Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Verordening Tijdelijke Regels Aanscherping Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Tijdelijke Regels Aanscherping Wet werk en bijstand
CiteertitelVerordening Tijdelijke Regels Aanscherping Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2012 treedt de ‘Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden’ (kortweg: Wet Aanscherping WWB) in werking. De wet is op 20 december 2011 door de Eerste Kamer aangenomen. Om uitvoering aan de nieuwe wet te kunnen geven heeft de raad de tijdelijke Verordening Tijdelijke Regels Aanscherping Wet werk en bijstand vastgesteld en de verordeningen gebaseerd op de Wet investeren in jongeren ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Wet werk en bijstand, artikel 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201201-07-2015wijziging artikel IV

26-06-2012

Nieuwe Ooststellingwerver, 04-07-2012

Raad, 26-06-2012, no. C.22
01-01-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Nieuwe Ooststellingwerver, 28-12-2011

Raad, 13-12-2011, no. B.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Tijdelijke Regels Aanscherping Wet werk en bijstand

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr. B.5

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, van de Wet werk en bijstand;

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordeningen die hun grondslag vinden in laatstgenoemde wet aan te passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijk beleid als vastgelegd in deze verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeen-telijke sociale zekerheid betreft;

b e s l u i t :

vast te stellen de

VERORDENING TIJDELIJK REGELS AANSCHERPING WET WERK EN BIJSTAND 2012

Artikel I Wijziging Participatieverordening 2010

De Participatieverordening 2010 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  Voor de paragraaf met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt als volgt: Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012. In die paragraaf worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • b.

  Artikel 18a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.Artikel 18a luidt als volgt:1. Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ wor-den gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet. 2. Waar in deze verordening wordt gesproken van ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectieve-lijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • c.

  Artikel 18b wordt ingevoegd met als opschrift: Afwijkende bepalingen voor jongeren.Artikel 18b luidt als volgt:In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:a. onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet;b. de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet.

Artikel II Wijziging Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010

vervallen

Artikel III Wijziging Maatregelverordening Wet werk en bijstand 2009

vervallen

Artikel IV Wijziging Verordening Langdurigheidstoeslag 2009

vervallen

Artikel V Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Besloten in de openbare vergadering van 13 december 2011.

                               , griffier.                                , voorzitter.

 

Toelichting 1 ALGEMENE TOELICHTING