Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2012
CiteertitelVerordening begraafplaatsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 216

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201101-01-2013Aanpassing regeling

21-12-2011

Gemeentenieuws 29-12-2011

11RV000067

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2012

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2012  

Raadsbesluit

Voorstelnummer

: 11RV000067

Onderwerp

: vaststellen belastingverordeningen 2012

De raad van de gemeente Baarn

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2011;

 • -

  gehoord de Informatie aan de raad d.d. 29 november 2011;

 • -

  gehoord het Debat in de raad d.d. 7 december 2011;

   

  Besluit:

   

  vast te stellen de:

  VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BEGRAAFPLAATSRECHTEN 2012

   

  Artikel 1

  Begripsbepalingen

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  de begraafplaats : de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan te Baarn;

  beheersverordening : de “Begraafplaatsverordening 1994”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 november 1994, of zoals deze nadien is gewijzigd;

  eigen graf : een graf of grafkelder, ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen tot het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een overledene;

  eigen kindergraf : een graf of grafkelder, ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen om daarin levenloos geborenen en overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar te doen begraven en begraven te houden dan wel de overblijfselen van een overleden kind in de leeftijd tot 12 jaar;

  algemeen graf : één van de overige graven, bestemd tot het doen van begraven en begraven houden van overledenen, voor zover geen algemeen kindergraf;

  algemeen kindergraf : een algemeen graf, uitsluitend bestemd om levenloos geborenen en overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar te doen begraven en begraven te houden;

  urnennis : een nis waarvoor gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

  urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

   

  Artikel 2

  Belastbaar feit

  Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

   

  Artikel 3

  Belastingplicht

  De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

   

  Artikel 4

  Belastingjaar

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

   

  Artikel 5

  Tarief recht tot begraven en tot bijzetten van asbussen en urnen

  Het recht bedraagt voor het verkrijgen van het recht om in een graf te doen begraven en tot het bijzetten van asbussen en urnen:

  1.

  voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een

  eigen graf voor 2 stoffelijke overschotten, daaronder begrepen het

  bijzetten van asbussen, gedurende het tijdvak van 20 jaren

  € 1.655.20

  • 2.

   voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 25 jaren in een eigen kindergraf voor ten hoogste 2 stoffelijke overschotten, daaronder begrepen het bijzetten van asbussen € 827,60

  • 3.

   voor het verkrijgen van het recht tot begraven van 1 stoffelijk

  overschot gedurende een tijdvak van 20 jaren in een algemeen graf € 526,50

  4.  het verkrijgen van het recht tot begraven van een stoffelijk

  overschot gedurende een tijdvak van 20 jaren in een algemeen

  kindergraf € 263,20

  • 5.

   voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen en geplaatst houden van ten hoogste 2 urnen in een urnennis gedurende een tijdvak van 20 jaren met in begrip van het onderhoud als bedoeld in artikel 9 van deze verordening alsmede het onderhoud van de urnenmuur € 2.821,40

  • 6.

   de onder 1. en 2. genoemde rechten worden met 50% verhoogd, indien in het graf niet onmiddellijk zal worden begraven dan wel in het graf niet onmiddellijk een asbus wordt bijgezet.

    

  Artikel 6

  Verlenging recht tot begraven en bijzetten van asbussen

  Het recht bedraagt voor elke verlenging:

  1.

  van het uitsluitend recht tot begraven in een eigen graf voor 2

  stoffelijke overschotten, bij verlenging met een tijdvak van 10 jaren € 827,60

  2.

  van het uitsluitend recht tot begraven in een eigen kindergraf voor

  ten hoogste 2 stoffelijke overschotten, bij verlenging voor een tijdvak van 10 jaren € 413,80

  3.

  van het uitsluitend recht tot plaatsing van urnen in een urnenmuur

  voor 2 urnen, bij een verlenging met een tijdvak van 10 jaren met inbegrip van het onderhoud als bedoeld in artikel 9 en het onderhoud van de urnenmuur € 1.410,70

   

  Artikel 7

  Tarief voor het begraven van stoffelijke overschotten en

  voor het bijzetten van asbussen

  • 1.

   Het recht bedraagt voor het begraven van een stoffelijk overschot:

  • a.

   in een eigen graf € 1.881,60

   van een levenloos geborene of van een overleden kind beneden

   het jaar € 313,60

   van een overleden kind van 1 tot 12 jaar € 627,60

  • b.

   in een eigen kindergraf:

   van een levenloos geborene of een overleden kind beneden het

   jaar € 272,80

   van een overleden kind van 1 tot 12 jaar € 470,40

  • c.

   in een algemeen graf € 1.072,80

  • d.

   in een algemeen kindergraf

   van een levenloos geborene of van een overleden kind beneden

   het jaar € 178,80

   van een overleden kind van 1 tot 12 jaar € 357,60

  • 2.

   Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, wordt de in het eerste lid bedoelde recht éénmaal geheven.

  • 3.

   Voor het bijzetten van asbussen wordt geheven:

  • a.

   in een eigen graf € 320,00

  • b.

   in een algemeen graf en in een eigen kindergraf € 180,00 c. in de urnenmuur € 180,00

  • 4.

   De in de voorgaande leden bedoelde rechten worden met 75% verhoogd voor het begraven of bijzetten op werkdagen na 17.00 uur en op arbeidsvrije dagen, waaronder worden verstaan de dagen waarop de gemeentelijke diensten reglementair zijn gesloten, tenzij dat geschiedt:

  • a.

   in het belang van de openbare orde of gezondheid;

  • b.

   ter voldoening aan de termijn, genoemd in artikel 6 van de Wet op de lijkbezorging en de begraving of bijzetting niet kan worden vervroegd of tot een later tijdstip kan worden uitge- steld.

  • 5.

   Het recht bedraagt voor het opgraven en eventueel herbegraven:

  • a.

   indien het stoffelijk overschot of de overblijfselen van een overledene naar een andere begraafplaats worden overgebracht: de in dit artikel genoemde rechten voor de categorie graven, waartoe het graf, waaruit wordt opgegraven, behoort;

  • b.

   indien het stoffelijk overschot of de overblijfselen van een over-

  ledene naar een ander graf op dezelfde begraafplaats wordt overgebracht: de helft van de in dit artikel genoemde rechten voor de categorie van graven, waartoe het graf, waaruit wordt opgegraven, behoort, vermeerderd met het bedrag volgens het eerste lid van dit artikel.

  • 6.

   Het recht bedraagt voor het op verzoek van rechthebbende ruimen van een eigen graf € 672,00

  • 7.

   Voor het lichten en overbrengen van een asbus uit een eigen graf naar een ander graf op de begraafplaats, wordt de in het derde lid

   genoemde recht vermeerderd met € 180,00

  • 8.

   Het recht bedraagt voor het uitstrooien van de in een urn geborgen as op het strooiveld van de begraafplaats € 180,00

    

  Artikel 8

  Tarief voor beplantingen en voorwerpen en voor het inrichten grafkelders

  • 1.

   Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het plaatsen van monumenten, zerken of andere gedenktekenen op een:

  • a.

   eigen graf € 86,70

  • b.

   eigen kindergraf € 86,70

  • c.

   nis van de urnenmuur € 46,50

  • d.

   algemeen graf € 46,50

  • e.

   algemeen kindergraf € 46,50

  • 3.

   Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het inrichten van een grafkelder € 298,80

    

  Artikel 9

  Tarief voor het onderhouden van beplantingen en paden

  van de begraafplaats

  • 1.

   Het recht bedraagt per jaar voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van beplantingen en paden op de begraaf- plaats, voor een eigen graf of een eigen kindergraf, waarvan de oppervlakte minder bedraagt dan 5 m² € 90,10

  • 2.

   Het in het eerste lid genoemde recht wordt verhoogd met € 84,45

   voor elke 5 m², of een gedeelte daarvan, boven de oppervlakte

   van 5 m².

    

  Artikel 10

  Tarief voor het schoonhouden van de grafbedekking

  • 1.

   Het recht bedraagt per jaar voor het van gemeentewege schoon- houden van een grafbedekking, de beplanting en de gedenktekens daaronder begrepen, van een:

  • a.

   eigen graf, waarvan de oppervlakte minder bedraagt dan 5 m²

   € 105,50

  • b.

   eigen graf, waarvan de oppervlakte ten minste 5 m², doch ten hoogste 10 m² bedraagt € 205,50

  • c.

   eigen graf, waarvan de oppervlakte meer dan 10 m² bedraagt

   € 345,15

  • d.

   eigen kindergraf € 70,90

  • 2.

   Bij de overdracht van het onderhoud in de loop van een kalender- jaar, bedoeld in het eerste lid, wordt het recht, indien dit voor de eerste maal wordt geheven, berekend over zoveel twaalfde gedeel- ten van het jaarlijks geheven recht als er na de overdracht nog maanden in dat jaar overblijven. De maand waarin het onderhoud is overgedragen wordt daarbij meegerekend.

    

  Artikel 11

  Tarief voor het onderhouden van beplantingen en paden

  (betaling ineens voor meerdere jaren)

  • 1.

