Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Regeling verhuiskostenvergoeding 2012 gemeente Noordoostpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling verhuiskostenvergoeding 2012 gemeente Noordoostpolder
CiteertitelRegeling verhuiskostenvergoeding 2012 gemeente Noordoostpolder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art.l 160
 2. CAR/UWO, art. 15:1:17 en hoofdstuk 18
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

29-11-2011

Onbekend

2011-18281

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verhuiskostenvergoeding 2012 gemeente Noordoostpolder

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder;

 

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 15:1:17 en hoofdstuk 18 van de CAR/UWO;

 

na overleg met het Georganiseerd Overleg d.d. 20 oktober 2011;

 

B E S L UI T:

 

vast te stellen de navolgende

 

Regeling verhuiskostenvergoeding 2012 gemeente Noordoostpolder

Artikel 1. Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR/UWO;

 • -

  werkgever: de gemeente Noordoostpolder;

 • -

  woongebied: het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder;

 • -

  plaats van tewerkstelling: de plaats waar of van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Toekenning verhuiskostenvergoeding

 • 1.

  Met de medewerker kan worden overeengekomen dat hij zich wil vestigen in het woongebied.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel bedoelde afspraak kan op verzoek van de werkgever worden overeengekomen bij indiensttreding en bij aanvaarding van een andere functie als de aard van de werkzaamheden dit vragen. Hiervan is sprake:

  • a.

   als de medewerker door de aard van de functie snel op de werkplek aanwezig moet kunnen zijn;

  • b.

   als de medewerker een functie bekleedt, waarin bekendheid met de plaatselijke situatie en het onderhouden van vele lokale contacten een vereiste is en die bekendheid en contacten het beste verkregen worden door woonachtig te zijn in Noordoostpolder.

 • 3.

  De medewerker waarmee de afspraak als bedoeld in lid 1 en 2 van deze regeling is overeengekomen, komt in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding volgens de bepalingen van hoofdstuk 18 van de CAR/UWO.

Artikel 3. Geen aanspraak op reis- pensionkostenvergoeding

De medewerker die reeds in dienst is en waarmee op verzoek van de medewerker is overeengekomen dat hij/zij in aanmerking komt voor verhuiskostenvergoeding, komt niet in aanmerking voor een vergoeding van reis- en pensionkosten volgens artikel 18:1:6, 18:1:7 en 18:1:9 van de CAR/UWO.

Artikel 4. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de directie een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling verhuiskostenvergoeding 2012 gemeente Noordoostpolder”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Emmeloord, 29 november 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,