Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aangewezen collectieve festiviteiten 2012 op basis van artikel 4:2 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAangewezen collectieve festiviteiten 2012 op basis van artikel 4:2 APV
CiteertitelAangewezen collectieve festiviteiten 2012 op basis van artikel 4:2 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 4:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

06-12-2011

Gemeenteblad, 2012, nr. 1

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

AANGEWEZEN COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2012 OP BASIS VAN ARTIKEL 4:2 APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

overwegende dat:

 • -

  horecagelegenheden en aanverwante bedrijven gebonden zijn aan de geluidsvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit);

 • -

  deze geluidsvoorschriften dermate stringent zijn dat naleving redelijkerwijs niet kan worden gevergd tijdens festiviteiten;

 • -

  dat het op grond van voorschrift artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit mogelijk is om de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 niet van toepassing te verklaren voor festiviteiten die bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening zijn aangewezen;

 • -

  artikel 4:2. van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) voorziet in de mogelijkheid om dagen voor collectieve festiviteiten aan te wijzen waarop de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit niet gelden;

 • -

  de ondernemer gehouden is op deze dagen te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige hinder te voorkomen

   

b e s l u i t e n:

 

 • -

  de volgende festiviteiten en dagen aan te wijzen voor het houden van collectieve festiviteiten 2012, als bedoeld in artikel 4:2., eerste en derde lid, Apv, zoals opgenomen in onderstaande tabel:

   

Locatie

Dag / festiviteit

De gehele gemeente

. Koninginnenacht en –dag.

Steenwijk

 

· de dag waarop het Wielerspektakel plaatsvindt.

· de dag waarop de Elfduizend-markt wordt gehouden.

· de dag waarop de Jazz- en Bluesronde wordt gehouden.

Giethoorn

 

· de zaterdag waarop Rock around Giethoorn wordt gehouden.

· de zaterdag waarop Wiedepop plaatsvindt.

· de zaterdag waarop het Blues Drijf Inn Festival plaatsvindt.

· de dag waarop de gondelvaart plaatsvindt.

Belt-Schutsloot

· de dag waarop de gondelvaart plaatsvindt.

Kalenberg

 

· de dag waarop het dorpsfeest plaatsvindt.

· de dag waarop de Lichttoer plaatsvindt.

Vollenhove

· de dag waarop in Vollenhove het Bloemencorso gehouden wordt.

Oldemarkt

· de dag waarop de Bluesavond plaatsvindt.

Blokzijl

· de dag waarop in Blokzijl het Jazz Over Water festival plaatsvindt.

Steenwijk, 6 december 2011,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, A.J. Peterson

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

Bezwaarmogelijkheid:

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen bij , Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; nadere informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen, telefoonnummer (038) 888 44 44.