Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Langedijk

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Langedijk
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2012
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2013nieuwe regeling

20-12-2011

Gemeenteblad 28-12-2011 GB 335

R20122011GB335  

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011, nummer 81; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

a. onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

b. onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

c. onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken. Onder standaard rioolaansluiting wordt verstaan het maken van een aansluiting van PVC buis met een doorsnede van 125 mm en een lengte van tot 7 m.

d. onder bijzondere rioolaansluiting verstaan een rioolaansluiting waarvan de maten afwijken van de standaardaansluiting zoals genoemd in artikel 1 onder c.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

1. Het recht voor een standaard aansluiting bedoeld in artikel 1c bedraagt per eigendom € 964,--.

2. Het recht voor een bijzondere aansluiting bedoeld in artikel 1d wordt, in afwijking van het voorgaande, bepaald op grond van de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. Het recht moet worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding, als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb.221), verleend.

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2011” van 14 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2012”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de

gemeente Langedijk in zijn openbare

vergadering van 20 december 2011. De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse De griffier,

J. van den Bogaerde