Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening op de ambtelijke bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 33 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

22-12-2011

De Schakel Albrandswaard

108532

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand

RAADSBESLUIT

 

Besluit nr.: 108532

 

Onderwerp: Verordening op de ambtelijke bijstand 2012

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Overwegende dat: de ambtelijke bijstand aan de raad als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur dient te worden vastgelegd;

 

Gelezen het voorstel van het presidium 108532 d.d. 15 december 2011

 

Gelet op artikel 33 van de gemeentewet;

 

BESLUIT:

Verordening op de ambtelijke bijstand

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar: persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Griffie; de griffier en de ambtelijke ondersteuning van de bestuurlijke organisatie van de raad;

 • c.

  Griffier: de raadsgriffier zoals bedoeld in artikel 107 van de gemeentewet;

 • d.

  Medewerker van de griffie: persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de griffier;

 • e.

  Secretaris: de gemeentesecretaris, zoals bedoeld in artikel 100 van de gemeentewet.

Artikel 2 Ambtelijke bijstand

Elke fractie heeft, buiten de op grond van artikel 107a lid 2 van de Gemeentewet geregelde bijstand, per raadslid per jaar recht op 10 uur ambtelijke bijstand.

Artikel 3 Uitgangspunt bijstandverlening

 • 1.

  De bijstand, bedoeld in artikel 2, wordt in beginsel verleend door de griffier of een medewerker van de griffie.

 • 2.

  Indien de gevraagde bijstand, vanwege de aard of inhoud van het verzoek, niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend, kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

 • 3.

  De griffier kan in samenspraak met de secretaris, ook zelf een ambtenaar met het verzoek tot bijstand benaderen.

Artikel 4 Uitzondering bijstand

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   het verzoek betrekking heeft op zaken ten aanzien waarvan een geheimhoudingsplicht is opgelegd op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur, dan wel een aldaar vermeld belang zich tegen openbaarheid verzet;

  • d.

   de gevraagde bijstand een dusdanig groot beslag op de ambtelijke capaciteit dreigt te leggen dat de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in het gedrang komt. Dit ter beoordeling van de secretaris.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 5 Weigering bijstand

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad beslist zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken over het verzoek.

Artikel 6 Onvrede bijstand

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 7 Informatievertrekking

 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies, vertrouwelijk wordt behandeld.

 • 2.

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wensen zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze Verordening op de Ambtelijke bijstand treedt na bekendmaking, in werking per 1 januari 2012.

 • 2.

  De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009 wordt per 1 januari 2012 ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening ambtelijke bijstand 2012”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

22 december 2011

De griffier, De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann