Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel over het bouwen van erfafscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel over het bouwen van erfafscheidingen
CiteertitelBeleidsregel over het bouwen van erfafscheiding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Woningwet
 3. Wet op de Ruimtelijke Ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-200510-09-2019Nieuwe regeling

22-11-2005

Hofnieuws, 14-12-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel over het bouwen van erfafscheidingen

 

 

Er zijn steeds meer burgers die in het kader van privacy hun perceel willen afscheiden meteen gesloten afscheiding, vaak tot aan de straat. Soms is dat zonder meer mogelijk op grondvan het bestemmingsplan en is voor de beoordeling van het verzoek met name de toets aan de welstandsnota van belang. Als een erfafscheiding vergunningvrij is kan de gemeente alleen achteraf optreden als het uiterlijk van het bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Het komt ook voor dat medewerking slechts mogelijk is na het verlenen van vrijstelling. Hierbij moeten dan alle belangen van zowel de aanvrager als van belanghebbenden in de omgeving van het perceel en het algemeen belang worden meegewogen. Het gaat dan niet alleen om het materiaalgebruik en de kleur van de afscheiding, maar ook om de situering ervan. Om aan de ene kant aan de behoefte aan privacy tegemoet te komen en aan de andere kant de kwaliteit van de woonomgeving te waarborgen is besloten bij het verlenen van medewerking de volgende uitgangspunten als doel te hanteren.

 

 • 1.

  Stimuleer in eerste instantie een groene natuurlijke erfafscheiding in de vorm van hagen of een laag hek of muurtje, overeenkomstig de uitgangspunten van de welstandsnota.

 • 2.

  Indien dat niet mogelijk of gewenst is streef dan een alternatief na met een hoge kwaliteit:

  • -

   een open hekwerk met daartegen klimop, zodat een groene afscheiding ontstaat;

  • -

   eventueel op een laag muurtje van maximaal 70 cm hoog;

  • -

   totale hoogte van de afscheiding van maximaal 2 meter.

 • 3.

  Betrek met name bij hoekpercelen de verkeersveiligheid bij de beoordeling. Vaak is hier slechts een afscheiding mogelijk achter het verlengde van de achtergevel. Geen medewerking verlenen als de verkeersveiligheid in het geding is.

 • 4.

  Plaats een erfafscheiding op minimaal 1 meter van de openbare weg, fietspad of voetpad. Voor een haag is dit niet van toepassing.

 • 5.

  Beoordeel de afstand van de afscheiding tot de voorgevel van de tegenoverliggende woning. Hoe dichter bij de woning hoe meer aandacht voor groen. Betrek hierbij het groen dat bijvoorbeeld in groenstroken tussen de woningen en de erfafscheiding resteert. In beginsel geen medewerking verlenen als de afstand minder is dan 15 meter.

 • 6.

  Neem de planologische opzet van de wijk in ogenschouw.

 • 7.

  Betrek de rayonarchitect bij de beoordeling.

 

Naast het verlenen van vrijstelling voor het bouwplan kan een ontheffing nodig zijn van het bouwverbod.