Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening Woerden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie
Externe bijlagetarieventabel legesverordening 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Woerden 2011. Art. 11 bevat overgangsbepaling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

21-12-2011

Woerdense Courant 28 december 2011

2011/28

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

 

De raad van de gemeente Woerden,

gelezen het voorstel van 1 november 2011 van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit;

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2012"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. Dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag, voor zover het geen ‘dagdeel’ betreft, als een hele dag wordt aangemerkt;

b. Dagdeel : een periode van 5 uur, waarbij een dagdeel geldt voor de periode van 08.00 uur tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur respectievelijk tot 21.00 uur op de dag waarop krachtens de Winkelsluitingswet avondverkoop is toegestaan;

c. Week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

d. Maand : het tijdvak dat loopt van dag n in een kalendermaand tot en met dag n-1 in de volgende kalendermaand;

e. Jaar : het tijdvak dat loopt van dag n in een kalenderjaar tot en met dag n-1 in het volgende kalenderjaar;

f. Kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

1. De leges worden niet geheven voor:

a) diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b) diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

c) stukken, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke voorschriften moeten worden afgegeven;

d) de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, inhoudende beslissingen op verzoek om een subsidie uit de gemeentekas, dan wel een gemeentelijke uitkering;

e) de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, inhoudende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functies of dienstverrichting jegens de gemeente;

f) bewijzen van in leven zijn, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging, gages of soldij;

g) uitreiking of toezending van aan de raad uitgebrachte adviezen en gedane voorstellen en het raadsverslag, aan de redactie van plaatselijk verschijnende nieuwsbladen, tot maximaal 1 exemplaar per redactie;

h) uitreiking of toezending van aan de raad uitgebrachte adviezen en gedane voorstellen en het raadsverslag, aan plaatselijk in de raad vertegenwoordigde politieke partijen;

i) het afgeven van een bewijs van onvermogen.

j) voor non-profitorganisaties, waaronder begrepen serviceclubs, politieke partijen, verenigingen, maatschappelijke instellingen, die een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die overwegend met vrijwilligers activiteiten organiseren overeenkomstig die doelstelling

2. Geen leges worden geheven voor het verrichten van diensten of activiteiten als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de legesverordening voor zover de activiteit of dienst wordt verricht in opdracht van gemeentelijke ambtenaren en ten behoeve van de uitoefening van hun functie dan wel in opdracht van de gemeente als rechtspersoon zelf.

3. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op Hoofdstuk 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. De ‘legesverordening 2011’, vastgesteld op 15 december 2010, en de bijbehorende tarieventabel, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en met inachtneming van de bepalingen van artikel 11.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

3. In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

5. Deze verordening kan aangehaald worden als “ Legesverordening Woerden 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2011,

de griffier, de voorzitter,

E.M. Geldorp mr. H.W. Schmidt

Bijlage I Tarieventabel legesverordening 2012

zie pdf

tarieventabel legesverordening 2012

Bijlage II Leveringsvoorwaarden producten en diensten Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Beperkingen in verband met materiële staat Fotokopieën en scans worden vervaardigd onder voorbehoud van de materiële staat of vorm van de bescheiden. In sommige gevallen maakt het formaat dan wel de slechte materiële staat van de stukken fotokopiëren of scannen niet mogelijk.

Standaard leveringstijd Fotokopieën A4/A3: dezelfde dag (uitgezonderd grote hoeveelheden) bij contante betaling. Kopieën bouwtekeningen groter dan A3 kunnen worden opgestuurd, nadat contante betaling bij opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden. De levertijd bedraagt maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

De levering van scans en de behandeling van verzoeken om inlichtingen wordt eveneens binnen hooguit 10 werkdagen afgewikkeld; indien dit niet mogelijk is, wordt de aanvrager hierover geïnformeerd.

Verantwoordelijkheid Voor alle opdrachten geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het juist en duidelijk aangeven van de productspecificaties (naam archief/collectie, archiefcode, inventarisnummer/ stamnummer, datum, folio/bladzijde, nummer/akte, formaat, bijzonderheden etc..

Het RHC is niet verantwoordelijk voor onjuist uitgevoerde opdrachten, die te wijten zijn aan onvolledige of onjuiste specificaties.

Auteursrecht Bij het maken van scans van foto’s waarop auteursrecht berust, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de houder van het auteursrecht. Het RHC is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichting.

Inwerkingtreding Deze tarievenlijst en leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2012 en maken deel uit van de legesverordening 2012.

Nota-toelichting Artikelgewijze toelichting op de verordening op de heffing en de invordering van de legesverordening 2011

De begripsomschrijvingen (artikel 1 van de verordening)

Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de tarieventabel voorkomende begrippen is daarvan een omschrijving opgenomen in artikel 1.

