Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2012 (Eerste wijziging Legesverordening 2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2012 (Eerste wijziging Legesverordening 2012)
CiteertitelEerste wijziging Legesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEerste wijziging Legesverordening 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201201-01-2013Gewijzigde legesverordening 2012

28-06-2012

Rond de Linde, 05-07-2011

Corsanummer 2012.05640
01-01-201201-01-2013Gewijzigde legesverordening 2012

20-12-2011

Rond de Linde, 29-12-2011

Onbekend
26-11-2011Nieuwe regeling

03-11-2011

Rond de Linde, 17-11-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2012 (Eerste wijziging Legesverordening 2012)

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

B E S L U I T :

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2012 (Eerste wijziging Legesverordening 2012)

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 Deze verordening verstaat onder:

a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. 'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

f. 'kantooruren': de periode van 08.30 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo;

c. het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

d. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

e. gedenktekens op bermen of zijkanten van wegen in de zin van Art. 1 van de Wegenwet, danwel soortgelijke objecten, op specifiek verzoek van het college van burgemeester en wethouders;

f. het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de artikelen van de A.p.v. als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een Nuenense non-profitinstelling, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, tenzij voor de activiteit gemeentelijke subsidie verleend is;

g. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9 eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1

  Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

 • 3

  Gehele of gedeeltelijke teruggaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsbepaling

 • 1

  De artikelen en tarieventabel van de “Legesverordening 2011” van 15 december 2010 en de “1e aanvulling op de Legesverordening 2011” van 29 september 2011 vervallen met ingang 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  a. die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 2%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum waarop het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) in werking treedt. Indien deze verordening niet bekendgemaakt is op de dag voorafgaand aan deze datum, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van deze verordening.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is de datum waarop het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) in werking treedt.

   

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Eerste wijziging Legesverordening 2012'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2011.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffer, drs. H.A.J.P. Duijmelinck

de voorzitter, mr. W.R. Ligtvoet

 

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2012 1