Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Verordening Rechtspositie Wethouders Culemborg 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Rechtspositie Wethouders Culemborg 2011
CiteertitelVerordening Rechtspositie Wethouders Culemborg 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Diverse artikelen van de Gemeentewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2011nieuwe regeling

19-05-2011

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Rechtspositie Wethouders Culemborg 2011

De raad van de gemeente Culemborg;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders,

 

besluit vast te stellen de volgende verordening

 

Verordening rechtspositie wethouders Culemborg 2011.

 

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

Regeling rechtspositie wethouders: de ministeri6le regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

Besluit van 16 december 2009 houdende wijziging van enkele rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers in verband met de samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen, Staatsblad 2009, 561;

gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor wethouders

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden en onkostenvergoeding

Voor de vergoeding voor de werkzaamheden en van onkosten verbonden aan de uitoefening van het wethouderschap wordt verwezen naar het hierover bepaalde in het Rechtspositiebesluit wethouders voor een gemeenteklasse 4 (24.001 t/m 40.000 inwoners)

Artikel 3 Reiskosten woon-werkverkeer

Aan de wethouder wordt voor het reizen tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling, indien de afstand daartussen ten minste tien kilometer bedraagt, een tegemoetkoming in de kosten van het reizen verleend bij of krachtens artikel 2 van de 'Verordening vergoeding reiskosten woonwerkverkeer wethouders 2004' van de gemeente Culemborg (bijlage 1).

Artikel 4 Zakelijke reiskosten

Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 15 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 15 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt.

De vergoeding betreft:

bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten conform art. 4, onderdeel a, van de Regeling rechtspositie wethouders;

bij gebruik van een eigen personenauto: vergoeding conform art. 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten;

Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd

overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in

de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 1989.

Artikel 5 Buitenlandse dienstreis

Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist.

Artikel 6 Cursus, congres, seminar of symposium

De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in bij de gemeentesecretaris. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De aanvraag wordt ter fiattering voorgelegd aan het college van B&W. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder en deze kosten niet reeds voorzien zijn in de onkostenvergoeding voor wethouders, en met dien verstande dat deze het jaarlijks vastgestelde budget niet overschrij den.

Artikel 7 Smartphone en internetverbinding

Op aanvraag wordt de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een smartphone in bruikleen ter beschikking gesteld.

De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Op aanvraag wordt aan de wethouder de aanleg- en abonnementskosten voor een internet-

verbinding vergoed.

Artikel 8 Benefit-voorziening

De wethouder kan gebruikmaken van de voor de gemeente Culemborg geldende regeling Regeling Flexibele Arbeidsvoorwaarden. De software-tool RAET Benefit Planner is daartoe, rekening houdend met de specifieke rechtspositie van de wethouder, voor de wethouder aangepast opengesteld per datum van vaststelling van deze verordening.

Artikel 9 Reis- pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in

artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Hoofdstuk III De procedure van declaratie

Artikel 10 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door betaling uit eigen middelen; of rechtstreekse toezending binnen 1 maand van de factuur aan de gemeente.

Artikel 11 Declaratie van vooruit betaalde kosten

Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 7 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. De wethouder dient het declaratieformulier binnen 1 maand bij de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken. Vergoeding vindt plaats via de salarisadministratie van het team Advies & Administratie.

Artikel 12 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 7 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier,

waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

De wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 1 maand in bij de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar. Vergoeding vindt plaats via het cluster Financien van het team Advies & Administratie.

Hoofdstuk IV Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De (Alle) eerder vastgestelde verordening(en) die betrekking heeft (hebben) op voorzieningen voor wethouders, wordt (worden) ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van vaststelling van deze verordening.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders Culemborg 2011

 

Culemborg, gehouden op 19 mei 2011.

de voorzitter,

.

R. van Schelven