Het belastbaar feit (artikel 2 van de verordening)

De verordening kent zeer uiteenlopende diensten waarvoor leges worden geheven. Daarom is het niet mogelijk om in artikel 2 een algemene omschrijving van het belastbare feit op te nemen die betrekking heeft op alle in de heffing te betrekken diensten. Daarom is naast de in artikel 2 opgenomen algemene omschrijving van het belastbare feit voor iedere dienst afzonderlijk een verdere omschrijving van het belastbare feit in de tarieventabel opgenomen. Dat is dan ook de reden dat in artikel 2 wordt gesproken van ‘diensten, bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel’. Omdat ingevolge artikel 217 van de Gemeentewet het voorwerp der belasting en het tarief moeten zijn vermeld in de belastingverordening, mag er geen twijfel over bestaan dat de tarieventabel deel uitmaakt van de verordening. Vandaar dat de woorden ‘daarbij behorende’ zijn gebruikt. In de tarieventabel en in de bij de verordening en de tarieventabel behorende bijlagen wordt dit eveneens uitdrukkelijk aangegeven.

De belastingplicht (artikel 3 van de verordening)

Ingevolge artikel 217 van de Gemeentewet dient in de belastingverordening te worden vermeld wie de belastingplichtige is. Vanwege het uiteenlopende karakter van de verschillende diensten is gekozen voor een ruime omschrijving van de belastingplicht, om te voorkomen dat in bepaalde situaties geen belastingplichtige aangewezen zou kunnen worden.

De vrijstellingen (artikel 4 van de verordening)

Dit artikel geeft aan in welke gevallen er geen leges worden opgelegd. De vrijstelling geldt niet voor de tarieven die worden geheven conform hoofdstuk 3 van de legestabel (RHC).

De tarieven (artikel 5 van de verordening)

Tariefstelling en kostendekkendheid

Op 1 januari 1990 is in werking getreden de Wet van 3 juli 1989 (Stb. 1989, 302), tot wijziging van de gemeentewet op het stuk der belastingen (limitering leges en rechten). Deze wet had tot gevolg dat vanaf 1 januari 1990 een legesverordening niet werd goedgekeurd indien de geraamde baten van de leges uitgaan boven de geraamde gemeentelijke lasten ter zake.

Vanaf 1 januari 1994 mag de legesverordening maximaal kostendekkend zijn. Dit is geregeld in artikel 229b van de Gemeentewet. Zowel directe als indirecte kosten kunnen worden doorberekend. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening. Daarbij valt te denken aan directe loonkosten, directe kapitaallasten en directe materiële kosten. Indirecte kosten zijn kosten die niet rechtstreeks met de door de gemeente verleende diensten samenhangen. Voor zover deze in enig verband staan met de specifieke dienstverlening kunnen ook deze kosten worden doorberekend.

Eerste lid

Voor de tarieven wordt in dit artikel verwezen naar de bij de verordening behorende tarieventabel die, zoals in de toelichting op artikel 2 reeds is opgemerkt, deel uitmaakt van de verordening.

Tweede lid

In het tweede lid van dit artikel is een regeling opgenomen voor die diensten, waarbij als maatstaf van heffing het aantal uren, bladzijden en dergelijke is gehanteerd.

Door deze bepaling behoeft in de tarieventabel niet steeds te worden vermeld dat gedeelten van bijvoorbeeld uren of bladzijden voor een geheel uur of een gehele bladzijde zullen worden gerekend.

De wijze van heffing (artikel 6 van de verordening)

Ingevolge artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. In de belastingverordening zal moeten worden geregeld welke wijze van heffing geldt.

In de verordening is in beginsel gekozen voor de heffing op andere wijze, omdat deze wijze van heffing wordt gekenmerkt door een grote mate van vormvrijheid, hetgeen goed aansluit bij het karakter van de heffing van leges.

De termijnen van betaling (artikel 7 van de verordening)

Kan de aanvraag onmiddellijk in behandeling worden genomen, dan ligt het voor de hand dat de leges onmiddellijk worden betaald. Hierin voorziet het bepaalde in artikel 7 van de verordening. Indien de kennisgeving mondeling wordt gedaan dan dient er betaald te worden op het moment van het doen van de kennisgeving.

Wordt de kennisgeving toegezonden, dan wordt in artikel 7, onderdeel b, bepaald dat binnen 14 dagen na dagtekening betaald moet worden.

Kwijtschelding (artikel 8 van de verordening)

In de verordening is gekozen voor een bepaling die regelt dat in het geheel geen kwijtschelding van leges wordt verleend. Reden hiervan is dat het heffen van leges als een betaling voor een bepaalde prestatie van de gemeente is aan te merken. De gemeente verleent om die reden geen kwijtschelding van leges.

Teruggaaf (artikel 9 van de verordening)

Degene die ingevolge de belastingverordening aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf, kan binnen zes weken nadat de omstandigheid welke die aanspraak deed ontstaan, zich heeft voorgedaan een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf indienen bij de invorderingsambtenaar.

De nadere regelgeving door het college van burgemeester en wethouders (artikel 10 van de verordening)

Deze nadere regelgeving heeft betrekking op de regelgeving inzake zaken als aangifte, voorlopige aanslagen en invorderingsrente.