   De rechthebbende van een eigen graf of een eigen kindergraf kan het schoonhouden van beplantingen en een gedenkteken op dat graf opdragen aan de gemeente, mits het recht hiervoor, tezamen met het onderhoudsrecht ingevolge artikel 9 van deze verordening, in de vorm van een afkoopsom wordt betaald, welke som bedraagt:

  • a.

   bij een overdracht aan de gemeente gedurende een termijn van

   maximaal 10 kalenderjaren voor een eigen graf waarvan de

   oppervlakte minder bedraagt dan 5 m2 € 1.343,25

   voor een eigen graf waarvan de oppervlakte ten minste 5 m²

   doch ten hoogste 10 m² bedraagt € 2.108,60

   voor een eigen graf waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan

   10 m² € 2.986,45

   voor een eigen kindergraf € 1.026,50

  • b.

   bij een overdracht aan de gemeente gedurende een termijn van

  maximaal 20 kalenderjaren:

  voor een eigen graf, waarvan de oppervlakte minder bedraagt

  dan 5 m² € 2.239,75

  voor een eigen graf, waarvan de oppervlakte tenminste 5 m²

  doch ten hoogste 10 m² bedraagt € 3.919,70

  voor een eigen graf, waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 10 m² € 5.599,55

  voor een eigen kindergraf € 1.959,80

  • c.

   bij een overdracht aan de gemeente gedurende een termijn van

   maximaal 30 kalenderjaren voor een eigen graf waarvan de

   oppervlakte minder bedraagt dan 5 m² € 2.986,45

   voor een eigen graf, waarvan de oppervlakte tenminste 5 m²

   doch ten hoogste 10 m² bedraagt € 4.479,60

   voor een eigen graf, waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan

   10 m² € 7.689,40

   voor een eigen kindergraf € 2.799,70

  • 2.

   Over de periode dat de in het eerste lid genoemde recht is betaald, blijft de heffing van de in de artikelen 9 en 10 bedoelde rechten achterwege.

  • 3.

   De in de artikelen 9 en 10 bedoelde rechten worden eveneens niet geheven ten aanzien van de reeds voor de inwerkingtreding van deze verordening verkregen rechten ten aanzien van het eigen graf of het eigen kindergraf voor het schoonhouden van beplantingen en gedenktekenen, voor de periode dat het schoonhouden van dat graf aan de gemeente is overgedragen.

    

  Artikel 12

  Tarief voor het gebruik van de aula

  Het recht bedraagt voor het gebruik van de aula, indien de totale duur van dat gebruik zowel voorafgaande als na afloop van de plechtigheid:

  • a.

   niet meer dan 90 minuten bedraagt € 269,80

  • b.

   meer dan 90 minuten, doch niet meer dan 120 minuten bedraagt € 319,80 c. meer dan 120 minuten bedraagt € 319,80 te vermeerderen met € 150,00 voor elke periode van 60 minuten of een gedeelte daarvan, boven het aantal van 120 minuten.

    

  Artikel 13

  Wijze van heffing

  • 1.

   De rechten zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 worden geheven bij wijze van aanslag.

  • 2.

   De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

    

  Artikel 14

  Termijnen van betaling

  • 1.

   De aanslagen zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, van deze verordening moeten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

  • 3.

   De rechten die niet bij wege van aanslag worden geheven moeten worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

  • 4.

   De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

    

  Artikel 15

  Vrijstelling

  De rechten worden niet geheven voor het:

  • a.

   op rechterlijk gezag lichten van een lijk, de overblijfselen van een overledene of van een asbus;

  • b.

   begraven van een doodgeboren kind of van een kort na de geboorte overleden zuigeling die, gelijktijdig met de in het kraambed overleden moeder, in één kist wordt begraven.

    

  Artikel 16

  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

   

  Artikel 17

  Overgangsrecht in verband met voormalige klassen van graven

  • 1.

   De beschikbaarstelling van graven, het doen begraven of bijzetten en alle daarmede verband houdende verrichtingen op de oude en de nieuwe begraafplaats:

  • I.

   a. gedaan vóór de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953

   in de toenmalige klassen 1 en 2,

  • b.

   gedaan na de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953 in de toenmalige afdelingen 1 en 2a, worden geacht te zijn gedaan in een eigen graf dan wel een eigen kindergraf volgens deze verordening;

  • II.

   a. gedaan vóór de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953

   in de toenmalige klasse 3 en lagere klassen,

  • b.

   gedaan na de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953 in de toenmalige afdelingen 2b, 2c en 2d, worden geacht te zijn gedaan in een algemeen graf of een algemeen kindergraf volgens deze verordening.

  • 2.

   De duur van het reeds vóór de inwerkingtreding van deze verordening verleende recht tot begraven op de begraafplaats blijft onverkort gelden.

  • 3.

   De rechten van hen die de zorg voor het onderhoud van de graven en het daarop geplaatste, verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening, blijven onverkort gehandhaafd.

    

  Artikel 18

  Overgangsrecht in verband met deze verordening

  De “Verordening begraafplaatsrechten 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid, van deze verordening genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

  Artikel 19

  Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

    

  Artikel 20

  Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening begraafplaatsrechten 2012”.

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering,

  op 21 december 2011.

   

  griffier voorzitter