Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening rioolaansluitingsrecht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rioolaansluitingsrecht 2012
CiteertitelVerordening rioolaansluitingsrecht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

19-12-2011

KernPUNTEN, 27-12-2011

14-11-2011, nummer 176

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rioolaansluitingsrecht 2012

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2011, nummer 176;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de: Verordening rioolaansluitingsrecht 2012”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijkriool het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en / of beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, inclusief de perceelaansluitleidingen; alsmede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • b.

  Aansluitpunt het punt waar het particulier riool op de perceelsaansluitleiding wordt aangesloten (inclusief ontstoppingsstuk);

 • c.

  Perceelaansluitleiding riolering en de voorzieningen in eigendom en beheer bij de gemeente, gelegen tussen het gemeentelijk riool en het aansluitpunt;

 • d.

  Particulier riool de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen-, buiten- en terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt;

 • e.

  Aansluiten op vrijverval riool alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via vrijvervalriolering wordt afgevoerd.;

 • f.

  Aansluiten op drukriool alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool waarbij het afvalwater via een drukriool wordt afgevoerd

 • g.

  Vrijverval riool het gemeentelijk riool voor het transport van huishoudelijk- en/of bedrijfsafvalwater en/of hemelwater waarbij het water via vrijverval wordt afgevoerd;

 • h.

  Drukriool het gemeentelijk riool voor het transport van huishoudelijk- en/of bedrijfsafvalwater (uitgezonderd hemelwater) waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;

 • i.

  een perceel

  • 1.

   een gebouwde roerende of onroerende zaak – of een gedeelte daarvan - die blijkens indeling en inrichting bestemd is om als zelfstandig afzonderlijk geheel t.b.v. een particuliere huishouding als woning te worden gebruikt;

  • 2.

   een gebouwde roerende of onroerende zaak – of een gedeelte daarvan – die blijkens indeling en inrichting bestemd is om als zelfstandig afzonderlijk geheel t.b.v een niet woning te worden gebruikt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam rioolaansluitingsrecht wordt een recht geheven ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 

 

Tarief

4.1

Het recht bedoeld in artikel 2, bedraagt per perceel, als bedoeld in artikel 1 onderdeel i ten eerste voor een aansluiting op een gemengd vrijverval riool.

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten zoals deze blijken uit een begroting, met een minimum bedrag van € 765,50 die terzake door de in het artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld.

4.2

Het recht bedoeld in artikel 2, bedraagt per perceel, als bedoeld in artikel 1 onderdeel i ten eerste, voor een aansluiting op een gescheiden vrijverval riool.

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten zoals deze blijken uit een begroting, met een minimum bedrag van € 1.228,00 die terzake door de in het artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld.

4.3

Het recht bedoeld in artikel 2, bedraagt per perceel, als bedoeld in artikel 1 onderdeel i ten eerste, voor een aansluiting via het drukriool.

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten zoals deze blijken uit een begroting, met een minimum bedrag van € 765,50 die terzake door de in het artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld.

4.4

Het recht bedoeld in artikel 2, als bedoeld in artikel 1 onderdeel i ten eerste, bedraagt wanneer een aanvraag betrekking heeft op het aansluiten van 2 of meer, verticaal en / of horizontaal in één gebouw aan elkaar grenzende percelen, per aansluiting op een gemengd vrijverval riool.

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten zoals deze blijken uit een begroting, met een minimum bedrag van € 765,50 die terzake door de in het artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld.

4.5

Het recht bedoeld in artikel 2, als bedoeld in artikel 1 onderdeel i ten eerste, bedraagt wanneer een aanvraag betrekking heeft op het aansluiten van 2 of meer, verticaal en / of horizontaal in één gebouw aan elkaar grenzende percelen per aansluiting op een gescheiden vrijverval riool.

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten zoals deze blijken uit een begroting, met een minimum bedrag van € 1.228,00 die terzake door de in het artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld.

4.6

Het recht bedoeld in artikel 2, als bedoeld in artikel 1 onderdeel i ten eerste, bedraagt wanneer een aanvraag betrekking heeft op het aansluiten van 2 of meer, verticaal en / of horizontaal in één gebouw aan elkaar grenzende percelen per aansluiting op het drukriool.

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten zoals deze blijken uit een begroting, met een minimum bedrag van € 765,50 die terzake door de in het artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld.

4.7

Het in behandeling nemen van de aanvraag geschiedt voor de in artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 genoemde tarieven op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de aansluitingskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

4.8

Indien de aanvraag wordt ingetrokken vóór het moment als bedoeld in artikel 4.7 van dit artikel, wordt er geen recht in rekening gebracht.

4.9

De bedragen van de artikelen 4.1 tot en met 4.6 worden verhoogd met € 50,00. Als minimaal 2 dagen voor de aanvang van de aanlegactiviteiten meldingkaartje 1 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt € 25,00 terugbetaald. Als minimaal 1 dag voor de voltooiing van de aanlegactiviteiten meldingskaartje 2 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt de resterende € 25,00 terugbetaald.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij het in behandeling nemen van de aanvraag.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet moeten de aanslagen worden betaald in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die als dagtekening op het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het rioolaansluitingsrecht.

Artikel 10 Nakomen van verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47,50 en 51 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stbl. 1959,301) en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2012”.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 19 december 2011.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten N.A. IJnema

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Artikel 5 Wijze van heffing

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Artikel 7 Termijnen van betaling

Artikel 8 Kwijtschelding

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Artikel 10 Nakomen van verplichtingen

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel