wie begrepen de aanvrager).

 

Concreet betekent dit dat de gemeente de ontheffing bekend moet maken door toezending naar de aanvrager. Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen om de ontheffing bekend te maken in een huis-aan-huisblad, maar dit is niet verplicht.

 

7. Termijn

Regionaal wordt geadviseerd om een termijn tussen de 12 maanden en de 36 maanden aan te houden voor langdurige ontheffingen en drie maanden voor tijdelijke ontheffingen.

Door de termijn op een jaar tot drie jaar te stellen kan gekeken worden of er zich relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Zo kan een Verkeer en Vervoer afdeling wegwerkzaamheden en omleidingen voor een komende periode al wel overzien, maar voor een zeer lange periode vaak nog niet. Wordt er gekozen voor een langere termijn (3 jaar), dan zullen er minder vaak aanvragen binnenkomen. Bovendien beperkt dit het papierwerk voor de vervoerder. Wordt er gekozen voor een kortere termijn (1 jaar), dan zijn de voorwaarden in de ontheffing en het inzicht in het transport actueler. De gekozen termijnen zijn mede op basis van ervaringen van gemeenten die reeds met ontheffingen werken opgesteld. Voor de Hof van Twente wordt een termijn van 36 maanden (3 jaar) aangehouden.

 

8. Route

In de ontheffing dient de te volgen route specifiek te worden beschreven. Dit kan door een kaart bij te voegen en de wegen waarlangs gereden moet worden te benoemen. Beoordelingsaspecten voor het vinden van een geschikte route zijn:

 • -

  Aansluiting op de hoofdroutering;

 • -

  Overschrijdingen van de norm voor het plaatsgebonden risico;

 • -

  Overschrijdingen van de oriënterende waarde van het groepsrisico;

 • -

  Aanwezigheid bebouwing (bebouwde kom);

 • -

  Aanwezigheid kwetsbare objecten;

 • -

  Lengte en dwarsprofiel weg;

 • -

  Verloop van de weg (bv. bochtig);

 • -

  Risicovolle verkeersknooppunten (bv. kruisingen);

 • -

  Aanwezigheid natuurgebieden;

 • -

  Aanwezigheid waterwingebied;

 • -

  Planologische ontwikkelingen (worden er kwetsbare objecten/bebouwing voorzien rond de route);

 • -

  Evenementen;

 • -

  Zelfredzaamheid burgers;

 • -

  Bereikbaarheid hulpdiensten;

 • -

  Aanwezigheid bluswater.

 

9. Tijdstip/dag

In een enkel geval kan gekozen worden om in de ontheffing tijdstippen of dagen te benoemen als voorwaarde. Voor het gros van de ontheffingen zullen deze voorwaarden niet nodig zijn. Dit is alleen nodig indien een afleveradres zich nabij een kwetsbaar object bevindt. Als een pompstation bijvoorbeeld direct naast een school gesitueerd is, dan kan er gekozen worden voor aflevertijdstippen buiten de schooltijden.

Een ander voorbeeld is een wekelijkse markt op bijvoorbeeld donderdag. In de ontheffing kan de donderdag dan uitgesloten worden.

Tijdstip en dag doen een zwaar beroep op de vervoerder en moeten dus alleen in noodzakelijke gevallen gebruikt worden als voorwaarde. Op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) worden dergelijke voorwaarden vaak al genoemd in de milieuvergunning. Het is aan te bevelen de voorwaarden die genoemd worden in de milieuvergunning en de ontheffing op elkaar af te stemmen en in beide documenten op te nemen.

 

10. Leges

De werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren om ontheffingen te verlenen worden gecompenseerd door de leges. Leges worden geheven conform de legesverordening.