Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Reglement Monumentencommissie Culemborg 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Monumentencommissie Culemborg 2011
CiteertitelReglement Monumentencommissie Culemborg 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet en erfgoedverordening gemeente Culemborg.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2011nieuwe regeling

11-01-2011

Culemborgse Courant, 19-02-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Monumentencommissie Culemborg 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg,

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet, artikel 15, lid 1, van de Monumentenwet 1988 en artikel 1 sub m van de Erfgoedverordening Culemborg 2010;

overwegende dat het bestaande Reglement op de Monumentencommissie 2007 moet worden aangepast aan de gewijzigde werkwijze van de Monumentencommissie;

gehoord de Monumentencommissie;

besluiten:

vast te stellen het volgende reglement, regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de Monumentencommissie:

Reglement op de Monumentencommissie Culemborg 2011

Artikel 1 Taken

 • 1.

  De Monumentencommissie adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken, die betrekking hebben op rijks- en gemeentelijke monumenten, archeologie, het beschermde stadsgezicht, het cultuurlandschap en/of andere onderwerpen aangaande de cultuurhistorie in de ruimste betekenis van het woord.

 • 2.

  De commissie adviseert in ieder geval over:

 • a.

  aanvragen om vergunningen als bedoeld in artikel 10 van de Erfgoedverordening Culemborg;

 • b.

  aanvragen om vergunningen als bedoeld in de artikelen 11 en 37 van de Monumentenwet 1988;

 • c.

  ontheffingen als bedoeld in artikel 3.6 en 3.23 van de Wro in van rijks- en gemeentewege aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten, voor zover deze ontheffing van de bouwregels betreffen;

 • d.

  aanvragen om omgevingsvergunningen met als activiteit slopen of het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, dan wel werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.3 van de Wro wanneer deze betrekking hebben op bescherming van de cultuurhistorische waarden van het plangebied;

 • e.

  de cultuurhistorische aspecten en/of paragrafen van in voorbereiding zijnde structuurvisies, bestemmingsplannen, ontheffingen/projectbesluiten, beheersverordeningen, beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen, landschappelijke plannen en alle andere relevante gemeentelijke beleidsplannen.

 • 3.

  Op verzoek van de commissie, gemeente of aanvrager voert de commissie noodzakelijk geacht vooroverleg met betrokkenen tijdens de voorbereiding van alle aanvragen om vergunningen zoals bedoeld in artikel 11 en 37 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de Erfgoedverordening Culemborg.

 • 4.

  In het kader van de vergunningaanvraag worden daarnaast bouwplannen aan de commissie voorgelegd die betrekking hebben op ingrijpende veranderingen aan gebouwen gelegen binnen van rijks- en gemeentewege aangewezen beschermde gezichten.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf vaste leden, in voorkomende gevallen - afhankelijk van de adviesaanvraag - aangevuld met één of twee extra leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst of ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 4.

  De leden beschikken over deskundigheid op minstens een van de volgende terreinen: restauratietechniek en/of -ethiek, kunsthistorie, architectuur(historie), bouwhistorie en/of lokale historie; afhankelijk van de agenda kan de commissie ad hoc worden versterkt met deskundigheid op het gebied van archeologie, (historische) stedenbouw, historische geografie en/of landschapsarchitectuur.

 • 5.

  De commissie wordt inhoudelijk bijgestaan door de rayonarchitect/secretaris van de Welstandscommissie en de ambtelijke adviseur/coördinator monumenten/welstand.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders benoemen een ambtelijke secretaris en notulist.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  De leden kunnen voor ten hoogste nog twee perioden van vier jaar worden herbenoemd.

 • 3.

  De leden treden af volgens een vast te stellen rooster van aftreden.

 • 4.

  Tussentijdse benoemingen gelden tot aan de eerstvolgende datum van aftreden van het te vervangen lid.

 • 5.

  Als de voorzitter tevens voorzitter is van de (grote) Welstandscommissie geldt voor hem een afwijkende (her)benoemingstermijn van drie jaar.

Artikel 4 Ontslag

 • 1.

  De leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij delen dit schriftelijk mede aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien, tenzij dwingende redenen dit onmogelijk maken.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert conform een jaarlijks vast te stellen vergaderschema en verder zo vaak als de voorzitter of een meerderheid van de leden dit nodig oordeelt.

 • 2.

  De commissie vergadert eens per zes weken, maar minstens vier keer per jaar.

 • 3.

  Vergaderingen vinden geen doorgang als niet minstens drie leden en de (plaatsvervangend) voorzitter aanwezig zijn.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij er sprake is van situaties als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de Wet openbaarheid bestuur, dan wel het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de in artikel 10, lid 2, van die wet genoemde belangen.

 • 5.

  Tijdens de openbare vergadering wordt de mogelijkheid tot spreekrecht geboden, voorafgaand aan de behandeling. Zowel opdrachtgevers en ontwerpers als direct belanghebbenden hebben spreekrecht.

