Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Culemborg

Verordening rechtspositie raadsleden Culemborg 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Culemborg
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie raadsleden Culemborg 2011
CiteertitelVerordening rechtspositie raadsleden Culemborg 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Diverse artikelen van de Gemeentewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201102-02-2012intrekking

20-05-2011

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Culemborg;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie raadsleden Culemborg 2011.

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244; Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

Besluit van 16 december 2009 houdende wijziging van enkele rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers in verband met de samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen, Staatsblad 2009, 561;

raadslid: lid van de gemeenteraad;

griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden en onkostenvergoeding

Voor de vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositie-besluit raads- en commissieleden wordt verwezen naar hetgeen ten aanzien hiervan is vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 4 (24.001 t/m 40.000 inwoners) en voor wat betreft de onkostenvergoeding, zijnde een vergoeding voor kosten

verbonden aan het raadslidmaatschap, naar tabel II van het Rechtpositiebesluit raads- en commissieleden, waarbij ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, de onkostenvergoeding in afwijking van het eerste lid gelijk is aan het bedrag voor gemeenteklasse 4, vermeld in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De vergoeding, welke in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald, is naar evenredigheid van het gedeelte van het kalenderjaar resp. het aantal dagen dat iemand raadslid is geweest.

De tabel met procentuele verdeling van de componenten van de onkostenvergoeding.

Representatie 22%

Vakliteratuur 7%

Contributies, lidmaatschappen 13%

Telefoonkosten 14%

Bureaukosten, porti 10%

Zakelijke giften 3%

Bijdrage aan fractiekosten 25%

Ontvangsten 4%

Excursies 2%

Totaal 100%

Artikel 3 Reiskosten

Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte

noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de

Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 4 Verblijfskosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed.

Artikel 5 Cursus, congres, seminar of symposium

De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijke belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in.

De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De aanvraag wordt ter fiattering voorgelegd aan de burgemeester en aan de raadsgriffier. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap en deze kosten niet reeds voorzien zijn in de onkostenvergoeding voor raadsleden, en met dien verstande dat deze het jaarlijks vastgestelde budget niet overschrijden.

Artikel 6 Benefit-voorziening

Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt (optingin) kan gebruikmaken van de voor de gemeente Culemborg geldende regeling Regeling Flexibele Arbeidsvoorwaarden. De software-tool RAET Benefit Planner is daartoe, rekening houdend met de voor een raadslid specifieke rechtspositie, voor raadsleden aangepast opengesteld per datum van vaststelling van deze verordening.

Artikel 7 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het raadslid dat een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, is verplicht dit aan de voorzitter van de gemeenteraad mee te delen.

Artikel 8 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na

toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het

uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit

ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap

meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 9 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding,

bedoeld in artikel 2.

Artikel 10 Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

De artikelen 2, 6, 7, 8 en 9 blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

De artikelen 1 tot en met 5 en 7 tot en met 9 van deze verordening zijn van toepassing op

raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Hoofdstuk III De procedure van declaratie

Artikel 11 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door

betaling uit eigen middelen; of rechtstreekse toezending binnen 1 maand van de factuur aan de gemeente.

Artikel 12 Declaratie van vooruit betaalde kosten

Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald. Vergoeding vindt plaats via de salarisadministratie van het team Advies & Administratie.

Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid dient het

declaratieformulier binnen 1 maand in bij de griffier, onder bijvoeging van de originele

bewijsstukken. Vergoeding vindt plaats via de salarisadministratie van het team Advies &

Administratie.

Artikel 13 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 3 en 4 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier,

waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

Het raadslid dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 1 maand in bij de griffier.

Vergoeding vindt plaats via het cluster Financien van het team Advies & Administratie.

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 14 Intrekking oude regeling

De (Alle) eerder vastgestelde verordening(en) die betrekking heeft (hebben) op voorzieningen voor raadsleden, wordt (worden) ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van vaststelling van deze verordening.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raadsleden Culemborg 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Culemborg, gehouden op 19 mei 2011.

P.J. Reters R. van Schelven

de griffier, de voorzitter,