Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele
CiteertitelNadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenktekenen in de gemeente Borsele 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012, art. 12, de leden 2, 3 en 4
 2. eheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012, art. 19, lid 3
 3. eheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012, art. 26, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

18-10-2011

Borselse Bode, 20-12-2011

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele;

gelet op artikel 12, lid 2, 3 en 4, artikel 19, lid 3 en artikel 26 lid 1 van de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012’;

besluit vast te stellen de:

Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  De nadere regels verstaan onder:a. grafbedekking: gedenkteken, grafbeplanting en andere materialen of voorwerpen op een graf, urnenruimte of verstrooiingsplaats;b. gedenkteken: steen, zerk of ander monument bestemd voor het aanbrengen van opschriften of figuren;c. grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende, gebruiker, belanghebbende of gemeente op een graf of urnenruimte wordt aangebracht;d. andere materialen of voorwerpen: andere objecten op een graf die geen onlosmakelijk onderdeel vormen van een gedenkteken of grafbeplanting. 

 • 2

  Aanvullend zijn de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012’ van toepassing.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

Voor de indeling en uitgiftetermijnen van graven, urnenruimten en verstrooiingsplaatsen wordt verwezen naar de artikelen 12, 13, 14 en 15 van de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012’.

Artikel 3 Bepalingen inzake graven

 • 1

  In een algemeen graf kan worden bijgezet één lijk.

 • 2

  In een enkel familiegraf kunnen worden bijgezet één lijk dan wel maximaal twee asbussen met of zonder urnen of een combinatie van beiden. Op een enkel familiegraf kan de as van maximaal twee overledenen worden verstrooid. In een dubbel familiegraf kunnen worden bijgezet twee lijken danwel maximaal vier asbussen met of zonder urnen of een combinatie van beiden. Op een dubbel familiegraf kan de as van maximaal vier overledenen worden verstrooid.

 • 3

  In een kindergraf kan worden bijgezet één lijk dan wel maximaal twee asbussen met of zonder urnen of een combinatie van beiden. Op een kindergraf kan de as van maximaal twee overledenen worden verstrooid.

 • 4

  In een particulier graf kunnen worden bijgezet één lijk dan wel maximaal twee asbussen met of zonder urnen of een combinatie van beiden. Op een particulier graf kan de as van maximaal twee overledenen worden verstooid.

 • 5

  In een particulier kindergraf kunnen worden bijgezet één lijk dan wel maximaal twee asbussen met of zonder urnen of een combinatie van beiden. Op een particulier kindergraf kan de as van maximaal twee overledenen worden verstooid.

 • 6

  In een grafkelder mag een gelijk aantal lijken worden begraven en asbussen worden bijgezet als in de particuliere graven die voor de bouw van de grafkelder zijn uitgegeven.

 • 7

  Het college kan in naar haar oordeel bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede, derde, vierde en vijfde lid voor het begraven van ten hoogste één asbus meer of het verstrooien van de as van één overledene meer in of op een enkel familiegraf, kindergraf, particulier graf of particulier kindergraf en van ten hoogste twee asbussen meer of het verstrooien van de as van twee overledenen meer in of op een dubbel familiegraf.

Artikel 4 Bepalingen inzake urnenruimten en verstrooiingsplaatsen

 • 1

  In een urnenruimte kunnen maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 2

  In een particuliere urnenruimte kunnen maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 3

  Op een verstrooiingsplaats kan een nader te bepalen maximaal aantal verstrooiingen plaatsvinden.

Artikel 5 Afmetingen

 • 1

  De maximale afmetingen van een algemeen graf bedragen lang 2.50 meter en breed 1.25 meter.

 • 2

  De maximale afmetingen van een enkel familiegraf bedragen lang 2.50 meter en breed 1.25 meter. De maximale maten van een dubbel familiegraf (twee aanéénsluitende graven) bedragen lang 2.50 meter en breed 2.50 meter.

 • 3

  De maximale afmetingen van een kindergraf bedragen lang 1.50 meter en breed 1.00 meter.

 • 4

  De afmetingen van een urnenruimte zijn afhankelijk van de voorziening (urnenkelder, urnennis of columbarium ). De maximale afmetingen van de ruimte voor een urnenkelder zijn lang 1.00 meter en breed 1.00 meter.

Artikel 6 Aanvraag vergunning grafbedekking

 • 1

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een grafbedekking, uitgezonderd de grafbeplanting, behoort een werktekening te worden ingediend in drievoud.

 • 2

  Op deze werktekening dient tenminste voor te komen:a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;b. de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;c. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop. 

 • 3

  Op deze schriftelijke aanvraag dient tevens de naam en het adres van de rechthebbende, gebruiker of belanghebbende van een graf, urnenruimte of verstrooiingsplaats vermeld te worden. Deze natuurlijke of rechtspersoon is verantwoordelijk voor de plaatsing en het in stand houden van de grafbedekking. De plaats van het graf, de urnenruimte of de verstrooiingsplaats (locatie begraafplaats, vak en nummer), wordt op de aanvraag vermeld.

Artikel 7 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door de beheerder genomen namens het college en aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld.

Artikel 8 Gedenktekenen en andere materialen of voorwerpen (algemeen)

 • 1

  Staande gedenktekenen en andere materialen of voorwerpen dienen aan het hoofdeinde van het graf te worden opgericht, en wel zodanig, dat alle graftekens op één lijn in één verticaal vlak staan. Als het gedenkteken of andere materiaal of voorwerp een afwijkende vorm heeft, kan hiervan bij wijze van uitzondering ontheffing worden verleend

 • 2

  Voor de gedenktekens en andere materialen en voorwerpen mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort, ter beoordeling van de beheerder. Staande gedenkstenen van natuursteen zijn tenminste 0.08 meter dik. Liggende gedenkstenen van natuursteen zijn tenminste 0.10 meter dik, met uitzondering van de liggende gedenkstenen voor urnenkelders. Dezen zijn 0.08 meter dik. Voor gedenktekens en andere materialen of voorwerpen van kunststof zijn uitsluitend de kleuren wit, grijs en zwart toegestaan.

 • 3

  Teksten en figuren moeten op duurzame zijn aangebracht op gedenktekens.

 • 4

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 5

  Het aanbrengen van hekwerken, houten of emaille-bordjes, palen, kettingen, en andere soortgelijke voorwerpen dan wel het plaatsen van reclame, of firmanaam op een graf, urnenruimte of verstrooiingsplaats is niet toegestaan.

 • 6

  Het aanbrengen van foto's of afbeeldingen op een gedenkteken of ander materiaal of voorwerp is toegestaan.

 • 7

  Voor alle typen gedenktekens geldt, dat links onder aan de achterzijde van het gedenkteken het nummer van het graf en of kenmerk aangebracht dient te worden.

Artikel 9 Staande gedenktekenenStaande gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:a. de hoogte bedraagt maximaal 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte bedraagt maximaal 0.80 meter; de dikte bedraagt maximaal 0.30 meter;b. de gedenktekenen moeten verticaal worden geplaatst op een onderbouw bestaande uit een gewapend betonnen fundering, lang 1.00 meter, breed 0.40 meter en dik minimaal 0.05 meter;c. in de fundatieplaat wordt het gedenkteken onwrikbaar vastgezet; de bovenkant van de fundering moet 0.10 meter onder het maaiveld worden aangelegd; de fundatieplaten moeten worden gesteld op minimaal 4 funderingspalen van niet vergankelijk materiaal met een diameter van 0.08 meter en een lengte van minimaal 1.20 meter;d. op het graf kan een staand gedenkteken worden geplaatst dat een geheel vormt met een gewapend betonnen afdekplaat met omranding; de omranding dient een minimale dikte van 0.10 meter en een breedte van 0.08 meter te hebben; de afmetingen van een afdekplaat met omranding bedragen breed maximaal 1.00 meter, lang maximaal 2.00 meter en dik minimaal 0.05 meter; de afdekplaat moet aan het hoofd- en voeteind worden gesteld op 4 funderingspalen van niet vergankelijk materiaal met een diameter van 0.08 meter en een lengte van minimaal 1.20 meter, met daarop twee betonbalken met een lengte van 1.00 meter, een breedte van 0.15 meter en een dikte van 0.10 meter.

Staande gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:a. de hoogte bedraagt maximaal 1.20 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte bedraagt maximaal 1.60 meter; de dikte bedraagt maximaal 0.30 meter;b. de gedenktekenen moeten verticaal worden geplaatst op een onderbouw bestaande uit een gewapend betonnen fundering, lang 2.00 meter, breed 0.40 meter en dik minimaal 0.05 meter;c. in de fundatieplaat wordt het gedenkteken onwrikbaar vastgezet; de bovenkant van de fundering moet 0.10 meter onder het maaiveld worden aangelegd; de fundatieplaten moeten worden gesteld op minimaal 4 funderingspalen van niet vergankelijk materiaal met een diameter van 0.08 en een lengte van minimaal 1.20 meter;d. op het graf kan een staand gedenkteken worden geplaatst, dat een geheel vormt met een gewapend betonnen afdekplaat met omranding ; de omranding dient een minimale dikte van 0.10 meter en een breedte van 0.08 meter te hebben; de afmetingen van een afdekplaat met omranding bedragen breed maximaal 2.00 meter, lang maximaal 2.00 meter en dik minimaal 0.05 meter; de afdekplaat moet aan het hoofd- en voeteind worden gesteld op 4 funderingspalen van niet vergankelijk materiaal met een diameter van 0.08 meter en een lengte van minimaal 1.20 meter, met daarop twee betonbalken met een lengte van 2.00 meter, een breedte van 0.15 meter en een dikte van 0.10 meter.

Staande gedenktekenen voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgendebepalingen:a. de hoogte bedraagt maximaal 0.75 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte bedraagt maximaal 0.50 meter; de dikte bedraagt maximaal 0.30 meter;b. de gedenktekenen moeten verticaal worden geplaatst op een onderbouw bestaande uit een gewapend betonnen fundering lang 0.80 meter, breed 0.40 meter en dik minimaal 0.05 meter;c. in de fundatieplaat wordt het gedenkteken onwrikbaar vastgezet; de bovenkant van de fundering moet 0.10 meter onder het maaiveld worden aangelegd ; de fundatieplaten moeten worden gesteld op minimaal 4 funderingspalen van niet vergankelijk materiaal met een diameter van 0.08 meter en een lengte van minimaal 1.20 meter;d. op het graf kan een staand gedenkteken worden geplaatst dat een geheel vormt met een gewapend betonnen afdekplaat met omranding; de omranding dient een minimale dikte van 0.10 meter en een breedte van 0.08 meter te hebben; de afmetingen van een afdekplaat met omranding bedragen breed maximaal 0.80 meter, maximaal 1.20 meter en dik minimaal 0.05 meter; de afdekplaat moet worden gesteld op 4 funderingspalen van niet vergankelijk materiaal met een diameter van 0.08 meter en een lengte van minimaal 1.20 meter, met daarop twee betonbalken met een lengte van 0.80 meter, een breedte van 0.15 meter en een dikte van 0.10 meter.  

Artikel 10 Liggende gedenktekenen

Liggende gedenktekenen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier graf moeten voldoen aan de volgende bepalingen:a. de afmetingen bedragen: lengte maximaal 2.00 meter, breedte maximaal 1.00 meter en dikte maximaal 0.15 meter;b. de gedenktekenen moeten worden gefundeerd op een gewapend betonnen afdekplaat. De afmetingen van de afdekplaat bedragen: lengte maximaal 2.00 meter, breedte maximaal 1.00 meter en dikte minimaal 0.05 meter;c. de onderkant van de fundering moet 0.40 meter beneden het maaiveld worden aangelegd; de draagmuurtjes moeten bestaan uit ten minste halfsteens metselwerk, uitgevoerd in trasraamklinkers en platvol gevoegd, of een gelijkwaardige constructie in beton of natuursteen;d. de gedenktekenen moeten op de draagmuurtjes worden aangebracht zodanig, dat zij een helling van 1 op 10 verkrijgen en aan alle zijden 0.05 meter overkragen op de draagmuurtjes;e. de hoogte van de onderkant van de gedenktekenen moet aan de lage zijde 0.15 meter boven het maaiveld bedragen.

Liggende gedenktekenen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:a. de afmetingen bedragen: lengte maximaal 2.00 meter, breedte maximaal 2.00 meter en dikte maximaal 0.15 meter;b. de gedenktekenen moeten worden gefundeerd op een gewapend betonnen afdekplaat. De afmetingen van de afdekplaat bedragen: lengte maximaal 2.00 meter, breedte maximaal 2.00 meter en dikte minimaal 0.05 meter;c. de onderkant van de fundering moet 0.40 meter beneden het maaiveld worden aangelegd; de draagmuurtjes moeten bestaan uit ten minste halfsteens metselwerk, uitgevoerd in trasraamklinkers en platvol gevoegd, of een gelijkwaardige constructie in beton of natuursteen;d. de gedenktekenen moeten op de draagmuurtjes worden aangebracht zodanig, dat zij een helling van 1 op 10 verkrijgen en aan alle zijden 0.05 meter overkragen op de draagmuurtjes;e. de hoogte van de onderkant van de gedenktekenen moet aan de lage zijde 0.15 meter boven het maaiveld bedragen.