 • 6.

  Opdrachtgevers, ontwerpers en direct belanghebbenden moeten vooraf toestemming vragen om hun spreekrecht te mogen uitoefenen. De voorzitter bepaalt de duur van het spreekrecht.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Alle besluiten en adviezen van de commissie worden genomen c.q. vastgesteld bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  De voorzitter heeft geen stemrecht. Dit geldt ook voor de ambtelijke adviseur/secretaris en de rayonarchitect vanuit de Welstandscommissie.

 • 3.

  Als de meerderheid van de stemhebbende leden niet aanwezig is, wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslaagd en besloten wordt over de onderwerpen die op de agenda van beide vergaderingen staan vermeld.

 • 4.

  De ambtelijke secretaris/notulist maakt van de vergaderingen een verslag en een besluitenlijst.

Artikel 7 Financiën

 • 1.

  De leden en de voorzitter van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een geldelijke vergoeding.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen over de hoogte van de vergoeding.

Artikel 8 Advisering en verslag

 • 1.

  De adviezen van de commissie aan burgemeester en wethouders worden schriftelijk en met redenen omkleed uitgebracht.

 • 2.

  De verslagen van de vergaderingen c.q. besluitenlijsten van de commissie worden toegezonden aan burgemeester en wethouders, betrokken ambtenaren en andere belanghebbenden.

 • 3.

  De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli een beknopt verslag uit van de in het voorafgaande kalenderjaar verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Afdoening bij mandaat

 • 1.

  De commissie kan een mandaatcommissie monumenten instellen bestaande uit de rayonarchitect van de Welstandcommissie en de deskundige op het gebied van restauratie, bouw- en/of architectuurhistorie.

 • 2.

  De mandaatcommissie monumenten wordt bijgestaan door de ambtelijke adviseur/secretaris.

 • 3.

  De mandaatcommissie monumenten adviseert slechts over aanvragen waarvan volgens haar het oordeel van de commissie als bekend mag worden verondersteld.

 • 4.

  De mandaatcommissie monumenten adviseert namens de commissie over:

 • a.

  aanvragen om vergunningen als bedoeld in artikel 10 van de gemeentelijke Erfgoedverordening;

 • b.

  aanvragen om vergunningen als bedoeld in artikelen 11 en 37 van de Monumentenwet 1988;

 • c.

  ontheffingen als bedoeld in artikel 3.6 en 3.23 van de Wro in van rijks- en gemeentewege aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten, voor zover deze de ontheffing van de bouwregels betreft;

 • d.

  aanvragen om omgevingsvergunningen met als activiteit slopen of het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.3 van de Wro wanneer deze betrekking hebben op bescherming van de cultuurhistorische waarden van het plangebied.

 • 5.

  De mandaatcommissie monumenten is gemachtigd om vooroverleggen te voeren met betrokkenen over alle aanvragen om vergunningen zoals bedoeld in artikel 11 en 37 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de Erfgoedverordening.

 • 6.

  De mandaatcommissie monumenten vergadert elke twee weken.

 • 7.

  De ambtelijke adviseur/secretaris draagt zorg voor de agenda en annuleert de vergadering, wanneer er geen agendapunten zijn.

 • 8.

  Het mandaatoverleg is openbaar. Tijdens de gemandateerde behandeling wordt de mogelijkheid tot spreekrecht geboden, voorafgaand aan de behandeling. Zowel opdrachtgevers en ontwerpers als direct belanghebbenden hebben spreekrecht.

 • 9.

  De mandaatcommissie monumenten geeft direct een advies. Een mandaatadvies of een advies onder voorwaarden wordt binnen één week na de vergadering schriftelijk gemotiveerd.

 • 10.

  In geval van complexe aanvragen legt de mandaatcommissie monumenten de aanvraag alsnog voor aan de voltallige commissie.

 • 11.

  De mandaatcommissie monumenten brengt verslag uit aan de commissie over de bij mandaat gegeven adviezen.

Artikel 10 Beslissing op advies

Indien burgemeester en wethouders een advies van de commissie niet overnemen, dan wel sprake is van een afwijkende beslissing, stellen zij de commissie op de hoogte van de reden daarvan.

Artikel 11 Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie is bevoegd, indien zij dat noodzakelijk acht, rechtstreeks alle gewenste, relevante inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De commissie kan zich bij haar beraadslagingen ad hoc laten bijstaan door externe deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden, moet van tevoren toestemming van burgemeester en wethouders worden verkregen.

Artikel 12 Wijziging van het reglement

Dit reglement kan niet worden gewijzigd dan nadat de commissie is gehoord.

Artikel 13 Geschillen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsook bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de commissie gehoord hebbende.

Artikel 14 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement Monumentencommissie Culemborg 2010".

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de maand van bekendmaking.