Liggende gedenktekenen voor een kindergraf (één graf) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:a. de afmetingen bedragen: lengte maximaal 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte maximaal 0.15 meter;b. de gedenktekenen moeten worden gefundeerd op een gewapend betonnen afdekplaat. De afmetingen van de afdekplaat bedragen: lengte maximaal 1.20 meter, breedte maximaal 0.80 meter en dikte minimaal 0.05 meter;c. de onderkant van de fundering moet 0.40 meter beneden het maaiveld worden aangelegd; de draagmuurtjes moeten bestaan uit ten minste halfsteens metselwerk, uitgevoerd in trasraamklinkers en platvol gevoegd, of een gelijkwaardige constructie in beton of natuursteen;d. de gedenktekenen moeten op de draagmuurtjes worden aangebracht zodanig dat zij een helling van 1 op 10 verkrijgen en aan alle zijden 0.05 meter overkragen op de draagmuurtjes;e. de hoogte van de onderkant van de gedenktekenen moet aan de lage zijde van het gedenkteken 0.10 meter boven het maaiveld bedragen.

Liggende gedenktekenen voor een urnenkelder (één urnenkelder) moeten voldoen aan de volgende bepalingen:a. de afmetingen bedragen: lengte 0.60 meter, breedte 0.60 meter en dikte 0.08 meter;b. de liggende gedenktekenen worden gefundeerd op een op de urnenkelder aanwezige betonnen sokkel. 

Artikel 11 Andere materialen of voorwerpen

Andere materialen en voorwerpen voor een algemeen graf, enkel familiegraf en (enkel) particulier grafa. de hoogte bedraagt maximaal 0.50 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte bedraagt maximaal 0.50 meter; de dikte bedraagt maximaal 0.50 meter;b. indien de constructie hiertoe aanleiding geeft, kan de beheerder eisen stellen aan de fundering van de andere materialen en voorwerpen;

Andere materialen en voorwerpen voor een dubbel familiegraf en dubbel particulier graf (twee aanéénsluitende graven)a. de hoogte bedraagt maximaal 0.50 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte bedraagt maximaal 1.00 meter; de dikte bedraagt maximaal 0.50 meter;b. indien de constructie hiertoe aanleiding geeft, kan de beheerder eisen stellen aan de fundering van de andere materialen en voorwerpen;

Andere materialen en voorwerpen voor een kindergrafa. de hoogte bedraagt maximaal 0.50 meter gemeten vanaf het maaiveld ter plaatse; de breedte bedraagt maximaal 0.40 meter; de dikte bedraagt maximaal 0.40 meter;b. indien de constructie hiertoe aanleiding geeft, kan de beheerder eisen stellen aan de fundering van de andere materialen en voorwerpen; 

Artikel 12 Gedenktekenen op urnennissen, columbaria en verstrooiingsplaatsen

Het college stelt een (natuurstenen) gedenkplaat voor een urnennis en columbarium ter beschikking alsmede een (messing) memoriamplaatje voor een verstrooiingsplaats, allen voor het aanbrengen van een inscriptie en plaatsen hiervan.

Artikel 13 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 14 Winterharde gewassen

 • 1

  De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden.

 • 2

  De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de maximale hoogte van gedenkstenen niet overschrijden of moeten door snoeien binnen deze hoogte worden gehouden.

Artikel 15 Onderhoud van grafkelders

Het (dagelijks) onderhoud van de op het moment van de vaststelling van deze regeling aanwezige grafkelders op de algemene begraafplaatsen wordt op de tot nu toe gebruikelijke wijze voortgezet.

Artikel 16 Register

Het openbare register van de begraafplaats(en) omvat alle daar begraven lijken, met de naam, geboortedatum en sterfdatum van de overledenen en een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij zijn begraven. Dit register omvat tevens alle bijgezette asbussen.

Artikel 17 Intrekking oude regeling

De ‘Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenktekenen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2010’, vastgesteld op 30 maart 2010 worden ingetrokken.

Artikel 18 Overgangsbepaling

 • 1

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de ‘Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenktekenen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2010’ gelden als besluiten genomen krachtens deze nadere regels.

 • 2

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regels een aanvraag om vergunning op de grond van de ‘Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenktekenen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2010’ is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, worden daarop deze regels toegepast.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2012.

Artikel 20 Naamregels

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011,

Heinkenszand,Burgemeester en wethouders van Borsele,De secretaris,                                         De voorzitter,